Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste mål. For å skape full sysselsetting og god velstandsutvikling er det helt avgjørende å ha et mangfold av bedrifter som lykkes og som bidrar til en sterk verdiskaping. Vi må skape for å kunne dele.

Samarbeid er en forutsetning for å skape nye og gode løsninger for framtiden. Derfor har kommunen i tett samarbeid med Næringsforeningen, utarbeidet og vedtatt en Næringsplan for Fredrikstad. Den beskriver ulike mål og strategier som er viktige virkemidler for å øke antallet arbeidsplasser.

Næringspolitikken skal legge til rette for og stimulere til vekst i det næringslivet vi allerede har, og til etablering av nye bedrifter. Fredrikstad er en kommune som har lave  skatteinntekter. Det må vi gjøre noe med. Satsing på yrkesfag og at kommunen går foran som et godt eksempel med å ta inn lærlinger, er viktig for å møte framtidas behov for arbeidskraft. Vi har satt oss som mål å doble antallet lærlinger i kommunen, det vil si at vi skal ha ên lærling per 500 innbyggere. Vi vil oppfordre næringslivet til å være rause med å ta imot lærlinger.  

Vi må utvikle en næringspolitikk som gir vekst i antall arbeidsplasser slik at den kaken vi har til fordeling vokser. Først da vil vi stå godt rustet til å føre en velferdspolitikk med enda høyere kvalitet og omfang enn i dag.

For å få til dette er det viktig at kommunen er en aktiv partner i samfunnsutviklingen. Kommunens oppgave er å være en utviklingsaktør og tilrettelegger, det vil si å sørge for forutsigbare rammebetingelser og tilgang på attraktive næringstomter.  Kommunen må gi rask og koordinert respons på de henvendelsene næringslivet kommer med. Den må ha en forutsigbar og effektiv saksbehandling, og god kunnskap om det behovet næringslivet har. Nettopp derfor har Fredrikstad kommune ansatt en næringsvert.  Næringsverten arbeider med nettopp disse tingene – å være en proaktiv døråpner for næringslivet - både for de som allerede er her og for de som ønsker å etablere seg her.

Fredrikstad og Sarpsborg har felles arbeidsmarked og det er derfor viktig at vi også ser ut over kommunegrensene og bidrar til et konstruktivt samarbeid for å få flere arbeidsplasser i hele Nedre Glommaregionen og i Østfold fylke. Dette arbeides det med kontinuerlig, men har kan vi, som på mange andre områder, bli bedre.

Et eksempel på at samarbeid på tvers av kommunnegrensene er Bypakke Nedre Glomma. Har har vi et godt samarbeid med Sarpsborg kommune og med Østfold fylkeskommune. Infrastruktur er viktig for næringslivet. Derfor har de vært aktive pådrivere for å få til bypakka. Næringslivet er avhengig av at varer og tjenester effektivt kan transporteres inn, ut og rundt i kommunen.

Bypakka starter med utbygging av 4-felt mellom Simo-Ørebekk og fortsetter med 4-felt på RV 109 (Rolvsøyveien) mellom Råbekken og Sarpsborg. Tilknytningen til E6 er et kritisk punkt, og det er derfor viktig at planlegging og gjennomføring av veistrekningen ikke tar unødvendig lang tid. Videre vil ny bruforbindelse mellom Rolvsøy og Torp/Selbak avhjelpe transporten til og fra Øra industriområde.

Nærings- og by- og samfunnsutvikling henger nøye sammen. Å legge til rette for fortsatt gratis ferge, et godt kollektivtilbud, utbygging av gode gang– og sykkelveier, grønne lunger, flotte parkområder og torv skaper en atmosfære som gjør at folk kommer til byen vår. Vi skal fortsette arbeidet med å gjøre sentrum mer attraktivt. Her vil den nye sentrumslederen få en viktig rolle.

Det blir gjort en veldig god jobb for å utvikle Værsteområdet, og vi har mange dyktige utviklere som ønsker å investere i Fredrikstad. Alle disse skal vi heie på, til det beste for Fredrikstad.

Fredrikstad skal etableres som en av de tre mest attraktive næringsdestinasjonene rundt Oslofjorden!

Denne visjonen skal ligge til grunn for næringspolitikken i kommunen. Næringslivet har behov for en forutsigbar politikk og forutsigbare rammebetingelser. Det skal vi sørge for!

Arbeid til alle vil være vårt hovedmål, slik at alle kan bidra til samfunnsutviklingen i fremtidens  Fredrikstad, mulighetenes by.