Kulturminner er utrolig viktig! Viktig for historien og for å bevare vår kulturelle og stedlige identitet. I mange tilfeller må vi strekke oss langt for å bevare disse.

Når vi har en god forvaltning av våre kulturminner og vår kulturarv, er det viktig at vi er vet hva som er verdiene, kunnskapsgrunnlaget og historien og hva som er viktig for ettertiden. Vanner vi ut dette mister vi viktigheten av kulturminnene, ikke minst kulturminnenes og forvaltningens integritet.

Med Viken fylkesråd sin innstilling er det nettopp dette som skjer: En vanner ut hva som har høy historisk verdi for ettertiden!

Det som var trelastlageret til Gressvik Bruk var viktig for Plankebyen Fredrikstad. Det var en tragedie at det i sin tid brant ned. I etterkant av brannen ble det bygget en kopi av bygget som sto ferdig i 1952. En kopi er en kopi. Om vi skal legge fylkesrådets avgjørelse til grunn som et endelig vedtak, vil store deler av Fredrikstad være et stort kulturminne. Ved å tenke på den måten, mister vi hele den utrolig viktige rammen vi har når det gjelder kulturminner og forvaltingen av dem.

Jeg hadde gleden av å være fylkesråd for kultur og mangfold i Viken for i ti måneder. Kulturminner og forvaltningen av disse ligger under dette rådet. Jeg er ikke i tvil om viktigheten av kulturminner og vår kulturarv både med tanke på enkeltbygg, og også hele områder. Jeg vil alltid kjempe for å bevare, men da må det være en god og klar årsak til at man skal bevare det. Etter SVs mening er det ikke noen god og klar årsak til å skulle bevare trelastlageret.

Da planutvalget, hvor jeg i sin tid satt, ga denne dispensasjonen som gjorde det mulig å ta bygget ned å sette det opp på et egnet sted, var det en riktig avgjørelse. Når en da ser at dette i dag ikke er mulig, er det viktig å se på andre muligheter som for eksempel å bevare denne kopien i 3D, eller ha tålmodighet med å lagre det for å se om det finnes et egnet sted i fremtiden.

Fredrikstad og mange andre kommuner har et stort ansvar og utfordringer når det gjelder kulturminner og arv, særlig når det settes opp mot arbeidsplasser og annen byutvikling.

Når det gjelder trelastlageret er hele saken på bordet fordi en av Fredrikstads hjørnebedrifter, Sleipner, trenger større plass og utvikling. Dette er viktig og riktig for fremtiden både med tanke på bærekraft og teknologiutvikling. Sleipner har i tillegg viktige underleverandører som i mange år har sørget for næringsutvikling og flere arbeidsplasser.

Jeg er glad for at Fredrikstad kommune står for det vedtaket vi har gjort. Nå må Fylkeskommunen og Riksantikvaren følge opp.