Tråkker Aall på liktær?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad trekker tråder fra ordførerens nedklubbing av Henning Aall i bystyret til varslersaken, og mener den «knapt sies å være preget av åpenhet, transparens eller imøtekommenhet».

DEL

Meninger

Det er direkte påfallende hvordan det «rødgrønne flertall» i Fredrikstad har reagert mot Aalls ytringer på bystyrets møte i mars, der han av ordfører ble avbrutt, klubbet ned med beordring å gå til sin plass. Hva er det som gjorde at ordfører, med understøttelse av Aps bystyrerepresentant Terje Moland Pedersen, sprakk opp med så høyst uvanlig opptreden i denne sal?

Det kan verken sees eller høres at Aall fra talerstolen har beskyldt rådmannen og muligens andre for grov uforstand i tjenesten, eller sendt ut signaler om at kommunen er kriminell, som Moland poengterte i sitt spontane innlegg i saken.

Aalls ytring som falt: «Jeg vil tippe at summen i dag nok er ganske så mange millioner medgått til en utbredt hemmeligholdelse ovenfor byens borgere og av oss ikke… .» Klubba falt før Aall fikk sagt «… innvidde politikere» - har fått et merkverdig og «himmelstormende» politisk etterspill fra Ap og deres alliansepartnere.

Å innkalle til ekstraordinært formannskapsmøte hvor et notat fra rådmann skulle behandle Aalls ytring om hemmelighold, med den hensikt å kreve at Aall skal stille i kontrollutvalget for å dokumentere sine påstander, er en praksis som ikke hører hjemme i politisk samtid her i Fredrikstad. Med et flertall av Ap, SV og Sp ble dette vedtatt. 

Det lå an til at denne straffereaksjon i Aall-saken skulle behandles videre som en tilleggssak i bystyret samme kveld. Det ble forhindra da Frps representant E. K. Andersen tidlig i møtet ba om ordet og appellerte til sakens uverdighet og ba den falle. Avstemning ble foretatt. Det borgerlige mindretallet stemte i blokk med sine 20 stemmer, opp mot det «rødgrønne flertall»  som utgjør 33. Tilleggssaken falt da forslaget fikk mer enn en tredjedel stemmer av forsamlinga.

Bystyret er vårt høyeste organ for politisk folkestyre, det forventes at de styrende etterlever det i demokratisk ånd.

Hva videre politiske utspill vil bli, beror mye på opposisjonens motsvar til denne ualminnelige handlingsmåte for å kneble den frimodige ytringen fra Aall. Ses saken i sammenheng med bakenforliggende historikk, omhandler nedklubbingen langt mer enn bare ord.

Oppsummert slik:

Det er jo ingen hemmelighet at denne saken har sitt opphav fra den tid varslingssakene om anleggsbidragsmodellen kom opp i teknisk etat i 2012-13, og hvordan varslingskomplekset har blitt håndtert administrativt etter disse åra. Rødt har fulgt med på de bevegelser som er gjort gjennom varslingsprosessen fra de styrende. 

Rødt har forsøkt å få svar og dokumenter fra kommunen ved kommunalsjef Kari Sørum på en rekke forhold som griper inn i momssaken og varslersaken.  Svarene hun har gitt oss i Rødt kan knapt sies å være preget av åpenhet, transparens eller imøtekommenhet.

■ Når det gjelder spørsmål til Sørum om dokumentinnsyn er erfaringene de samme: I alle dokumenter som det er gitt innsyn i er det gjennomført en omfattende sladding. Kommunen overlater og belaster i realiteten behandlingen av innsynsbegjæringer til Fylkesmannen. Det letes etter unntaksbestemmelser i stedet for å fremstå med åpenhet og transparens.

I den velkjente saken om 20 e-poster mellom Fredrikstad kommune og skatteadvokat Rune Eriksen i august/september 2016 har Rødt blitt overøst med 170 irrelevante eposter og 15 eposter som kanskje kan svare til det som er etterspurt. Ingen vedlegg er oversendt for de 15 e-postene som kan være relevant og det mangler fremdeles 5 e-poster med vedlegg. Fredrikstad kommune har ikke oversikt over korrespondansen, og den vesentlige delen av den ble først journalført 8. mai 2017, ti måneder etter at den ble generert!

■ Kari Sørum klarer ikke å redegjøre for hvorfor skatteadvokat Rune Eriksen ble engasjert 23. august 2015, for at kommunens innkjøpsavdeling deretter gjennomførte en konkurranse som fremstår som en skinnmanøver med kort tidsfrist hvor det likevel var Eriksen som skulle engasjeres. Om dette er lovlig må det også stilles spørsmålstegn ved. At Roy Jakobsen i retten i oktober sier at det var han som hadde kunnskap om og brakte Eriksen på banen allerede 3. mars 2015 i et møte med kommuneadvokat og rådmann, gjør saken enda merkeligere.

■ Setterådmann Nils Holm etterlater ingen skriftlige spor i kommunens saksbehandlingssystem, selv om han har hatt omfattende udokumentert kommunikasjon med mange personer i kommunens administrasjon, i ad-hoc-utvalget, tidligere ansatte som nå jobber i KS og Fylkeskommunen samt granskerne. Det er Kari Sørum som uttaler seg på hans vegne, det kan forstås slik at hennes svar er kvalitetssikret av Holm.

■ Det er uklart hvem som har hatt ansvar for tilrettevisningen av Jakobsen og de to andre lederne i Teknisk drift. Kommunalsjef Atle Holten pekte i retten på Kari Sørum og Kari Sørum har i brev til Rødt pekt på Holten. Finess har «trådt til side». Ansvarspulverisering?

■ Sørum opplyser om at det har vært gjennomført formøter til Formannskapet hver torsdag. Det finnes ingen oversikt over hvilke tema som er tatt opp. Det gis ikke innsyn i de advokatvurderingene som Jon-Ivar Nygård har fått gjennomført av kommuneadvokaten i anledning disse ikke annonserte og referatførte formøtene. 

Ordførerens rolle kan beskrives i tilslørte ordelag. Han er aktiv i all saksbehandling i varsler- og momssaken og er også på et tidlig tidspunkt utplukket av administrasjonen til å være en av de 15 som til nå er intervjuet i saken. Har han vært habil i den saksbehandlingen han har deltatt i. Burde ikke han ha erklært seg inhabil?

■ Det samme gjelder habilitetsvurderingen av rådmann Ole Petter Finness. Og hva med kommunalsjef Kari Sørum, som også skulle deltatt i granskingen som involvert, men som ble strøket fra listene da Finess ble erklært inhabil – hva med hennes habilitet? Er den vurdert?

Det kom fram i formannskapet 14.12.2017 at granskerne har funnet fram flere tusen sider med ytterligere relevante dokumenter. Betyr ikke det at disse dokumentene har vært holdt tilbake fra kommuneadministrasjonens side og at varslerne nok en gang har hatt rett? Betyr ikke det at det er noen i kommuneadministrasjonen som burde vært fjernet fra all befatning med saken?

MDG-politiker Aall kritiserte etter bystyremøtet 19. oktober 2017 at vurderingen advokatfirmaet Hjort har gjort av Skatt Øst-saken ikke ble lagt fram for verken borgere eller bystyret. Advokatvurderingene som ble gjort av ikke innkalte og ikke referatførte formøter til formannskapet er også holdt tilbake. Kommunen ser ut til å ha hasteutformet en egen rutine for journalføring av advokatråd 15.11.2017.

For samme dag, 15.11.2017, svarer ordfører Nygård på MDG-politiker Aalls kritikk at Fredrikstad kommune prinsipielt mener at advokatråd skal unntas fra offentlighet. Denne prinsipielle holdningen ser ut til å ha tilbakevirkende kraft på alt hemmelighold.

En kan jo også spørre hva Skatt øst mener med at dokumenter er holdt tilbake, og hvorfor varslernes saker ble tatt ut av revisjonen om Offentleglova?

Disse forhold er nærliggende å tro er noe av bakteppet for den voldsomme politiske reaksjonen som ble MDGs kandidat Aall til del. Aall har som kjent aldri lagt skjul på sine standpunkt for varslerne og varslersakens historie. Dette politiske angrep mot frimodig ytring må tilbakevises og avvises! Bystyret er vårt høyeste organ for politisk folkestyre, det forventes at de styrende etterlever det i demokratisk ånd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags