Hva  kan  gjøres for  å  hindre at deler av  bekken graves  opp og  hus  må rives?

Vi  vet at overvannet fra Veumdalen  er  ført over til Seutelva. Det representerer  derfor ikke  noe  problem for den nedre delen av bekken.

Det meste av vannet i bekken  kommer fra Stordammen og dammene  i Bjørndalsdammene.  Stordammen er fredet, men  både den og  Bjørndalsdammene og   kan i perioder fungere som utjevningsbasseng for  nedre del av Veumbekken.

Vann/avløpsanlegget i Oslogata skal saneres. Det er da  mulig  å bygge et overløp til lave  kostnader.  Dermed vil eventuelle flomtopper  i Holmegata kunne  reduseres. Det gjør  igjen at dimensjonen på overvannskanalen kan  reduseres.  En prefabrikkert kanal  med topplokk kan da  gi muligheter for  å redusere behovet for den store rivelysten.

Dersom man  velger  den  løsningen som kommunens  fagfolk  har landet på, vil det medføre  riving av  bygninger.  De  gjenværende  bygningene vil da måtte renoveres da en del av dem er uthus med  begrenset utnyttelse.

Den beste  løsningen vil kunne være  å åpne Evja  fra Borggata  og ut mot Glomma.   Der vil det kunne  bli anlagt  en båthavn og skapes et  maritimt  miljø ved Trosviksranda. I det bildet hører  da  også det tidligere Ideal Mek. verksted som vil passe  godt inn. Holmegata vil da  kunne bli et miljøprosjekt der alle hensyn blir  ivaretatt, ikke  minst  bygningsmessig og trafikkmessig.

Nå må  vi ikke forhaste  oss  og  derfor velge  løsninger som  bevarer  miljøet,  og  samtidig sikrer området mot  oversvømmelser.