En plikt å orientere offentligheten om varslersak i Hvaler kommune

Elisabeth Håbu føler seg presset ut av sin stilling som helsefagarbeider i Hvaler kommune. Samboer og varsler Hans Thorstensen skriver i denne oppsummeringen at det ikke er mye oppløftende å melde.

Elisabeth Håbu føler seg presset ut av sin stilling som helsefagarbeider i Hvaler kommune. Samboer og varsler Hans Thorstensen skriver i denne oppsummeringen at det ikke er mye oppløftende å melde. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hans Thorstensen oppsummerer sju måneder etter at varslersaken startet: – Mitt overordnede mål med varslene har hele tiden vært å få slutt på det jeg anser som kritikkverdige forhold, og en ukultur i Hvaler kommune, samt selvsagt å passe på at egne rettigheter for oss varslere blir ivaretatt.

DEL

Leserbrev

Som varsler av kritikkverdige forhold i Hvaler kommune som omhandler en ugyldig og ulovlig avtale om oppsigelse, mobbing og trakassering fra ledere, kritikkverdige forhold i NAV overfor bruker, samt seksuell trakassering, finner jeg det riktig å informere offentligheten om hvordan varslingssaken har utviklet seg, og hvilke konsekvenser varslingen har fått for varslerne.

Mitt overordnede mål med varslene har hele tiden vært å få slutt på det jeg anser som kritikkverdige forhold, og en ukultur i Hvaler kommune, samt selvsagt å passe på at egne rettigheter for oss varslere blir ivaretatt.

Etter at varslingssaken har pågått i sju måneder 9. mars, er det dessverre ikke mye oppløftende å fortelle. Hele perioden før jul i 2018 gikk med til det som minnet om avhør av oss varslere, over ca. 10 timer, med omvarslet person i kommuneadministrasjonen som aktiv deltaker og premissgiver for møtene.

Da vi reiste spørsmålet til ordfører Borge om habilitet i forhold til dem som behandlet varslene, ble hele den opprinnelige varslingssaken satt på vent, og alt skulle komme til å dreie seg om habiliteten til rådmannen og hans stab. Denne saken har blitt behandlet både i administrasjonsutvalget i Hvaler kommune 29. januar, og i kommunestyret 14. februar.

I kommunestryremøtet ble det stemt over om varselet mot rådmannen og hans stab skulle behandles av setterådmann fra Sarpsborg, og det ble vedtatt mot Hvaler Høyres tre stemmer. Samtidig ble det bestemt at når resultatet av setterådmannens kjennelse kommer, skal Arbeidsgiverutvalget i Hvaler kommune overta saken for vurdering.

Som varslere er det vanskelig for oss å fatte at det skulle være nødvendig å involvere så mange mennesker fra administrasjon og politisk nivå i kommunen i vår sak. Vi tenker at dette må jo koste langt mer enn det ville ha kostet å ta varslingssakene på alvor i første omgang, og sørget for at ukulturen ble stoppet en gang for alle, og at rettighetene til en innbygger blir ivaretatt.

I mellomtiden har som kjent den som ble mobbet og trakassert, og som har vært utsatt for alt som omtales i varselet, blitt satt i en situasjon hvor hun har mistet sykehjemsjobben hun elsket som utdannet helsefagarbeider, ikke får noen hjelp av NAV, ikke får lov å ta ekstravakter i kommunen, ikke kan søke på andre jobber i kommunen, og ikke kan opprettholde et verdig livsgrunnlag uten hjelp fra sine nærmeste. Hun har i en alder av 65 år, og som skattebetaler i hele sitt arbeidsliv, heller ingen reell mulighet til å skaffe seg annen jobb, eller omskolering fra helsefagarbeider til servicemedarbeider på f.eks. bensinstasjon, som NAV saksbehandler blant annet foreslo for henne.

Paragrafene 92, 98, 100, 110 og 113 i Norges Grunnlov har etter vår oppfatning blitt tilsidesatt av Hvaler kommune og NAV. Disse lyder som følger:

§ 92. Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter.

§ 98.
Alle er like for loven.

Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

§ 100. Ytringsfrihet bør finne sted.

Ingen kan holdes rettslig ansvarlig for å ha meddelt eller mottatt opplysninger, ideer og budskap med mindre det lar seg forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse. Det rettslige ansvar bør være foreskrevet i lov.

Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.

Forhåndssensur og andre forebyggende forholdsregler kan ikke benyttes med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Brevsensur kan ikke settes i verk utenfor anstalter.

Enhver har rett til innsyn i statens og kommunenes dokumenter og til å følge forhandlingene i rettsmøter og folkevalgte organer. Det kan i lov fastsettes begrensninger i denne rett ut fra hensyn til personvern og av andre tungtveiende grunner.

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.

§ 110. Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.

Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett på sin arbeidsplass fastsettes ved lov.

§ 113.
Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

Nå har vi fått beskjed om å avvente setterådmannens avgjørelse, og vil først motta en plan for hvordan setterådmannen skal håndtere saken. Tidsperspektiver har vi ikke fått, og dokumentasjonen vår i saken har enda ikke blitt sendt til setterådmannen.

Dette er ingen god omdømmesak for Hvaler kommune som ønsker å framstå som en attraktiv kommune å bo og jobbe i, og det er sterkt å beklage. Vi mener kommuneadministrasjonen og Hvaler kommune som arbeidsgiver har seg selv å takke, og er ansvarlig for eventuelt omdømmetap.

Til slutt: Vi mener vi har en plikt til å orientere offentligheten om saken, siden det kan komme til å ramme hvem som helst som blir syk eller får nedsatt funksjonsevne.

Dette er saken

Helsefagarbeider Elisabeth Håbu sendte 9. august i fjor en varsling til rådmannen på Hvaler.

Saken inneholdt flere momenter. Hun mente seg blant annet presset av arbeidsgiver til å underskrive en avtale om å slutte i kommunen ved fylte 65 år, og krevde avtalen gjort ugyldig.

Hun fremmet påstander om langvarig trakassering på jobb, og om samrøre mellom kommunen og Nav.

Underveis i saken har den blitt utdypet og utviklet seg. På oppfordring om har hun blant annet laget et notat som omfatter en lang rekke forhold hun mener utgjør trakassering.

Håbus samboer Hans Thorstensen bistår henne overfor kommunen. De to hevder blant annet at oppfølgingen av saken delvis har vært håndtert av noen som har vært involvert i forhold hun har sagt fra om.

Deler var varslingen behandles i varslingsutvalget, deler behandles av ordføreren.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags