Jeg har vært fast bestemt på at jeg ikke skal kommentere i media noe som er i nærheten av «varslerkomplekset» i Fredrikstad kommune. Det er for komplekst og jeg vet og kan for lite om dette, men i Fredriksstad Blad 3. mai d.å. forsøker Trond Selsaas seg med et karakterdrap på undertegnede og ordfører Jon-Ivar Nygård gjennom et leserbrev – eller kanskje jeg skulle skrevet advokat Trond Selsaas.

Jeg hadde forventet fra en med Selsaas' bakgrunn at han hadde gjort mer for å fremskaffe hva som virkelig ble uttalt eller ikke uttalt før han retter skytset, et skyts godt ispedd en porsjon med konspirasjonsteori. Det ville vært en enkel øvelse på kommunens nettside.

Og for å ta det med en gang! Jeg har aldri uttalt at Henning All har sagt, eller tillagt ham noen mening om at kommunen har gjort noe kriminelt. Tvert imot, jeg presiserte i nevnte bystyre at han IKKE sa dette. Hva jeg uttalte var at han etterlot et inntrykk av at kommunen var kriminell, men dette skal jeg komme tilbake til.

Når Selsaas skriver at Nygård og Moland Pedersen hadde til hensikt å stoppe en plagsom oppvigler som våger å utfordre makteliten, er dette renspikket tøv. Ordfører Jon-Ivar Nygård er i stand til å svare for seg selv, men å påstå at han og jeg nærmest skulle ha konspirert mot Henning All, er sludder og vås og savner enhver rot i virkeligheten.

Jeg har aldri uttalt at Henning All har sagt, eller tillagt ham noen mening om at kommunen har gjort noe kriminelt.

 

Jeg som mange andre, formodentlig også Henning All, er imidlertid opptatt av at denne saken skader kommunen og at vi alle i dette bystyret derfor bør bidra til at den finner sin løsning.

Et enstemmig bystyre har oppnevnt et granskingsutvalg, gitt dem det mandat de trenger, og i alle fall så langt de ressursene de har bedt om, for å komme til bunns i denne saken. Da må det være en god idé å la disse få arbeidsro. Denne saken slik den fremstår, er skadelig for kommunens omdømme, og det er i dette perspektivet jeg reagerte i bystyret 15 mars d.å. (Møtene i bystyret blir streamet og kan sees på kommunens hjemmeside.)

I dette møtet uttalte Henning All:

«Sist bystyre så sto jeg her og sa at kommunen har brukt millionbeløp på advokatbistand for å hindre eller gjennomgå innsynsbegjæringer. Det førte til en voldsom reaksjon fra Rådmannen. Jeg står her i dag og gjentar samme setning. ………………………………………………………. Jeg vil tippe at summen nå har nådd ganske mange millioner. Og det for å hemmeligholde overfor byens borgere og oss ikke innvidde politikere. Dette står jeg for!»

  • Se video fra bystyret:

    Se reaksjonen fra ordføreren, da Henning Aall kritiserte rådmannen for å bruke advokat for å hemmeligholde opplysninger. Først under Aalls innlegg, og deretter i en kommentar til Terje Moland Pedersen senere i debatten. Video: http://kommunetv.fredrikstad.kommune.no

Det siste avsnittet gjentok han ytterligere en gang.

Slik JEG hører dette, sier Henning All at Rådmannen i Fredrikstad bruker millionbeløp i den hensikt å urettmessig unndra informasjon fra kommunens innbyggere og fra bystyret – noe som selvsagt ville være helt uakseptabelt og sannsynligvis ulovlig.

Jeg reagerte sterkt på en slik påstand og ble så vidt opprørt at da jeg senere fikk ordet, urettmessig tilla Høyres gruppeleder Velgaard en uttalelse, hvilket jeg har beklaget og beklager. Hva jeg for øvrig sa må forstås i sammenheng med at samme Velgaard pekte på at vi måtte være påpasselige med hvilke signaler vi sender ut fra bystyret, noe jeg er helt enig med ham i, og hvoretter jeg uttalte at Henning All etterlot et inntrykk av at kommunen er kriminell.

Det er min subjektive mening, så står det jo fritt for andre å mene at ordet kriminell er et dårlig valg, at jeg kunne sagt uredelig e.l., men det er uten betydning i denne sammenheng. Poenget er at jeg aldri har tillagt Henning All noen mening. Jeg har heller aldri ment noe om at han fremmer innsynsbegjæringer. Det er da i hans rett, og så må han jo selv vurdere hensiktsmessighet.

Så skriver Selsaas noe som formentlig står der for å krydre innholdet i kommentaren, men som fremstår som pussig når det kommer fra en med hans bakgrunn:

«Når alternative fortolkninger står mellom Nygård og Pedersens på den ene siden og Bodahl-Johansen og Kristine Foss’ på den andre, er det ikke vanskelig å ta stilling til hva man skal velge

Jeg har da ikke noe sted ment noe om kommunens fortolkninger eller praktiseringer i forhold til offentlighetsloven, og Selsaas med sin bakgrunn vet da utmerket godt at ikke politikere i en kommune sitter og avgjør saker om innsyn. Dette er kun skrevet med den hensikt å ytterligere svekke vår troverdighet!

Når det gjelder de generelle betraktningene Trond Selsaas kommer med, er det lett å være enig i, og tiltre mye av det han skriver. Det er synd at han i iveren etter å irettesette ikke undersøkte hva som faktisk er sagt eller ikke sagt, hva som er gjort eller ikke gjort. Men det var kanskje ikke hensikten med denne kommentaren?

Så helt til slutt! Trond Selsaas, eller advokat Trond Selsaas (beklager at jeg fremstår usikker) kommer med noen betraktninger knyttet til ytringsfriheten som selvsagt er helt riktige, men han ser bort fra det faktum at bystyret i Fredrikstad har vedtatt et møtereglement som også inneholder noe om hvordan man opptrer eller ytrer seg fra bystyrets talerstol, eller mer presist – hvordan man IKKE ytrer seg fra bystyrets talerstol.

«Taleren skal rette sine ord til ordføreren, ikke til forsamlingen. Taleren skal holde seg nøye til den sak eller den del av saken som ordskiftet gjelder. Ordføreren skal se til at det blir gjort.

Forsamlingen eller andre må ikke krenkes i ord eller handling. Upassende eller fornærmende atferd eller tale er ikke tillatt. Overtrer noen reglementets ordensbestemmelser påtaler ordføreren dette. Retter taleren seg likevel ikke etter reglementet, kan ordføreren frata vedkommende ordet eller ved avstemning la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet

Understrekningen er min. Det er ordførerens oppgave å påse at dette blir etterlevd. Dette blir selvsagt skjønnsutøvelse. Man skal holde seg til saken som behandles og det legges noen begrensninger på hva som kan ytres.

Les også

Kommentar: En isfront som kan velte maktbalansen i Fredrikstad-politikken