Det finnes virksom hjelp og håp for mennesker med ruslidelser

Av

Vi heier på samfunnsengasjementet!

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I en artikkel lørdag 14. november retter Fredriksstad Blad leserens oppmerksomhet mot mennesker med ruslidelser, ofte i kombinasjon med psykiske lidelser, som lever under kritisk dårlige levekår i byen vår. Problematikken er godt kjent for Fredrikstad kommune og etat Friskliv og mestring. Utfordringene som belyses berører hele bysamfunnet og involverer flere kommunale etater og ideelle aktører – og ikke minst enkeltindivider, pårørende og nærmiljø.

Vi heier derfor på samfunnsengasjementet til organisasjonen «Det nytter – Stiftelsen kraft». Vi tror at en debatt om rusutfordringer i et bysamfunn som oss, medvirker til bedre helse- og velferdsløsninger, og det fremmer likeverd og medborgerskap. Vi ønsker derfor å bidra med vår kunnskap og våre erfaringer om håp, muligheter og utfordringer i rusomsorgen.

Vi har trua

Det er viktig for oss å være tydelig på at alle som ønsker bistand, med egne rusutfordringer eller som pårørende, skal få det raskt og enkelt ved å henvende seg til oss. Gjerne gjennom Fredrikstadhjelpa. En samordnet inngangsportal uten krav om søknad og vedtak. 26 ansatte med bred og sammensatt kompetanse i psykisk helse, rus, kriser, traumer, migrasjonshelse og pårørendearbeid tar imot henvendelser via telefon eller oppmøte. 95% av henvendelsene høsten 2019 genererte tjenester og tjenestetilbudene ble iverksatt innen ca. 7–14 dager. Så langt i 2020 har 889 innbyggere henvendt seg til Fredrikstadhjelpa.

I helse- og sosiallovgivningen gis innbyggere med rusutfordringer rett til helsehjelp. Lovverket gir kommunen en plikt til å bistå med kontaktetablering, kartlegging, behandling, mestring og oppfølging. Kommunale tjenester er gratis og skal være tilpasset innbyggere med milde, moderate og alvorlige rusutfordringer.

Etat Friskliv og mestring arbeider derfor systematisk med å utvikle helhetlige og samtidige tjenester sammen med spesialisthelsetjenesten og ideelle organisasjoner. Mestring av egen bosituasjon, bedre psykisk- og fysisk helse, hjelp med rusavhengighet, sysselsetting og utvikling av gode nettverk er kjerneaktivitetene våre. Etaten rår i dag over gode ressurser til mennesker med psykiske vansker og rusavhengighet. Våre ansatte deler ut håp hver eneste dag, og vi opplever stadig at livssituasjoner bedres for de som er i kontakt med våre tjenester.

Vi ser og har muligheter

Vi ønsker å formidle at vi ser muligheter og ressurser hos menneskene vi møter. Det er viktig for oss at folkeopplysningen faktisk viser hvilke muligheter som finnes i byen vår.

I løpet av 2019 har over 2000 av Fredrikstads innbyggere mottatt ulike tjenester innen psykisk helse og rusmestring. Rundt 800 personer mottok oppfølgingstjenester fra tre oppfølgingsteam rettet mot kommunale og private boenheter. Tjenesten «Rask psykisk helsehjelp» gav sitt behandlingstilbud til 646 innbyggere. Frisklivssentralen hadde 564 henvendelser til livmestringstiltak – og KREM var et populært rehabiliteringsprogram med 31 deltagere. Vi er stolte pionerer i utvikling av musikkterapi innen psykisk helse og rus. Våre tre ansatte drifter individuelle tiltak, drop-inn tilbud på Varmestua, kor og band-grupper. Fredrikstad kommune ble også kåret til årets Pårørendekommune i 2019. Samme år mottok 173 innbyggere bistand og støtte fra Pårørendesenteret, som i dag også har tiltak for barn som pårørende og etterlatte.

