↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

22 34 30 00

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Advokatfirmaet Teigstad hjelper klienter over hele Norge i våre sakstyper, som er klage på bilkjøp, båtkjøp og boligkjøp.


Advokatene våre jobber med eiendomsrett

En av de sakstypene advokatene våre arbeider mest med er reklamasjon etter boligkjøp. Visste du at du i ytterste konsekvens kan heve et boligkjøp dersom du oppdager vesentlige feil og mangler i etterkant av overtakelse? Det kan du lese mer om på denne siden:

https://www.advokat-teigstad.no/heve-bolig/


Det skal imidlertid en del til for at heving skal være aktuelt. Som regel er det retting, prisavslag eller erstatning som er aktuelt. Du kan lese mer om hva våre eiendomsadvokater jobber med ved å følge denne lenken:

https://www.advokat-teigstad.no/eiendomsrett/


Reklamasjon etter arealsvikt

Etter avhendingsloven kan du ha krav på prisavslag eller heving dersom du for eksempel har kjøpt en bolig eller tomt som er mindre enn først antatt. Det må være vesentlig forskjell på arealet.Bakgrunnen for vesentlighetskravet i § 3-3 for utendørs arealavvik er sammensatt. I forarbeidene ble det lagt stor vekt på kjøpers besiktigelse. Dette hadde blant annet sammenheng med at arealoppgavene hadde lav troverdighet. Praksis var uensartet og ofte unøyaktig. Kjøper kunne derfor uansett ikke feste stor lit til de arealopplysningene som ble gitt. Det var også et sentralt poeng at kjøper tross alt hadde fått det han hadde sett.


Denne begrunnelsen har også til dels gjort seg gjeldende for arealer innendørs. Etter hvert har imidlertid målemetodene for innvendige arealer blitt mye mindre omtrentlige. Ved utarbeidelsen av NS-3940 er retningslinjene for hvordan man skal gå fram for å måle de forskjellige arealtyper blitt vesentlig klarere. Arealene oppmåles også i all hovedsak av profesjonelle takstmenn. Dagens arealoppgaver er derfor jevnt over ensartete og har en høyere grad av troverdighet. Det er derfor god grunn til å tro at dagens boligkjøpere i mye større grad stoler på, og har grunn til å stole på, de oppgitte arealopplysninger.


Utviklingen har også gått i retning av at boligkjøperne har mindre tid til besiktigelse av eiendommen. Det er derfor også et reelt behov for at opplysningene om arealet er troverdige. Ved boligsalg kan det videre fremheves at det utarbeides en ganske omfattende prisstatistikk basert på kvadratmeterpris. Denne statistikken har medført at kvadratmeterstørrelsen er blitt et viktigere instrument for å vurdere objektenes prisgunstighet. Et avvik i det opplyste arealet vil derfor lettere fa større betydning for kjøperen ved belåning og videresalg enn det gjorde tidligere. Poenget om at kjoper har fatt det han har sett, bør derfor ikke nå veie like tungt. Disse hensynene synes også å være sentrale i arealsviktdommen.


Reklamasjon av bilkjøp

Våre advokater er også blant de fremste i landet når det gjelder krav om heving eller prisavslag etter kjøp av biler, båter, campingvogner og motorsykler.


Slike saker følger kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, alt etter hvem som er kjøper og selger av bilen. Dersom bilselger er privat, vil det være kjøpsloven som regulerer bilkjøpet. Følg lenken for å lese mer om kjøpslovens rettigheter etter kjøp av bil som er katta i sekken.


Biler selges som regel «som den står» eller med liknende forbehold. Dette medfører likevel ikke at du står helt uten rettigheter. Dersom selgeren har holdt tilbake vesentlig informasjon, eller gir uriktige opplysninger, så kan du ha krav i behold. Det samme gjelder dersom bilen åpenbart er mye dårligere enn pris og forholdene ellers skulle tilsi. Du kan kontakte våre biladvokater ved å trykke å lenken til nettsiden vår.