Som i mange av mine tidligere artikler de senere år, har jeg satt søkelyset på utbedring av rv. 110 fra Fredrikstad/Hvaler – Råde til delvis firefelts vei. Innfartsveien fra nord er svært viktig mht. næringsutvikling og for å kunne beholde bedrifter i Fredrikstad.

Slik jeg gang på gang har påstått, ville flere bedrifter flytte til Sarpsborg og Råde og etablere seg nærmere E6.
Dermed forlater de Fredrikstad. Dette ser vi resultatet av nå. Bedriftene er avhengig av god infrastruktur, hver transport-meter teller i kostnadsregnskapet.

En oppgradert rv. 110 vil kunne gi mer effektiv infrastruktur og også mulighet for næringsareal langs aksen, noe som er særdeles viktig mellom Råde/Fredrikstad/Hvaler, slik at færre bedrifter flytter ut og nye etablerer seg.

Les også

Denne veien lokker ingen bedrifter til Fredrikstad

Og ikke minst; bedret trafikksikkerhet på en utsatt innfartsvei som er svært ulykkesbelastet. Dette er viktig for både innbyggere og turismen til Fredrikstad og Hvaler som ofte trafikkerer rv. 110.

Hvaler Høyre har dette i vårt program for perioden 2019-23, med mål om å påvirke våre nabokommuner til et samarbeid overfor statlige myndigheter/Nasjonal transportplan. Nå er virkelig tiden moden for å få lagt inn rv. 110 i NTP og da i innspillsperioden. Innspillsperioden nærmer seg raskt, derfor viktig med action nå. Den forrige gikk vi glipp av. Dette bør ikke skje igjen.

Les også

Nasjonal transportplan styrker Østfold, men har bismak