Vi står ikke «på stedet hvil» i tjenesteutviklingen – og vi er heller ikke alene om den. I 2019 etablerte vi et FACT team sammen med Sykehuset Østfold. Fleksibelt aktivt oppsøkende behandlings- og oppfølgningsteam er et tjenestetilbud der brukeren får behandling og oppfølging i sitt eget nærmiljø av et tverrfaglig sammensatt team. Teamene, som er etablert flere steder i landet, utgår fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten og består av psykiater, psykolog og personell med helse- og sosialfaglig utdanninger. Brukerinnflytelsen sikres ved at teamene har ansatte med erfaringskunnskap. Nasjonale evalueringer viser at både brukere og pårørende er svært fornøyde med behandlingen og oppfølgingen de får. Per i dag får 49 personer tilbudet – og i løpet av 2021 skal det utredes om det er behov for et tilsvarende FACT team for unge mellom 12 og18 år.

Det er viktig for oss å få frem at vi som kommune har et aktivt og givende tiltakssamarbeid med de store ideelle aktørene i byen – Blå Kors, Kirkens Bymisjon og Røde Kors. I 2020 har vi etablert et nytt tiltak «Samordnet mottak for løslatte» sammen med Blå Kors. I 2021 åpnes også Fontenehus Fredrikstad – et samarbeid mellom Fontenehus Norge, NAV og Friskliv og mestring. Fontenehus er rehabilitering og arbeid i samtidighet for mennesker med psykiske utfordringer. Medlemmene drifter huset selv i et helsefremmende arbeidsfellesskap. Én av strategiene til etat Friskliv og mestring er å gi tjenester som vi kan dokumentere er virksomme. I takt med stadig økende kunnskap på feltet, vil vi fortsette å utvikle nye tiltak.

Vi har utfordringer

Vi vil på ingen måte underslå at Fredrikstad kommune har boligutfordringer i rusomsorgen. Fredrikstad er et bysamfunn med levekårsutfordringer og levekårsforskjellene øker. Det viser siste levekårskartlegging som avisen har hatt flere artikler om. Samtidig er vi i vekst som en populær tilflyttingskommune. Vi er med andre ord en stadig større, post-industriell by med typiske bo– og sentrumsnære utfordringer, også innen rusomsorgen.

Det er iverksatt noen boligstrategiske tiltak de senere årene via Boligsosial handlingsplan og i Overdosestrategien. Kommunen var pådrivere i avviklingen av helseskadelige bomiljøer og har etablert et nytt bosenter, T19, på Trara. Feltpleien er videre blitt en flott, gatenær og oppsøkende helsetjeneste som redder liv – også i dialog med rusmiljøet på Evjekaia.

Men dette er på langt nær tilstrekkelig – og vi trenger mange med på laget dersom byen skal løfte seg ut av økende levekårsforskjeller og sosial ulikhet i helse og velferd.

Etat Friskliv og mestring har ut fra denne virkeligheten tatt initiativ til et tverrsektorielt evaluerings- og utviklingsarbeid om boliger til vanskeligstilte. Våre nåværende kommunale boliger i psykisk helse gjennomgås med tanke på plassering, sammensetning av beboere og tjenestedesign. Det kan her være behov for re-design av boliger og nyetableringer. Det ligger blant annet muligheter i å avvikle gamle bygg, frigjøre tomter og utvikle nye bo- og mestringstiltak.

Kommunale boliger innen rusomsorgen er i all hovedsak for store. Enkelte har også en uegnet plassering og form, og det oppstår destruktive miljøer. Det ønsker vi gjøre å noe med. I tillegg er det kartlagt helt nye behov for bo- og mestringstilbud til mennesker med alvorlige og langvarige lidelser. Det er unge mennesker med sammensatte lidelser, voksne med svært store atferdsutfordringer, et økende antall eldre (alkoholrelatert demens) og voksne kvinner med sammensatt problematikk.

Framover vil vi trenge helt nye former for botilbud i egen kommune. Vi trenger individuelt tilpassede, mindre boliger, småhus og forsterket botiltak med mestrings- lærings- og aktivitetstiltak. Vi må utvikle mer av den robuste og recoverybaserte tjenestedesignen vi nå er godt i gang med, sammen med spesialisthelsetjenesten og ideelle organisasjoner, der sysselsetting, arbeid og aktivitet står i sentrum.

Vi klarer ikke dette alene. Det er heller ikke én etats anliggende. Men med samhold og en god fordeling av samfunnsressursene kan vi bli mer robuste i møte med framtidas Fredrikstad – den lille verdensbyen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken