Gå til sidens hovedinnhold

Åledalslinjen vil gi mer trafikk og mer forurensing

Artikkelen er over 5 år gammel

Nedre Glomma-regionen har fått belønningsmidler fra staten for å begrense bilbruken. Det harmonerer særdeles dårlig med å bygge en ny sterkt trafikkert vei, skriver Per Roar Holen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fredriksstad Blad har de siste årene presentert en rekke artikler og kronikker der lokalpolitikerne står frem og uttaler at det nå er sentralt å få bygget  Åledalslinja, og at den skal kunne fungere som en avlastningsvei for Storveien.  Undertegnede har sett på de tidligere reguleringsplanene for Åledalslinja og der fremkommer det ingen tydelige indikasjoner på at Åledalslinja skal være en såkalt avlastningsvei, snarere legges det opp til en sterkt trafikkert vei, der det også legges til rette for firefeltsvei! 

Dette snakker ikke politikerne høyt om i media, men undertegnede synes at det er viktig at publikum vet hva som kan bli resultatet dersom Åledalslinja bygges. En firefeltsvei gjennom tett bebygd område, med flere barnehager, en barneskole og en idrettshall vil medføre store konsekvenser for beboere og barn i dette området. En betydelig økt luftforurensning, støyforurensning og nok et eksempel på nedbygging av matjord er resultatet av en slik veietablering.

I miljøforskriftene til Statens Forurensningstilsyn (SFT) står det i klartekst at det ikke skal etableres gjennomgangsveier som dette ved boligområder, ved skoler og barnehager.  I mars 2014 la Miljødirektoratet frem en klimarapport der det slås alarm om sendrektigheten i norsk miljøpolitikk. Bakgrunnen er at det kuttes for lite i utslippene i Norge for å nå klimamålet som er å kutte åtte millioner tonn CO2 frem til 2020.

I klimarapporten anslås det at veitransport kan kutte mellom 1,4-1,7 millioner tonn CO2 frem til 2020, under forutsetning at politikerne kommer på banen og vedtar satsing på utbygging innen kollektivtransport samt tilrettelegge for sykkelstier samt en mer miljøvennlig bilpark.

Forskningsleder Aud Tennøy i Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser til at   forståelsen av hvordan veikapasitet påvirker trafikkmengden har endret seg de senere årene. Tidligere  ble det vurdert at løsningen på kø og miljøproblemer var å bygge stadig nye veier, som for eksempel avlastningsveier eller tunneller. Nyere forskning  viser at dette ikke fungerer, snarere  at økt veikapasitet gir mer biltrafikk.

Dette skjer ved at mange som tidligere valgte offentlig transport som en følge av køer nå begynner å velge bil som en følge av bedre tilgjenglighet. Effekten blir dermed en rask økning i biltrafikken. I TØIs rapport «Gir bedre veier mindre klimagassutslipp?» er konklusjonen at «på lengre sikt vil imidlertid økt kapasitet legge til rette for mer biltrafikk, som kan gi samme eller dårligere fremkommelighet enn i dag, dersom ikke veksten bremses»

Er det dette vi ønsker i Fredrikstad, stadig flere veier som bidrar til økte trafikale og miljømessige utfordringer? De fleste politiske partier i Fredrikstad ser ut til å mene at dette er greit, eller kan det være at de ikke har fordypet seg  i de miljømessige konsekvensene ?

I ovennevnte rapport konkluderes det videre med at redusert veikapasitet gir redusert biltrafikk. Dette fordi ved sprengt veikapasitet, køer, mm, så viser det seg at flere velger andre transportmidler som sykkel, offentlig transport, mm. Det er altså forbedringspotensial her, men det betinger at våre politikere begynner å fokusere mer på miljøvennlige tiltak.

Nedre Glomma-regionen har i perioden 2014-2017 fått statlige belønningsmidler med formål om å begrense bilbruken, samt sørge for at det blir mer attraktivt å sykle, gå eller anvende kollektiv transport. Det harmonerer særdeles dårlig med å bygge en ny sterkt trafikkert vei!

Lokalpolitikerne har også hatt fokus de senere år på nødvendigheten av et sterkere jordvern.  Senterparti-politiker Hans Ek og KrF-politiker Per Lebesby  fronter dette i en rekke leserinnlegg/ intervjuer.  De har begge  imidlertid gått inn for å etablere Åledalslinjen, som da hovedsaklig vil bli bygget på matjord, så deres miljøengasjement for jordvern stikker tydeligvis ikke dypt.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) har økt sin oppslutning betydelig de siste årene, og har som målsetting å bidra til en mer miljøvennlig politikk. Jeg stiller meg derfor undrende til at de ikke har vært mer offensive i denne saken. En etablering av Åledalslinja, med ovennevnte miljøkonsekvenser, burde være en vesentlig politisk sak for partiet  å engasjere seg i, og jeg tillater meg derfor å utfordre partiet til å komme med et standpunkt i denne saken i god tid før valget.  Godt valg!

Kommentarer til denne saken