Regjeringen opplyser at det skal vurderes å åpne for arbeidsreiser fra hele Norden fra 1. juni. Samtidig planlegges det at karanteneplikten avvikles og erstattes med egenvurdering. Dette vil vi sterkt advare mot!

Smittesituasjonen er ikke under kontroll i Sverige. Smittetallene øker, spesielt i grenseområdene mot Norge hvor antallet som blir smittet hver dag, har doblet seg den siste måneden. De daglige smittetallene i grensefylkene til Norge er nå svært høye, med 150-160 nye som smittes hver dag. Bare i Gøteborg-området (Västra Götaland) ble omtrent ti ganger så mange smittet den siste uken som i hele Oslo og Viken fylke, et område med til sammen rundt ti prosent flere innbyggere.

Det betyr at risikoen for smitteoverføring er minst ti ganger større med kontakt med personer i Gøteborg-området, enn med kontakt med personer i området med størst smittepress i Norge. Å avvike fra karanteneplikten i en slik situasjon er svært risikabelt.

Regjeringen skal vurdere om det kan bli en felles nordisk åpning fra 15. juni ved at alle fem land skal åpnes samtidig. Smittetallene totalt i Sverige er imidlertid også fortsatt svært høye, 500 til 600 nye får påvist smitte hver dag. Det er ikke tegn til vesentlig nedgang. En må derfor regne med at forskjellen i smittetall mellom Norge og Sverige lenge blir så stor, at åpning i løpet av sommeren ikke vil bli aktuelt.

Dødsfallene som reflekterer smittepresset noen uker tidligere, tyder på over 20 ganger så stor sannsynlighet for å smittes av en fra Sverige som av en fra Norge.

Også i forhold til Danmark og Finland, med henholdsvis gjennomsnittlig 70 og 50 nye som smittes hver dag, mot rundt 20 i Norge, vil en åpning øke smitterisikoen i Norge.

Nå tar svenske forskere et kraftig oppgjør mot det som har skjedd og skjer i Sverige. De påviser hva Sveriges valg av strategi har ført til. Sveriges kurve over antall døde har flatet ut, men ligger fortsatt på et høyt nivå. De skriver at ifølge de Europeiske folkehelsemyndighetene, (ECDC) sine tall fra 19. mai hadde Sverige flest døde per dag per million innbyggere i verden. De påpeker at Sverige har en utvikling som bare kan sammenlignes med USA. I andre land med høye dødstall begynner nå kurven å falle bratt som resultat av strenge smitteverntiltak som er blitt satt inn i nesten alle land.

Det var svært viktig at regjeringen så faren ved for svake tiltak og valgte en «slå ned»-strategi den 12. mars og at samme strategi ble videreført den 24. mars. Den 12. mars var smittetallene høyere i Norge enn i Sverige, men pakken av tiltak fra regjeringen gav samlet en effekt som førte til en helt annen utvikling i Norge enn i vårt naboland.

Fortsatt er antall som dør rundt 40 per dag i Sverige, som korrigert for folketallet svarer til 20 døde per dag i Norge. I gjennomsnitt er det nå mindre enn ett dødsfall per dag i Norge. Dødsfallene som reflekterer smittepresset noen uker tidligere, tyder på over 20 ganger så stor sannsynlighet for å smittes av en fra Sverige som av en fra Norge.

En full åpning mot Sverige kan gjøre det meget vanskelig å holde smittenivået og reproduksjonsraten nede i Norge. Ifølge turistundersøkelsen av Innovasjon Norge, er det normal rundt én million turistovernattinger av svensker i Norge. Grensekryssende nordmenn handler for over 10 milliarder per år i Sverige, og selv med storhandel hver gang, svarer til et anselig antall handleturer.

Vi regner med at det fortsatt i Norge er politisk og smittevernfaglig konsensus om at strategien «Slå ned og holde nede». Det betyr at smittenivået ikke må øke når det først har kommet ned. Vi vil derfor tro at det i lang tid framover er uaktuelt å åpne mot Sverige og andre land med høye smittetall.

Norge har brukt mange hundre milliarder for å oppnå en gunstig situasjon med relativt få nye som smittes. En må ikke slippe opp tiltak for tidlig, og slik risikere å tape det som er oppnådd. Vi håper og tror at regjeringen også nå vil stå mot press fra sterke krefter som med ulike motiver ønsker en grenseåpning lenge før smitterisikoen i Sverige er nær det norske nivået.

Kronikken er først publisert 25.05. i debattseksjonen på vg.no