Næringslivets forventninger til transportetatene: Verktøyene for å forkorte planleggingstiden på samferdsel finnes. Bruk dem!

Transportetatenes legger mandag 29. februar frem sine forslag til utbyggingsprosjekter for de neste årene. Vi har store forventninger til at de lytter til næringslivets prioriteringer. 

Gjennomsnittlig planleggingstid for vei- og jernbaneprosjekter er hele ti år. NHO mener dette bør halveres.

Bare ved å kutte kommunedelplan og gå rett på reguleringsplan kan det spares inntil to år. Et slikt konkret grep kan bety mye, slik det for eksempel ble gjort i forbindelse med planarbeidet for FV 109, Rolvsøyveien. Dette bør gjøres for hele bypakken Nedre Glomma slik at utbyggingen kommer så raskt som mulig.

For næringslivet handler det om å gjøre veien fra festtaler til snorklipping kortest mulig. I tillegg til å kutte kommunedelplan, finnes det også andre virkemidler: Tidsfrister, økt bruk av statlig plan, og ikke minst begrense muligheten til omkamp og utredning av nye alternativer når man først har blitt enig om å sette i gang planfasen.

Østfoldingene seg bakerst i køen i kampen om nasjonale midler, fordi lokale ildsjeler og politikere i enkelte byer fortsetter å debattere stasjonsplassering.

Dette gjelder spesielt også i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet for InterCity. Her stiller østfoldingene seg bakerst i køen i kampen om nasjonale midler, fordi lokale ildsjeler og politikere i enkelte byer fortsetter å debattere stasjonsplassering. Pengene går da til andre prosjekter i stedet og hele Østfold blir skadelidende.

Vår erfaring er at etatenes innspill til neste Nasjonal transportplan (NTP), som skal vedtas i Stortinget neste vår, er et godt faglig begrunnet dokument. Vi håper derfor at man greier å gi gode svar på næringslivets utfordringer. Nedre Glomma-regionen vokser og samferdselsårene mellom Sarpsborg og Fredrikstad kneler.

For at regionen skal kunne utvikle seg er det viktig at både gods og folk kommer fram i tide. Å stå lenge i kø forringer livskvaliteten til den enkelte og gjør det vanskelig å drive et konkurransedyktig næringsliv. NHO Østfold forventer derfor at etatens forslag vil framlegge løsninger for en rask og effektiv utbygging av RV 19 og dobbeltsporet for InterCity.

Utfordringene innenfor samferdselssektoren er enorme. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur. Samtidig vil Norge få en kraftig befolkningsøkning de kommende årene. Det vil sette infrastrukturen på prøve.

Norsk næringslivs konkurranseevne påvirkes av hvilke rammebetingelser man stilles ovenfor. Flere og flere bedrifter møter stadig tøffere internasjonal konkurranse. Utbygging av en god infrastruktur blir da en viktig forutsetting for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv. Det er ikke minst viktig i disse omstillingstider.

Ambisjonsnivået til gjeldende NTP er store og dette har også blitt fulgt opp med bevilgninger over statsbudsjettet. Vi har, etter mange tiår med underinvesteringer, heldigvis sett en positiv endring de senere årene. Investeringsbehovet frem mot 2050 er anslått til 1500 milliarder kroner og vi har et vedlikeholdsetterslep på eksisterende infrastruktur på 35-65 milliarder kroner.

Skal vi løse utfordringene har NHO forventninger til at de økonomiske rammene i neste NTP må øke, og at halvparten av investeringsbehovet dekkes i neste NTP. Konkret betyr dette at investeringsrammen samlet sett bør økes til 780 milliarder kroner (inkludert bompenger).

Vi har forventninger om at planforslaget både svarer på hvor mye midler som skal brukes, hvor disse midlene prioriteres, hvordan midlene skal brukes mest mulig effektivt, og hvordan sørge for at man har klare planer.