Da jeg var liten var faren min kommune- og fylkespolitiker.

Det var stadig noen som hadde historier å fortelle ham. Historier de mente det var viktig for en politiker å høre, slik at gode beslutninger kunne fattes. Jeg skjønner nå at alle de som fortalte historier til min politikerfar ikke bare hadde historier å dele, men viktig kunnskap å formidle.  

Utdanningsforbundet mener at en viktig kunnskap å formidle i dag, er å øke andelen barnehagelærere i norske barnehager til 50 prosent.

Min del i denne kunnskapen bygger på at jeg er utdannet barnehagelærer, og har vært pedagogisk leder i barnehage i 20 år. En barnehagelærer arbeider nært med barn, foreldre og kollegaer.

Vi bruker vår fagkompetanse til å legge til rette for enkeltbarns trivsel og utvikling, og skape helhetlige pedagogiske tilbud, slik det står i Barnehageloven og Rammeplanen at vi skal gjøre. Vi samarbeider med og veileder assistenter og fagarbeidere, og er i løpende kontakt med andre instanser som PPT, barnevern og skole.

Å få ta del i barns liv og følge utallige personligheter en bit på veien er fantastisk! Som barnehagelærer er jeg med på, og bidrar til, barns lek, læring og utvikling. Når vi er mange nok voksne med god kompetanse, og barnegruppene ikke er for store, får vi mulighet til å se hver enkelt.

Da kan faglige vurderinger gi rom for at barna blir trygge, vennskap utvikler seg, og det skapes gode læringsmiljøer. Med nok tid til hvert enkelt barn skapes gode samtalesituasjoner, vi fanger opp de som trenger litt ekstra, slik at barna får trygghet og ro til å fortelle hemmeligheter. Både gode og vonde. Vi kan snakke sammen og undre oss over ting, utforske, leke og lære.

Det skjer læringsprosesser absolutt hele dagen i en barnehage. Det jeg er redd for er at det helhetlige læringsbegrepet, som er så viktig for barn i den alderen, blir borte. At politikere skal se seg blind på ordet læring, og bare la det handle om språk, realfag og skoleforberedelse. Ikke se at det for 0-6 åringer handler om å leve, være, mestre, leke og få venner, og gjennom dette få troen på seg selv som et lærende menneske i videre forstand: Alt det som er grunnmuren i barnas utdanningsløp, og fundamentet for å bli en god samfunnsborger.

Det er viktig å understreke at for å iverksette disse prosessene og ivareta det helhetlige læringsbegrepet kreves det en lærer, en barnehagelærer.

Det er fort gjort for politikere å tenke at fagforeninger bare vil ha bedre vilkår for de ansatte. Men de som tjener mest på at det er et større faglig miljø i barnehagen, og at tiden med en barnehagelærer til stede på avdelingen øker, er barna.

Så kjære politiker – lytt til fagfolk og fatt gode beslutninger.
Sørg for at 50 prosent av de ansatte i barnehagene i din kommune er barnehagelærere!