Ny firefelts hovedvei fra Øra til Tofteberg/Årum må igjen inn i arealplanen

–  Trafikken, for eksempel i rushtid på morgenen, kan være så stor at det er kø på Sarpsborgveien fra Selbak til bybrua, heter det i innlegget.

– Trafikken, for eksempel i rushtid på morgenen, kan være så stor at det er kø på Sarpsborgveien fra Selbak til bybrua, heter det i innlegget. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Willy J. Haakafoss vil i tillegg til ny hovedvei ha jernbanetrasé langs kraftlinjen fra Øra til Årum. – Konsekvensene av å ikke møte dagens trafikale utfordringer på Østsiden vil være urovekkende, skriver han.

DEL

Leserbrev

Foreliggende planverk om vei/bane Fredrikstad Øst i kommuneplanens arealdel 2019 – 2031. Planens saksopplysninger hvor bydel Fredrikstad Øst har fått lite plass;

■ Planen konstaterer at Rv111/Sarpsborgveien verken er dimensjonert for dagens eller morgendagens trafikk. Ingen forslag til tiltak.

■ Statistikkgrunnlag veitrafikk er fra 2006/2008. Det er lite om en stadig økende godstrafikk til/fra Øra og Borg Havn. Ingen forslag til tiltak.

■ Visjon nullvekst personbiltrafikken. Ingen faste målestasjoner langs Sarpsborgveien og Haldenveien (Fredrikstad Øst).

■ Ønsker aktivitetsvekst kollektivt, syklende og gående.

■ Planene om ny 4-felts vei/jernbanetrasé langs kraftlinjen fra Habornveien til Tofteberg ble fjernet fra Kommuneplanen i 2011. Årsak: hensyn til jordvernet.

Etter min vurdering må nå hensynet til miljø veie tyngre enn hensyn til jordvernet.

Dagens trafikksituasjon bydel Fredrikstad Øst:

Det som kjennetegner dagens situasjon er;

■ Tungtransporten til/fra Øra og Borg Havn er stadig økende og er mangedoblet fra trafikktellingen i 2008, Spesielt er dette merkbart på rv111/Sarpsborgveien.

■ Trafikken, for eksempel i rushtid på morgenen, kan være så stor at det er kø på Sarpsborgveien fra Selbak til bybrua og kø på Haldenveien fra Begby til Rakkestadsvingen.

■ Kollektivtrafikken klarer ikke å holde rutetider på grunn av stor trafikk i rushtider.

■ Økende persontrafikk på Sarpsborgveien/Haldenveien. Elbilene har erstattet mange av personbilene, men dette har medført en økning av antall biler totalt.

Planlagt utvikling i bydel Fredrikstad Øst:

Planer som påvirker godstransport og biltrafikk er blant annet;

■ Ytterligere vekst på Øra industriområde og økt mengde gods som skal transporteres.

■ Utvidelse av Borg havn med gods med transportbehov til/fra havnen.

■ Planlagt og igangsatt store boligutbygginger på Sorgenfri og Torp ved Sarpsborgveien.

■ Planlagt og igangsatt større boligutbygginger i Begby-området.

Merknad til foreliggende kommuneplan – vei og bane Fredrikstad Øst.

Forslag; Ny firefelts hovedvei fra Habornveien/Øra til Tofteberg/Årum må igjen inn i planen. Parallelt med hovedveien må det prosjekteres trasé for jernbanespor. Hovedvei og bane bør følge kraftlinjetraseen.

Kommentar/fordeler;

■ All tungtransport til/fra Øra og borg havn ledes til ny hovedvei.

■ Gjennomgangstrafikk personbiler vil i hovedsak gå på ny hovedvei.

■ Sarpsborgveien kan fremtidig sikre kollektivtrafikken og gi – for eksempel «Glommaringen» – tilfredsstillende fremkommelighet.

■ Lokaltrafikken vil kunne bruke Sarpsborgveien med dagens standard.

■ Vesentlig miljøgevinst idet en fjerner dagens køkjøring i Sarpsborgveien og Haldenveien med den forurensing dette i dag medfører.

■ Naturlig å knytte ny hovedvei opp mot ny bru over Glomma ved Torp og til E6.

■ Miljøhensyn tilsier at en jernbanelinje til Øra er et «must» dersom man ønsker å få gods fra vei til bane i fremtiden.

■ Kommuneplanen har et punkt om at man må finne egnede deponier for store løsmasser med sten fra planlagte prosjekter Fredrikstad Vest. Foreslåtte hovedvei/bane vil nok kunne ta unna en ikke uvesentlig mengde av denne sten.

Konklusjon/etterord:

I mine forberedelser til dette innspillet til kommuneplanen har jeg fått enorm støtte til mitt forslag og argumentasjon. Jeg forutsetter en grundig vurdering og behandling av forslaget.

Konsekvensene av å ikke møte dagens trafikale utfordringer på Østsiden med tiltak i planen vil være urovekkende. Etter min vurdering må nå hensynet til miljø veie tyngre enn hensyn til jordvernet.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags