Trenger flere verktøy, Styrbord vil ha oppvekstsenter og mer selvhjulpne eldre

Bjarte Bjønnes vil at også helsestasjonen for barn og barnevernet skal ligge ved den nye skolen som samler alle Hvaler-barn.

Bjarte Bjønnes vil at også helsestasjonen for barn og barnevernet skal ligge ved den nye skolen som samler alle Hvaler-barn. Foto:

Av

– Hvaler står overfor muligheter, men også utfordringer innen økonomi og demografi. Ønsker vi å stå på egne ben og løse dette, bør vi ha en «verktøykasse med flere verktøy», skriver Bjarte Bjønnes.

DEL

Leserbrev

Det har vært, og synes fortsatt å være, et stort politisk flertall for å bevare Hvaler som egen kommune. Hvaler Styrbord er ikke i mot dette så lenge det gagner våre innbyggere. Det er imidlertid svært viktig å ha klare tanker om hvordan en skal møte fremtiden. Hvaler står overfor både muligheter, men også noen utfordringer.

«Tæring etter næring» er et populært begrep. En kommunes kostnader kan over tid naturligvis ikke overstige dens inntekter. Næringsutvikling er i så måte viktig for å generere aktivitet og potensialet for økonomisk vekst. At folk bosetter seg på Hvaler er også viktig for kommunens inntekter. Omtrent 2/3 av de drøye 150 millionene Hvaler kommune tar inn i total skatteinngang (foruten eiendomsskatt) kommer fra arbeidsgivere utenfor kommunen.

For å møte fremtidens utfordringer må vi imidlertid også ha fokus på kostnadssiden. Vi må ha flere «verktøy i verktøykassa». Flere av Hvaler Styrbord sine listekandidater har jobbet aktivt og vært sentrale for å få til vedtaket om å samle barneskolen. Dette er først og fremst begrunnet ut i fra kvalitet. Dog har vi også vist at ved å bruke Utdanningsdirektoratets satser basert på gjennomsnittskostnader i den offentlige grunnskolen, samt elevtall per august 2018, ligger det en potensiell innsparingsmulighet i skoledrift på ca 4,9 millioner kroner. For et par år tilbake sjekket undertegnede hvor stor andel av utgiftene i Hvaler-skolen som gikk til lønn. Vi er blant de kommunene i Østfold hvor den laveste prosentandelen av utgiftene går til lønn. Dette er etter min mening et signal på at vi bruker ressursene feil. Tilstrekkelig antall ansatte med god kompetanse mener jeg er det viktigste for god kvalitet i grunnskolen.

Hvaler Styrbord mener vi kan få enda større synergier og bedre ressursutnyttelse ved å samle skolen. Vi ønsker derfor å jobbe for å etablere et oppvekstsenter i tilknytning til den nye skolen. Hvorfor skal Helsestasjonen for barn ligge på Dypedal? Er det logisk at barnevernet holder til i et stenhus på Skjærhalden? Vi er av den oppfatning at vi bør samle disse tjenestene i et oppvekstsenter. Da kan vi bygge ned siloene og jobbe på tvers av profesjonene. Det er tross alt de samme barna. Det er ikke sikkert vi løser alle utfordringer, men vi legger forholdene mye bedre til rette for arbeidet med tidlig innsats. Vi mener dette er bra både for individet og kommunens økonomi. Det er ofte dyrere å reparere enn å forebygge. Vi mener derfor at dette er et godt tiltak for å kunne redusere utgifter også hos barnevern og sosialtjenesten.

Pleie og omsorg

Innen pleie og omsorg må vi også tenke nytt. Andelen av Hvalers befolkning mellom 67 og 79 år er på ca. 17,5 prosent. Gjennomsnittet for landet er på under 11 prosent. Sammenlignet med andre kommuner har altså Hvaler svært mange innbyggere i denne aldersgruppen. Det tror jeg i og for seg byr på fantastiske muligheter. På Hvaler er det et svært rikt og omfattende frivillig arbeid. Innbyggerne våre i denne aldersgruppen er mennesker med erfaring, kompetanse, ressurser og kanskje litt bedre tid enn hva man hadde litt tidligere i livet. Kommunen skal naturligvis ikke lene seg på frivillighet. Tjenesteytingen må kommunen stå for enten selv, eller ved å kjøpe denne tjenesten av andre. Dog mener jeg det ligger et potensial for Hvaler kommune å utnytte disse ressursene i enda større grad.

Utfordringen i dette ligger naturligvis i at det vil bli et økende behov for pleie og omsorgstjenester. Dersom vi i fremtiden skal bruke samme prosentanslag for antall sykehjemsplasser som vi gjør i dag, må vi innen ti år omtrent doble de 36 sykehjemsplassene vi har i dag. Dette mener Hvaler Styrbord ikke er realistisk for Hvaler kommune å klare. Det tilsvarer en økning av kommunens utgifter med mer enn de drøye 36 millionene vi tar inn i eiendomsskatt i dag. Vi må dreie fokus å legge inn ressursene tidligere i pleie og omsorgsbehovet. Gjennom tverrfaglig innsats av helsepersonell og velferdsteknologi må faktisk innbyggerne i større grad bli mer selvhjulpne. Det er imidlertid utført prøveprosjekter i andre kommuner som viser at innbyggerne faktisk trives med dette. Trygghet og unngåelse av ensomhet er viktig i denne sammenheng.

Hvaler Styrbord har klare tanker om hva vi må gjøre for å løse oppgaver knyttet til fremtidig tjenesteyting. Vi står overfor muligheter, men også utfordringer i forhold til økonomi og demografi. Ønsker vi å stå på egne ben og løse dette, bør vi ha en «verktøykasse med flere verktøy»……

Endret fokus i pleie og omsorgstjenester

Endret fokus i pleie og omsorgstjenester Foto:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags