En uting som ir­ri­te­rer meg, er dis­se sjå­fø­re­ne som har fått for seg at det er ok å plan­te bi­len halv­veis på for­tau­et og halv­veis på syk­kel­sti­en

Dette skaper farlige situasjoner, skriver Kjetil Catillus Johannessen. Han oppfordrer politiet til å slå hardt ned på bilister som planter bilen i sykkelfeltet.

Dette skaper farlige situasjoner, skriver Kjetil Catillus Johannessen. Han oppfordrer politiet til å slå hardt ned på bilister som planter bilen i sykkelfeltet. Foto:

Av

I dette leserbrevet retter Kjetil Catillus Johannessen, Oredalen, en pekefinger mot bussjåfører, drosjesjåfører og politi i full uniform.

DEL

Leserbrev

Til sta­dig­het, el­ler nær­me­re hver dag, opp­le­ver jeg bus­ser som «tren­ger» seg frem ved å be­nyt­te kjø­re­felt som ikke er mer­ket for av­kjø­ring den vei­en bus­sen skal. Et godt eks­em­pel er rund­kjø­rin­gen ved Fjeld­berg og ved Simo. Her kom­mer bus­se­ne ut fra hol­de­plas­sen ved XL-Bygg, leg­ger seg på ut­si­den av køen i rund­kjø­rin­gen, fort­set­ter opp­over fila som er mer­ket mot byen. Og selv om kol­lek­tiv­fel­tet opp­hø­rer og går over i van­lig felt med kjø­re­ret­ning mot byen, fort­set­ter bus­se­ne her og ut i rund­kjø­rin­gen, uten­for bi­ler som al­le­re­de står i kø mot Øre­bekk og pres­ser seg frem. Det­te skjer på hver enes­te tur bus­se­ne har.

De sam­me skjer fle­re and­re ste­der hvor det er felt be­reg­net til hver sin ret­ning.

Er det­te en prak­sis som skal fort­set­te og som må være en del av ru­te­ti­de­ne, bør hel­ler ret­te in­stans end­re reg­ler, for­skrif­ter el­ler skilt, slik at sjå­fø­re­ne slip­per å bry­te tra­fikk­reg­le­ne hver enes­te dag. Skjøn­ner at det er tids­fris­ter ute og går, men det står in­gen ste­der at lo­ver og reg­ler der­med kan bry­tes uav­brutt. Har ald­ri sett noen buss bli stop­pet av rett myn­dig­het og sjå­fø­ren blitt ilagt noen form bot.

For ta­xi­er sin del, kan jeg nev­ne drosjetråkka uten­for Årum-går­den. Den er så li­ten at det noen gan­ger er kø helt ned til Syn­sam. Her står dro­sje­ne par­kert halv­veis i vei­en og halv­veis på for­tau­et. Da er det fle­re tra­fikk­reg­ler som bry­tes. Har ald­ri sett par­ke­rings­vak­ter el­ler po­li­ti bry seg med det. Vi and­re må ut med ri­me­lig høye av­gif­ter for å par­ke­re kor­rekt for ikke på­dra oss bø­ter.

En an­nen uting som kan­skje ir­ri­te­rer enda mer, er dis­se sjå­fø­re­ne som har fått for seg at det er ok å plan­te bi­len halv­veis på for­tau­et og halv­veis på syk­kel­sti­en, slik at syk­len­de må ut i kjø­re­ba­nen el­ler inn på for­tau­et. Det­te kan ska­pe far­li­ge­re si­tua­sjo­ner. Opp­ford­rer po­li­ti til å slå hardt ned på dis­se. Par­ke­rings­vak­te­ne bør også føl­ge opp det­te hvis det er hjem­mel for det.

Til slutt vil jeg ta med bruk av mo­bil­te­le­fon un­der kjø­ring. Må selv inn­røm­me at jeg har gjort det, men det for­und­rer meg vel­dig at po­li­ti­et i full uni­form i po­li­ti­bi­len snak­ker i hånd­holdt mo­bil, noe jeg har ob­ser­vert fle­re gan­ger. Her kan jeg også leg­ge til bussjå­fø­rer og and­re yr­kes­sjå­fø­rer. Slutt med det, dere er ikke gode for­bil­der. Ru­ti­ne­mes­si­ge kon­trol­ler, hvor pri­vat­bi­lis­ten blir kon­trol­lert og kan­skje straf­fet for det­te, er nes­ten dag­lig­dags.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags