Da vi for to år siden satte i gang arbeidet med den nye skolebruksplanen, startet vi med ett mål for øye: Alle elever på videregående skoler skal fullføre og bestå med best mulig resultat.

Jeg skal være den første til å innrømme det: Å snekre sammen et helhetlig skoletilbud for videregående elever i hele Østfold, har vært en tidkrevende og møysommelig prosess. Denne gangen ville vi sikre at det var behovene, men også god utnytting av skolene, lærerne og ressursene, som fikk bestemme hva slags tilbud vi skal ha – og hvor tilbudene skal være.

Skolebruksplanen er et verktøy, et mål er at vi skal planlegge langsiktig og dermed unngå uventede og dyre midlertidige løsninger. Derfor var det en gledens dag da vi i juni vedtok skolebruksplanen og dermed staket ut kursen for fremtidens videregående skole i fylket vårt.

La meg først dvele litt med det jeg starter denne kronikken med. At alle skal fullføre og bestå med best mulig resultat, betyr selvsagt ikke at det viktigste for oss er at alle skal gå ut med seksere på vitnemålet. Nei, med dette mener vi at alle skal få mulighet til å utvikle seg og ha noe å strekke seg etter ut fra egne evner og forutsetninger.

Alle skal få sjansen til å fullføre sin utdanning, noen på lengre tid enn den normerte, noen på rekordtid, men Østfold trenger alle våre flotte ungdommer i arbeid.

Derfor er skolebruksplanen strengt tatt et rammeverk, de virkelige målene nås i klasserom og rundt kjøkkenbord hver dag, i samarbeid mellom eleven, læreren og foreldrene.

Skolebruksplanen gjelder for perioden 2016–2026 og skal rulleres hvert fjerde år. Dette er en omfattende plan for fremtidens skolestruktur, en helhetlig plan for hvor ulike utdanningsprogram skal ligge i fremtiden, hvilke skolebygg vi skal fornye og bygge nye.

En plan for hvordan de videregående skolene i Østfold skal utformes, både hva gjelder bygg og innhold. Endringene som gjøres innføres over tid. Alle forandringer som krever bygningsmessig endring, gjøres når byggene er klare.

Står du stille, blir du akterutseilt. Klarer du å snu seg rundt, henger du med. Det gjelder skoler, lærere, foreldre – og ikke minst elevene.

Her skal jeg forsøke å oppsummere noen av punktene i skolebruksplanen som angår Nedre Glomma-regionen:

◘ Skolene skal ligge nær kollektivknutepunkt og bidra til sentrumsutvikling så langt det lar seg gjøre.

◘ Elevene har krav på å få innfridd ett av tre ønsker, det gjør det utfordrende å dimensjonere tilbudet i tråd med næringslivets behov, men inntaket for skoleåret 2016/2017 viser at for første gang siden Reform 94 trådte i kraft, så har alle søkere med ungdomsrett fått tilbud om skoleplass ved hovedinntaket.

◘ Sarpsborg-pakka er det første som skal stå klart, ny St. Olav videregående på dagens tomt, utvidelser på Kalnes og Greåker skal stå ferdig i 2022 – og først da skal Borg avvikles som videregående skole.

◘ Utvidelsene i antall elever på Kalnes utløser behov for en større idrettshall. Fylkeskommunen samarbeider her med Østfold Idrettskrets og kommunene i Nedre Glomma for å finne en løsning som kan dekke både skolens og idrettens behov.

◘ I Fredrikstad beholdes Glemmen, og ny Frederik II skal bygges. Hvor den nye skolen skal ligge, avgjøres av fylkestinget i oktober. Glemmen blir pusset opp og får nybygg.

◘ Halden videregående blir samlet på Porsnes i sentrum av byen og Risum selges til Halden kommune dersom avtalen går i orden. I Askim og Mysen er det behov for utbedringer av bygg og nybygg, men dette får politikerne egen sak om på et senere tidspunkt og omfanget avgjort.

◘ Avdelingen for multifunksjonshemmede som i dag er på Borg, blir i fremtiden fordelt på St. Olav og nye Frederik II.

◘ Restaurant- og matfag forblir på Glemmen og Design og håndverk flyttes til nye Frederik II når den står ferdig. Ut over dette blir ting som før i Fredrikstad.

◘ I Nedre Glomma blir det mange endringer siden Borg vgs. skal legges ned. De plasskrevende tilbudene (elektro og teknikk og industriell produksjon) blir i all hovedsak flyttet fra Borg til Kalnes.

◘ I Halden beholdes Restaurant- og matfag, men flyttes fra Risum til Porsnes når utbyggingen der er klar. Musikk og drama opprettholdes, men det forutsettes at Halden kommune stiller sentrumsnære øvingslokaler til disposisjon og det inngås en langsiktig leieavtale med Halden kommune. Bygg og anlegg skal også ut av eksisterende lokaler og ned til Porsnes når nye bygg er klare.

Andre endringer av betydning er at det innføres et normtall på 20 elever per klasse for de tre yrkesfaglige utdanningsprogrammene helse og oppvekst, service og samferdsel og design og håndverk.

Disse endringene trer i kraft når nybygg er klare og vi har klasserom som er tilpasset 20 elever. Endringen er for å sikre elevene god opplæring og for å unngå at to klasser på 15 elever slås sammen til én klasse på 30 elever i teorifagene.

Nasjonalt jobbes det nå på høygir for å meisle ut en ny skole for våre ungdommer. Retningen vil ganske sikkert påvirke skolene i Østfold. Den videregående skolen i fylket og i Norge står overfor store endringer i årene og tiårene som kommer.

Derfor er skolebruksplanen et levende dokument som skal oppdateres og etter hvert som behovene endres. At ungdommer som i dag går ut av videregående, om førti år står i samme jobb som de opprinnelig utdannet seg til, er så godt som utenkelig.

Samfunnet er i stadig endring, nye fagretninger dukker opp, gamle blir borte. Den teknologiske utviklingen er rivende. Det eneste vi vet sikkert om dagens og morgendagens samfunn og arbeidsliv, er at det krever endringsvilje og endringskompetanse.

Står du stille, blir du akterutseilt. Klarer du å snu seg rundt, henger du med. Det gjelder skoler, lærere, foreldre – og ikke minst elevene.

Les også

Nye Glemmen-elev, er du klar for «ommøblering» og nye muligheter?