Ap holder løftet for Rolvsøyveien

Skal bli fire felt: Rune Fredriksen forklarer hvorfor Arbeidertiet vil ha en samlet løsning med fire felt der Rolvsøyveien går i dag.

Skal bli fire felt: Rune Fredriksen forklarer hvorfor Arbeidertiet vil ha en samlet løsning med fire felt der Rolvsøyveien går i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Det har vært forutsatt, og lovt, fra politikernes side at det skal etableres en firefelts fv.109. Vi har tenkt å holde det løftet, skriver Rune Fredriksen.

DEL

Leserbrev 

Fv. 109 Råbekken – Alvim er ett av mange prosjekter i Bypakke Nedre Glomma. Bystyret behandlet fastsettelse av planprogram og valg av alternativ for utarbeidelse av detaljregulering og konsekvensutredning i møtet den 3.9.2015. I den forbindelse vil vi gjerne presentere noen av argumentene for hvorfor vi valgte alternativ 1. Men først noen faktaopplysninger:

• Alternativ 1 har fire felt hvorav to kollektiv-/sambruksfelt, rabatter og bussholdeplasser med busslommer (Rådmannens anbefaling).

• Alternativ 2 viser et todelt veisystem der en bygger en to-/trefelts fylkesvei for biltrafikk og en egen bussvei med kantstopp som kun trafikkeres av buss (Statens vegvesens anbefaling).

• Mindretallet i bystyret stemte for et nytt alternativ der man legger til grunn fire felt i samme trasé som Alternativ 2. Dersom bystyret hadde valgt dette alternativet, måtte planprogrammet blitt sendt ut på ny høring før ny politisk behandling.

De viktigste argumentene for å velge Alternativ 1 er:

• Statens vegvesen skriver følgende til Fredrikstad kommune den 12.12.2013: "På bakgrunn av forprosjektet anbefaler Statens vegvesen at reguleringsplanleggingen legger til grunn utvidelse til fire felt i dagens trasé, og at ny trasé langs jernbanen skrinlegges som trasé for fv. 109."

• Alternativ 1 (fire felt med kollektiv-/sambruksfelt) har mulighet for å gi en større fleksibilitet i feltbruken, og større muligheter for å prioritere næringstrafikk. Dette forutsetter imidlertid at det etableres en løsning som åpner for næringstrafikk i sambruksfeltet. Fv. 109 er uten tvil blant de viktigste traseene for næringstrafikken i nedre Glomma.

• Jernbaneverket er i sin høringsuttalelse kritiske til alternativ 2 (bussvei). Dette begrunnes med liten plass til ny fv. 109 og jernbane på østsiden av Østfoldhallen. Statens vegvesen forutsetter at det finnes løsninger for utbygging av både vei og jernbane innenfor avsatt trase i kommuneplanen til Fredrikstad. Dette framstår som et stort usikkerhetsmoment. Dersom det gjennom prosjekteringen av IC-utbyggingen skulle vise seg at det ikke er tilstrekkelig plass, vil man i forhold til fv. 109 måtte gå tilbake til start.

• Det er nylig vedtatt at fv. 109 Alvim – Torsbekkdalen skal bygges som firefelt med kollektivfelt. Samtidig ligger det som en forutsetning at fv. 109 Råbekken – Grønli skal endres til kollektiv-/sambruksfelt. Det er viktig at vi får et sammenhengende og enhetlig samferdselssystem mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

• Statens vegvesen anbefaler for alternativ 2 (bussvei) at det avsettes plass for en mulig utvidelse fra 2/3- felt til fire felt. Det er flere steder langs fv. 109 svært smalt. Det er ikke utredet hvorvidt en slik utvidelse er gjennomførbart i praksis.

• Planprogrammet peker på at den mest trafikkerte strekningen på fv. 109 i dag har ca. 240 busspasseringer i døgnet. Dette utgjør i snitt fem busser i hver retning per time. Selv med en firedobling av dagens kollektivkapasitet vil det være svært lav trafikk på bussveien. Er dette antallet busser tilstrekkelig til å kunne forsvare en kollektivtrasé utelukkende for buss?

• Fylkesmannen, Østfold politidistrikt, Jernbaneverket, Fredrikstad Næringsforening, NHO Østfold og NAF Fredrikstad og omegn er noen av høringsinstansene som peker på Alternativ 1 som det beste alternativet.

Helt fra bystyrets vedtak om å etablering en Østfoldpakke fase 2 har det vært forutsatt, og lovt, fra politikernes side at det skal etableres en firefelts fv.109. Vi har tenkt å holde det løftet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags