Fredrikstad og Østfold er ikke tilgodesett med gode samferdselsløsninger, selv om det er et av de viktigste tiltakene for å skape vekst i næringslivet. For bedriftene er samferdsel viktig for å møte kunder, få fram varer og for å rekruttere medarbeidere fra et størst mulig omland. Innbyggere vil på sin side ha bedre valgmuligheter i et stort arbeidsmarked. En reisevei på mellom 45 og 60 minutter hver vei regnes som akseptabelt. Avstand måles i tid, ikke i kilometer både når folk skal flytte på seg og når varer skal flyttes.

Fylkeskommunen tar til orde for at vi må redusere personbilandelen i Regional Transportplan (RTP)som og som nå er lagt ut på høring i. I Østfold bruker vi bilen mye, målt mot andre steder i Norge, selv på korte reiser.

Planen burde vært stoppet før den ble lagt ut på høring.

 

Generelt er østfoldingen for lite aktiv og dersom flere velger å la bilen stå og heller går eller sykler, vil det bidra til bedre helse. Biltrafikken er mer enn dobbelt så stor mellom 07.30 og 08.30. Selv med innføring av bompenger til høsten, vil vi ikke få råd til å betale oss ut av køkjøring med å bygge mer veier.

I RTP opplyses det at lette kjøretøy står for 32 prosent av CO2-utslippet mens tungtransporten står for 13 prosent i Østfold. Regjeringen og Stortinget har konkludert med at vi ikke vil nå våre internasjonale forpliktelser om å redusere våre CO2-utslipp med å vente på ny teknologi.

Vi må også endre reisevaner for å redusere  utslippene fra transportsektoren tilstrekkelig. Næringstransporten skal ikke innberegnes når byområdene har fått krav om at transportveksten skal tas med andre transportmidler enn personbilen.

Det er derfor en stor lederoppgave å få innbyggere til å endre vaner, samtidig som næringslivet får gode vekstvilkår slik at flere jobber blir skapt. Vi må huske på at å være i arbeid er det viktigste for å sikre sosiale ulikheter og inkludering. Vi mener hensynet til næringstransporten må vektlegges i større grad enn det er gjort til nå, og hva som foreslås i fremlagte RTP.

Strategisk ledelse handler om å analysere, vurdere fremtidsbildet og sette mål for organisasjonen(e) som skal realisere de investeringer som må til for å lykkes. Med dagens teknologi kan man skaffe seg trafikktall kontinuerlig. Det er et lederansvar å skaffe seg godt beslutningsgrunnlag og planen må beskrive hvordan man sikrer seg. Trafikktellinger fra 2014 som beslutningsunderlag er for dårlig.

Første gang det ble laget en regional transportplan var vi med å bidra til at vi fikk en strukturert og konsistens plan som sorterte ulike trafikktiltak i Østfold på kort sikt, mellomlang sikt og lang sikt. I planen som nå er framlagt er denne strukturen forlatt. Den har mange gode og relevante betraktninger i seg, men de strategiske målene er svært mangelfulle og forventede tiltak er ikke prioritert som tidligere.

Framlagt RTP mangler hovedmål, og samfunnsmålet; «Østfold skal ha et transportsystem som fremmer helse, miljø, kultur og verdiskaping. Transportsystemet skal bidra til positiv regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold», sier sitt. Planen burde vært stoppet før den ble lagt ut på høring.

I fylkeskommunen og i Fredrikstad kommune er lederskapet delt mellom politikere og rådmannens lederkorps. Det er de som har ansvar for å stake ut den strategiske retningen og sette ressursene inn på å nå målene. Det som ikke er godt nok sendes tilbake. Vi gir gult kort til fylkesrådmannens kvalitetssikring av planen.

RTP ser frem mot 2050 og utelater utbedringer i veiforbindelsene til blant annet Hvaler og Åledalslinjen. Tilgangen til E6 er omtalt på følgende vis: «På lengre sikt er det også aktuelt med utbygging av flere av byenes tilførselsveier, herunder rv.110 til Fredrikstad og rv.21 til Halden.»

Østfold trenger tydelige mål for samferdselssektoren. Vi har mistet en flyplass og fått utsatt bypakke Nedre Glomma med fire-fem år. Før det ble Bypakke Fredrikstad stoppet av en annen regjering etter ca. ti års arbeid. Vi må i hvert fall være tydelige på hva vi selv vil prioritere. Og vi må ha godt tallgrunnlag slik at vi når frem med våre argumenter.