Gå til sidens hovedinnhold

Nye Rolvsøyveien får ikke bedre trafikkavvikling

Artikkelen er over 3 år gammel

Høyre-representantene Velgaard og Prøitz er kritisk til utstrakt bruk av kollektiv- og sambruksfelt på nye Rolvsøyveien. – Det vil hemme privatbiler og yrkestransport, skriver de.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vil bli bedre forhold for gående og syklende, og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken på den nye fylkesvei 109 fra Råbekken til Rolvsøysund. Gjennom et samspill mellom Staten og veibrukere med bomavgift vil veisystemet bli betraktelig forbedret. Men for hovedtyngden av trafikken, nemlig for privatbiler og yrkestransport, vil det ikke bli bedre forhold. Det fremkommer av planene som Statens vegvesen (SSV) nå har lagt frem.

Dette skyldes at de såkalte belønningsmidlene som Staten stiller til rådighet skal prioritere tiltak for gående, syklende og kollektivtransport.

Denne prioriteringen er det egentlig ikke noe galt med. Høyre støtter økt satsing på sikre gang og sykkelveier, og en raskere kollektivtrafikk som ikke hindres av annen trafikk. Men vi frykter for at planene om utstrakt bruk av kollektiv- og sambruksfelt vil få utilsiktede, negative konsekvenser.

En av de største utfordringene for å øke antall kollektivreisende er at bussen må kunne kjøre fritt uten hindringer fra annen biltrafikk. SVV har derfor foreslått å bygge fv. 109 (Rolvsøyveien) som 4-feltsvei hvor ett felt i hver retning skal forbeholdes kollektivtrafikk og som sambruksfelt. Dette vil gjelde også på eksisterende 4-feltsvei fra Råbekken til Fredrikstad sentrum.

Dette vil faktisk kunne bety en forverring av dagens trafikksituasjon. Vi vil da risikere at køene med privat- og yrkesbiler ikke bare vil bli stående i kø fra Østfoldhallen til Rolvsøysund bru, men hele veien i begge retninger. Så selv om det vil bli brukt svært mange hundre millioner kroner på å forbedre trafikkavviklingen, så vil situasjonen for bilistene bare bli verre.

Høyre mener det finnes løsninger som kan tilfredsstille alle reisende, også privat- og yrkesbiler, samtidig som vi når de oppsatte målene for å få utbetalt belønningsmidler. Målene er at personbiltrafikk ikke skal øke, men skal tas med gang, sykkel og kollektiv og at kollektivtrafikken skal ha best mulig fremkommelighet.

Dagens trafikk på fv. 109 fra Råbekken til Fredrikstad sentrum er på 4-feltsvei med åpen trafikk for alle kjøretøyer. Trafikken glir utmerket. Kollektivtrafikken hindres ikke av annen trafikk.

Denne prioriteringen er det egentlig ikke noe galt med, men vi frykter for at planene om utstrakt bruk av kollektiv- og sambruksfelt vil få utilsiktede, negative konsekvenser.

Det foretas målinger på antall personbiler som benytter fv. 109 i området fra sentrum til Råbekken. Fra målingene startet i slutten av 2013 og frem til utgangen av 2016 viser tallene at det ikke har vært noen økning. Snarere er det slik at personbiltrafikken er redusert.

De to viktigste målene for å få utløst belønningsmidler er dermed oppnådd.

Hvorfor skal det likevel skapes hindringer for å få folk på jobb, skole og i barnehage? Fv. 109 har en kjøretøybelastning på cirka 25.000 biler per døgn. Sammenligner vi med trafikken på rv. 110 ved Ørebekk så er trafikkmengden like stor.

Vi vet hvordan trafikkavviklingen er der; det er kø til Skåra eller til Grønli. Vi vet også at 2-felts vei på en like trafikkert vei fra Klavestahaugen og mot Sarpsbroen er like stor og hvor køene er betydelige. Fortsetter vi veiplanleggingen med å åpne nyutbygde felt utelukkende for kollektivtrafikk, så vil trafikkavviklingen fortsatt være uløst – selv med samme trafikkmengde som i dag.

Både Høyres bystyregruppe og Høyres fylkestingsgruppe mener dette blir gal bruk av statlige midler. Det vil også bety at de som faktisk skal betale bompengene ikke vil ha noen nytte av de pengene som betales.

Høyre vil rette en henvendelse til de relevante politiske fora for å få revurdert de vedtakene som er gjort. Dette er tidligere tiders vedtak som det i dag synes både unødvendig og urimelig å gjennomføre. Vi har tilstrekkelig erfaring med at trafikken glir utmerket for alle på 4-feltsveier. Antall personbiler reduseres. Da er det grunn til å revurdere tiltakene som ble fastsatt lenge før vi skulle sette dem i verk. Målene om reduksjon i biltrafikken er så langt nådd. Vi bør la være å reparere på noe som faktisk virker.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.