Kommunene og helseforetakene brukte over 2,4 milliarder kroner på vikartjenester i 2021. En økning på 700 millioner fra 2020. Dette er ikke fornuftig pengebruk. NSF støtter helseministeren når hun sier at vikarbruken må ned. Vi er enige i at faste, hele stillinger må til for å rekruttere og beholde ansatte helsetjenesten trenger. Ansatte må ha arbeidsbetingelser og lønn de kan leve med – slik er det ikke nå. Personell fra vikarbyrå er i dagens situasjon nødvendig for å dekke opp for kritisk mangel på helsepersonell i kommuner og sykehus. Hvis ikke går det rett og slett ikke rundt!

Kommunene i Viken brukte over 436 millioner kroner på innleie fra vikarbyrå i 2021. Det er nesten 140 millioner mer enn i 2020. Kommunenes utgifter fra vikarbyrå har økt jevnt og trutt de siste ti årene. Det viser kartlegginger NSF har foretatt. Vi har visst at behovet for helsetjenester fra kommunene både vil øke og endres, dette er varslet.

Likevel er det ikke tatt høyde for dette i planlegging og budsjettering av helsetjenestene. Den konkrete vurderingen av hvordan man skal få den nødvendige bemanningen for å sikre befolkningen trygge, gode helsetjenester har ikke vært, og er ikke, god nok. Dette gjelder både i forhold til antall ansatte og kompetansen hos de ansatte. Da må akutte behov løses på den dyreste måten; innleie fra vikarbyrå.

De store byene øker utgiftene

Drammen og Lillestrøm mer enn doblet utgiftene til vikarbyrå fra 2020 til 2021. Asker og Bærum hadde også solide økninger. Det er bekymringsfullt. Dette er byer på «det sentrale Østlandet», hvor tilgangen på sykepleiere burde være relativt god. Hva har disse kommunene gjort for å rekruttere sykepleiere og helsesykepleiere? Eller hvorfor har sykepleiere sluttet? Hva har disse kommune av rekrutteringstiltak og tiltak for å beholde sykepleiere? Og hvorfor bruker de disse enorme summene på vikarbyrå? Pandemien kan forklare noe av utgiftene til innleie, men på langt nær en slik formidabel økning.

Det er derimot gledelig å se at Fredrikstad hadde en reduksjon i utgifter med over 16 millioner fra 2020 til 2021. I samme periode hadde Moss en reduksjon med i overkant av en million kroner og Vestby mer enn halverte utgiftene sine. Det kan være verdt å spørre seg hvordan de fikk det til?

Ifølge avtroppende hovedtillitsvalgt i Fredrikstad, Rita Standal, jobber kommunen aktivt med å redusere innleie fra vikarbyrå. Når det gjelder reduksjonen fra 2020 til 2021 tenker hun at det er flere forklaringer; en av dem er at det var vanskelig å få sykepleiere fra byrå. Fredrikstad kommune har også en ressursenhet med ansatt helsepersonell som skal dekke opp ved fravær i virksomhetene. Det ble også brukt en del overtid og merarbeid for å dekke opp ved fravær og økt behov for sykepleiere.

I Fredrikstad er det problemer med å rekruttere og beholde sykepleiere, sier Standal. For tiden er det 45 ledige sykepleierstillinger. Grunnbemanningen med sykepleiere er i utgangspunktet for lav, hevder hun. Ved fravær av sykepleiere blir det ofte leid inn personell med lavere kompetanse. Dette gir altfor stort arbeidspress og for mye ansvar for sykepleieren som er på jobb. Grunnbemanningen må opp, sier hun. Innleie fra vikarbyrå må være en nødløsning. Samtidig er det ikke en god løsning over tid dersom bruk av vikarbyrå erstattes med økt bruk av overtid blant de faste ansatte.

Man kommer langt med 436 millioner kroner

Etter rystende oppslag om faglig uforsvarlige og uverdige forhold på Oslos helsehus, bevilget helsebyråden 30. januar 17 millioner til å styrke bemanningen. Vi oppfordrer Vikens kommunepolitikere til å ta tak i problemene med for lav bemanning og mangel på personell med nødvendig kompetanse, før vi får presseoppslag om uforsvarlige forhold som i Oslo.

Man kan ikke planlegge med grunnbemanning som ikke tar høyde for flere og sykere pasienter. Det er kritisk mangel på sykepleiere og helsefagarbeidere. Sykepleiere i kommunen forteller om høyt arbeidspress, mye ansvar, høyt tempo og lav bemanning. Nesten tre av fire sykepleiere i kommunene vurderte å slutte ifølge en kartlegging gjort av fagbladet Sykepleien i 2021. Bemanningen er så marginal at sykefravær, permisjoner og ferie krever innleie fra vikarbyrå – til dobbelt pris av det en fast ansatt koster.

Det finnes en løsning. Vår oppfordring til kommunepolitikeren er; Tilby sykepleiere hele stillinger, konkurransedyktig lønn, et utviklende, trygt og stimulerende fagmiljø, helsefremmende turnusordninger og en arbeidsbelastning som ikke gjør dem syke. Kort fortalt – lønna må opp og belastningen må ned.