Næringslivet ved åtte partnerbedrifter som tar et utvidet samfunnsansvar og Fredrikstad kommune har inngått et fem-årig samarbeid om omdømmeprogrammet; Vekst i Fredrikstad. Bakgrunnen var en tiltagende utfordring og økende erkjennelse av at det ikke blir skapt nok arbeidsplasser i forhold til befolkningsutviklingen.

Undersøkelser hos bedriftsledere lokalt, regionalt og i Oslo viste at Fredrikstad som næringsdestinasjon hadde en utydelig posisjon og først og fremst relatert til historien som industriby. Selv om Fredrikstad har et meget godt omdømme som by, bosted, sted å besøke etc., hadde Fredrikstad på ingen måte den samme sterke posisjonen som næringsdestinasjon.

Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon og må styrkes for å skape nye arbeidsplasser og inntekter for å finansiere befolkningsveksten og gode offentlige tjenester. Gjennom Vekst i Fredrikstad skal vi:

  • Samle og mobilisere næringsliv, kommune og befolkning for å fremme Fredrikstads posisjon som sted for å etablere og utvikle næringsvirksomhet.
  • Tette gapet mellom befolkningsveksten og veksten i arbeidsplasser.

Folketallet i Fredrikstad har økt fra 67.759 i begynnelsen av 2000 til 80.867 på slutten av 3. kvartal 2017. Veksten har vært jevn og sterk. Det er ingen tegn til at veksten i Fredrikstad svekkes selv om veksten i Norge har blitt svakere. De siste årene har den innenlandske innflyttingen blitt større enn tidligere. Nå tilsvarer den innenlandske innflyttingen over en prosent av folketallet, og er den høyeste som er målt siden 2000.

Siden arbeidsplassutviklingen dessverre ikke er spesielt god, tyder dette på at Fredrikstad har blitt enda mer attraktiv som bosted. Det er svært positivt og bekrefter at Fredrikstad hevder seg meget godt i konkurransen om hvor folk vil bo. Fredrikstad har for øvrig hatt netto innflytting fra andre kommuner i Norge i hele perioden etter 2000.

Fredrikstad kan i stor grad påvirke egen vekst gjennom å bli mer attraktiv for næringsliv og bosetting. Dersom Fredrikstad greier å oppnå høy attraktivitet er det mulig å få en fortsatt høy befolkningsvekst. Med høy næringsattraktivitet kan også veksten i antall arbeidsplasser bli høy. Antall arbeidsplasser i Fredrikstad er imidlertid nesten uendret siden 2000, men viser en svak økning de siste årene. Det er betydelig nedgang innen tradisjonelle industri- og basisnæringer, men noe vekst i regionale næringer, besøksnæringer, lokale næringer samt arbeidsplasser i kommunen.

Arbeidsplassutviklingen i næringslivet i Fredrikstad har vært helt lik utviklingen i næringslivet på landsbasis de siste fire årene. Positivt er at verdiskapingen i næringslivet her har økt de siste tre årene, og utviklet seg sterkere enn i resten av landet. På den samlede næringslivsindeksen til Telemarksforsking skårer næringslivet i Fredrikstad fremdeles over middels sammenlignet med andre kommuner i landet og ble rangert som nummer 192 av 426 kommuner i 2016.

Bakgrunn:

  • Denne uken inviterte Vekst i Fredrikstad til åpent møte på Litteraturhuset.
  • Tema: Omdømmeprosjektet og resultatet av en spørreundersøkelse om utviklingen i Fredrikstads omdømme.

 

Kombinerer vi vår sterke bostedsattraktivitet med svak negativ næringsattraktivitet rangeres vi på 123 plass blant landets kommuner og nå best i samlet attraktivitet sammenlignet med byene rundt Oslofjorden. I NHOs årlige rangeringer hvor flere andre indikatorer fra kommune og samfunn inngår, ble vi rangert på 113. plass blant landets kommuner.

Dette er den beste plasseringen vår i Kommune/Nærings-NM siden starten. Det er en tiltagende bevissthet og konkurranse mellom kommuner om folk og bedrifter gjennom å tiltrekke seg kunnskap, arbeidsplasser og kapital.

Det har vært en sterk økning i antall personer som bor i Fredrikstad og pendler ut av kommunen. Antallet utpendlere fikk et hopp i 2015 på grunn av sykehusflyttingen, men trenden i utpendling har vært sterkt økende uansett. Det er nå 13.654 personer som pendler ut av Fredrikstad, mot rundt 8.000 i 2000. Antallet som pendler inn til Fredrikstad har også økt, men i mindre grad enn utpendling.

Det har vært en sterk økning i antall personer som bor i Fredrikstad og pendler ut av kommunen.

Fredrikstad hadde netto utpendling i 2016 på 4.873 personer. Det betyr at netto utpendling tilsvarer 13 prosent av sysselsettingen. På kort sikt sikrer bosted skatteinngang til kommunen, men på lengre sikt er det viktig at vi skaper nok arbeidsplasser til å beholde folk her og sikrer egen vitalitet til byen.

Vekst i Fredrikstad har valgt å prioritere fire strategiske grep;

1. Styrke byens merkevarer gjennom bevisstgjøring, nye verktøy og kompetanseløft, blant annet gjennom en merkevareskole for byens bedrifter.

2. Bygge nye nettverk ved å koble sammen bedrifter som kan få til mer sammen enn hver for seg, på tvers av bransjer og geografier. Blant annet gjennom ambassadørnettverk i Oslo.

3. Profilere byens kompetanse gjennom profesjonell profilering og kommunikasjon for å støtte opp om å styrke oppfatningen av Fredrikstad som et kompetansesamfunn.

4. Næringsvennlig kommune ved at Fredrikstad kommune skal fremstå som en profesjonell og attraktiv kommune for eksisterende og nye bedrifter.

Vi trenger alle på laget, både bedrifter, kommune og befolkning. Støtt opp om programmet og byens positive vekst og utvikling!

Les også

Omdømme sett fra Sarpsborg: Fortell de gode historiene om byen din