↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Erstatning.no® er en informasjonskanal for deg som søker om erstatning eller blir avkrevd en sådan.

Nettstedet drives av ansatte i Advokatfirmaet Teigstad. Firmaet har lang erfaring med erstatningssaker og en høy grad av spesialisering på akkurat dette emnet.

Når du søker erstatning

På Erstatning.no® finner du artikler som kan hjelpe deg steg for steg i prosessen med å søke erstatning.

Nettsiden omtaler loven og erstatningsrettslig teori, og viser hvordan disse arter seg i praktiske saker.

Om du har vært offer i en trafikkulykke eller en voldshandling, kan du lese om tilsvarende saker her.

Hva skal til for å få erstatning?

Uansett om det er personskade eller materielle skader, er det tre grunnkrav for alle typer erstatning.

1.       Det må være et ansvarsforhold, subjektivt eller objektivt. En person eller institusjon må pekes ut som ansvarlig for skaden som er voldt.

2.       Det må foreligge et økonomisk tap. Det kan være tapte inntekter, utgifter til behandling eller en redusert verdi på huset eller bilen du har kjøpt.

3.      Det må foreligge en årsakssammenheng mellom punkt 1. og punkt 2. Det økonomiske tapet må føres tilbake til den skaden som er gjort. Det er ofte åpenbart, men det kan noen ganger reises tvil dersom det er flere mulige årsaker.

Hvem betaler erstatningen?

Selv om det er en enkeltperson som oftest kan pekes ut som en ansvarlig, er det gjerne et forsikringsselskap bak som kan betale erstatningen. Det er en fordel særlig der det er snakk om store beløp.

Det offentlige tar også et ansvar for å forskuttere erstatningsbeløp i voldssaker, som normalt ikke dekkes av vanlige forsikringsordninger.

Du kan også søke erstatning direkte overfor motparten etter kjøp av for eksempel hus eller bil. Her er imidlertid andre sanksjoner som prisavslag, retting eller heving mer vanlige.

Erstatning for trafikkskader

Blant de vanligste sakene som mottas i forsikringsselskapene, er trafikkskadesaker. Det er naturlig ettersom alle motorførere er pålagt en ansvarsforsikring.

 

Det er likevel alt annet enn rutine ettersom sakene er svært forskjellige. De økonomiske og personlige følgene av en trafikkulykke kan sjelden sammenfattes standardmessig.

Erstatning.no® finner du mye materiale som omhandler dette temaet, blant annet saksgang og erstatningsutmåling.

I tillegg omhandler den nye og aktuelle emner som skader forårsaket av el-sparkesykler.

Erstatning etter yrkesskade

Den andre obligatoriske ansvarsforsikringen etter norsk lov er arbeidsgiveres yrkesskadeforsikring.

Kommer du ut for en ulykke på jobben, eller på annen måte blir skadet under utførelse av arbeidet, kan du altså ha krav på en erstatning. Kravet rettes i så fall mot forsikringsselskapet.

Erstatning.no® omhandler en rekke forskjellige situasjoner som kan gi grunnlag for erstatningskrav mot arbeidsgiver og dennes forsikringsselskap. Du kan lese mer om yrkesskade ved å følge denne lenken.

 

Ved yrkesskade

Erstatning etter å ha blitt utsatt for vold eller overgrep

Både fysisk skade og psykiske traumer som noen har blitt påført etter å ha blitt utsatt for vold eller overgrep er erstatningsberettigede.

I tillegg til rene økonomiske tap, som inntektsreduksjon ved uførhet og utgifter til behandling, kan det kreves menerstatning og oppreisning.

Menerstatning og oppreisning kan samlet utgjøre betydelige beløp. Du kan lese mer om disse erstatningsformene på Erstatning.no®.

Det er Kontoret for voldsoffererstatning som utbetaler erstatningen. Da vil ikke offeret behøve å forholde seg til gjerningspersonen i denne sammenhengen.

Advokatfirmaet Teigstad

I tillegg til erstatning for trafikkskader, yrkesskader og voldsoffererstatning jobber Advokatfirmaet Teigstad også med andre typer erstatning, som etter kjøp av eiendom eller bil.

 

Har du en sak du vil drøfte, er det alltid anledning for en kostnadsfri konsultasjon. Advokatfirmaet kan også undersøke om du har rett til rettshjelpsdekning via forsikringen eller på andre måter.