Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging vil fjerne hovedhindringene til inkludering og uverdig bruk av uprofesjonell undervisningspraksis for barn og elever med spesielle behov.

Jeg kjenner stor glede, men også stor fortvilelse.

Ekspertgruppen har lagt frem sin rapport hvor de, veldokumentert og reflektert, forsøker å vise at barn og elever med spesielle behov for tilpasning og tilrettelegging skal kunne få kvalifisert undervisning og læring i fellesskap med andre barn og unge i ordinære og verdige former. De ønsker en systemendring i barnehage og skole som skal forbedre undervisningen og forhindre utstøting, tilsidesetting og segregering fra de ordinære sosiale læringsfelleskapene.

Slik jeg ser det, er den lovfestede retten til spesialundervisning i praksis en uetisk og uverdig legitimering av å stemple individer som opplæringsudyktige, og den fører til utenforskap og segregering, og den opprettholder fraværet av et system for å gi alle barn og elever mulighet og rett til kvalifisert undervisning innenfor ordinære læringsfellesskap.

Likestilling og verdighet fordrer at individet gis en verdig rolle i samfunnet, i fellesskapet, ikke i en isolert spesialskole eller spesialgruppe.

 

Min sønn (nå 21) har gjennom 13 års skolegang dratt med seg sin CP-diagnose, og kontinuerlig blitt sakkyndig vurdert (av PP-tjenesten) som uegnet for opplæring i fag etter fag, time for time, felleskap etter fellesskap. Han har fått individuell opplæringsplan og spesialundervisning. Kun i ett eneste av de 13 skoleårene ble spesialpedagogen hans en del av lærerteamet på trinnet, noe som innebar at han ble reelt inkludert i klassefellesskapet og fikk opplæring sammen med de andre elevene. Det ble hans lykkeligste og mest lærerike skoleår.

Ekspertutvalgets rapport kom som en solstråle fra en fagpedagogisk himmel.

De vil fjerne retten til spesialundervisning og innføre retten til kvalifisert og profesjonell undervisning i et fellesskap. De vil stanse PPTs rett (§ 5-6 i Grunnskoleloven) til å utøve sakkyndig skjønn vedrørende hvilke elever som «ikke har utbytte av ordinær undervisning», og som dermed skal ha rett til spesialundervisning, eller like gjerne: miste sin rett til å tilhøre et ordinært sosialt læringsfellesskap. De vil ha PPT inn i skolen for å kvalifisere og profesjonalisere inkluderende undervisning for elever med spesielle behov.

Tida er overmoden for å omdefinere normalitetsbegrepene og fokusere inkluderende, mangfoldige og fargerike læringsfelleskap som normalt. Det er også dokumentert at ALLE elever profitterer på dette. Det handler om berikelsesperspektiv fremfor lærevanskeperspektiv.

Men så kommer reaksjonene: Ta ikke bort retten til særtiltak! Barneombudet og NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) rykker ut og protesterer! De vil beholde retten til å bli erklært som opplæringsudyktig gjennom sakkyndige vurderinger av hvor store og alvorlige feil og mangler det finnes hos de funksjonshemmede barna og ungdommene.

Forsvareren av barns rettigheter i Norge, og forkjempere for utviklingshemmede menneskers behov i samfunnet, protesterer mot at det endelig kommer et seriøst og veldokumentert forslag om å få slutt på den historiske og systematiske diskrimineringen av barn og elever med spesielle opplæringsbehov. Det er til å gråte av.

Kjære barneombud og kjære NFU, det handler ikke om retten til å bli spesialbehandlet, det handler om retten til å bli behandlet som likestilt og likeverdig – til å bli sett som et individ, ikke som et (spesial)pedagogisk kasus. Likestilling og verdighet fordrer at individet gis en verdig rolle i samfunnet, i fellesskapet, ikke i en isolert spesialskole eller spesialgruppe.