«Klynger» skal bringe nye bedrifter til Værste

Utgangspunktet for studentoppgaven er at det tette samarbeidet mellom klyngebedriftene gir en tydelig merverdi sammenlignet med å drive hver for seg. Dette ønsker Værste å legge til rette for.

Utgangspunktet for studentoppgaven er at det tette samarbeidet mellom klyngebedriftene gir en tydelig merverdi sammenlignet med å drive hver for seg. Dette ønsker Værste å legge til rette for. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tre høyskolestudenter forteller om fordelen ved at bedrifter samarbeider tett om å utveksle kompetanse, og at dette kan være attraktivt for bedrifter som skal etablere ny virksomhet.

DEL

Leserbrev 

Værste-området er et enormt byutviklingsprosjekt midt i Fredrikstad, og omfatter en stor andel av området tidligere kjent som Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV). Dette inkluderer eiendommene til Værste AS og også Jotne. Værste AS, med Fredrikstad kommune som delaksjonær, ble etablert med det formål å utvide Fredrikstad sentrum, styrke sentrums attraktivitet og legge til rette for økt aktivitet. Kommuneplanen stipulerer at det er ønskelig at området får et funksjonsmessig innhold, og en form som bidrar til å øke Fredrikstads og regionens konkurransekraft.

Med en befolkningsvekst blant landets høyeste, vil Fredrikstad ha behov for mange nye arbeidsplasser de neste årene for å opprettholde dagens sysselsetting. Sett i sammenheng med den globale situasjonen, og utfordringene Norge står overfor med stadig tøffere konkurranse, er det behov for omstilling. Regjeringens stadig økende satsing på innovasjon understreker nettopp dette.

En må ikke reise langt for å se nødvendigheten av omstilling. Knappe fem kilometer fra Værste-området ligger et industriområde, som nå gjennomgår en større omstrukturering for å imøtekommende endringer i markedet. Endringene har medført at områdets eier, Denofa, avviklet produksjonen på deler av området, og det ble omregulert til industripark med utleie. Omstrukturering av industriområdet skal gi et mer effektivt industriområde, og frigjøre tomter til nye formål som forskning og utvikling, og kreativ næring. Ønsket om å etablere mer effektiv og moderne industriell aktivitet, med potensial for flere arbeidsplasser har de allikevel ikke lykkes med.

Værste AS har en formening om at dannelsen av en næringsklynge på Værste-området vil kunne oppnå det de på Øra-området ikke har klart, nemlig å bli et attraktivt område for bedriftsetableringer. På den måten imøtekommer de det politisk vedtatte målet om å styrke sentrumsattraktivitet, legge til rette for økt aktivitet, og imøtekomme behovet for flere arbeidsplasser i Fredrikstad, som bidrar til å øke Fredrikstads og regionens konkurransekraft.

Artikkelforfatterne Magne Aartun, Linn-Helene Bogen Larsen og Lars Rickhard Horgmo.

Artikkelforfatterne Magne Aartun, Linn-Helene Bogen Larsen og Lars Rickhard Horgmo.

«Det viktige for oss er at det må være en merverdi av å være her. Ved å tilrettelegge for samarbeid kan vi bidra til at virksomhetene på området får rom og mulighet til å vokse,» mener Værstes Lill Andrea Just Aas.

I regi av Værste AS og Høgskolen i Østfold jobber vi, som er avgangsstudenter ved bachelorstudiet Innovasjon og prosjektledelse, med et bachelorprosjekt som tar sikte på å fasilitere et klyngesamarbeid på Værste-området.

I dag sitter det en solid samling kloke hoder på området, og de besitter samlet sett en enorm kompetanse. Vi har en hypotese om at vi kan skape merverdi av å være lokalisert nettopp her, dersom vi kan starte opp og drifte et samarbeid på tvers av de aktuelle aktørene. Dannelsen av en næringsklynge vil kunne tilføre området verdiskapende innhold, og gjøre dette attraktivt for nye bedriftsetableringer, som igjen fører til økt sysselsetting.

Vårt arbeid går derfor ut på å bygge en klyngearena hvor aktørene kan møtes, og skape innhold til samarbeidet i næringsklyngen. I første omgang omfatter arbeidet en såkalt teknologiklynge, som per dags dato innbefatter aktørene Cowi, Rambøll, Atea, Nxtech, Høyer Finseth, Høgskolen i Østfold, Fagskolen i Østfold, Østfoldforskning og Multiconsult, til tross for at sistnevnte ligger et lite stenkast utenfor Værste-området.

I dag sitter det en solid samling kloke hoder på området, og de besitter samlet sett en enorm kompetanse.

Våre undersøkelser viser at alle aktørene naturlig nok ser for seg et samarbeid som skaper egenverdi for de enkelte bedriftene. Det må være en verdi bak samarbeidet, hvis ikke vil det ikke være interessant nok.»  – Johan Rolf, daglig leder i ATEA.

Ved å utvikle en felles plattform der bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og andre klyngeaktører kan møtes, utveksle ideer og samarbeide i prosjekter, kan klimaet for innovasjon forbedres radikalt.

I en komparativ analyse av eksisterende klynger, deriblant NCE Smart Energy Markets i Halden, NCE Media i Bergen, og nyoppstartede  Arena EdTech i Oslo, pekes det på tre hovedpilarer som er avgjørende for en vellykket næringsklynge. Disse er som følger: Kollektive ambisjoner og eierskap til et felles mål, gode fasilitatorer som trekker i tråder og fungerer som drivkraft, og relasjoner bygget på tillitt, respekt, lojalitet, vennskap og gjensidig nytte.

Dette er i tråd med det Ole Gabrielsen, leder for NCE Smart Energi, mener er de viktigste faktorene for en fungerende klynge. Gabrielsen peker oss i retning av San Francisco Bay Area for å finne oppskriften på en suksessfull næringsklynge. De fleste har antageligvis hørt om Silicon Valley, teknologiens hovedstad, hvor lunsjtid hos Google, Facebook, og Apple, resulterer i den neste store innovasjonen.

Gabrielsen sier at kulturen bærer preg av deling og åpenhet, eller med andre ord, en «pay-it-forward»-holdning. «Jeg tror den største enkeltfaktoren for en fungerende klynge er at man klarer å skape en “giver”-holdning.» sier Gabrielsen, og refererer til de som er villig til å dele uten å få noe tilbake. Videre sier han at «.. dette skjer gjennom å skape tillit. Tillit får du når de kjenner hverandre.»

Prosjektet er at nå inne i en fase hvor vi, sammen med aktørene i teknologiklyngen, er i gang med å skape en plattform, som skal bygges på de tre pilarene for en suksessfull klynge. Plattformen er en arena der bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner kan samarbeide om prosjekter, for å skape økt lønnsomhet og verdiskaping gjennom åpen, radikal og bærekraftig innovasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags