I disse dager jobber våre politikere knallhardt med prioriteringer i handlingsplan og budsjett for neste år. Vi er imponerte over og takknemlige for alt arbeidet som legges ned, og vil benytte anledningen til å komme med innspill fra en gruppe som ofte blir glemt; mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dessverre ser det slik ut i dette planforslaget også.

Handlingsplanen mangler på altfor mange områder hensynet til og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Prinsippet om universell utforming skal stå sterkt i alle kommunale saker og planer. Det er svært viktig for våre brukergrupper, slik at de har muligheten til å leve på lik linje med andre i samfunnet vårt.

Når vi leser forslaget til rådmannen og posisjonen som består av Ap, SV, Sp, Bymiljølista og Pensjonistpartiet, er det nesten som vi lurer på om vi fortsatt er på 90-tallet når det gjelder holdninger og kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådmannens og posisjonens forslag til handlingsplan for 2018 gir oss flere bekymringer. På overordnet nivå i målekort og utviklingstabell for kommunen er brukergruppene våre fraværende. Verken innenfor innsatsområdene brukere og kvalitet, levekår eller tjenester til befolkningen er det indikatorer for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Folkehelse, Kultur- og idrettstilbud

«Sikre at alle har like muligheter for meningsfull aktivitet og utfoldelse.» og «Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud». Dette er ikke tilfellet for våre brukergrupper. Vi tar det som en selvfølge at dette også skal gjelde våre brukergrupper. Det er avgjørende at kommunens politikere adresserer dette med konkrete tiltak.

Vi noterer oss at posisjonen foreslår gratis arena- og hallutleie til barn under 19 år, det er flott! For å kunne benytte dette tilbudet trenger våre brukergrupper også noen til å ledsage og tilrettelegge for aktivitet. Derfor er det viktig at posisjonen ikke kutter i budsjettet for tjenester til mennesker med funksjonshemming og BPA-ordningen.

I Fredrikstad kommune er det svært få tilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Det er el-innebandy, sangkoret Ekko og noen få andre tilbud som er tilrettelagt for noen av våre medlemmer. Vi vil nevne mangelen på tilgang til oppvarmet svømmebasseng for både voksne og barn med nedsatt funksjonsevne. Siden Kløverbadet ble stengt, er det ikke noe svømmetilbud til denne gruppen. Det bør prioriteres, da dette er svært helsefremmende.

Utdanning og oppvekst

«Sikre at alle barn og unge møter kvalifisert og kompetente fagmiljøer for å utvide ferdigheter og kreative evner» og «Barn og unge opplever et levende lokalkultur- og idrettsliv, gode oppvekstmiljøer og lokalsamfunn».

Hvilke barn og unge snakkes det om her? Svært få barn og unge med nedsatt funksjonsevne vil kunne kjenne seg igjen i disse beskrivelsene. Det foreslås også kutt i PP-tjenesten som fra før av har redusert kapasitet. PP-tjenesten bidrar til gode opplæringstilbud for alle og er svært viktig for å redusere antall fremtidige brukere som trenger økonomisk bistand. Posisjonen foreslår også et bedre oppfølgingssystem for å sikre at alle elever lærer mer, har de tenkt å greie dette uten PPT?

Standardreduksjon i tilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne?

I budsjettforslaget for 2018 foreslår rådmannen et kutt på 16,3 millioner kroner i tjenester til funksjonshemmede 5,7 millioner i 2018 og deretter 10,6 millioner i 2019. Posisjonen har ikke endret dette.

Om konsekvenser står det: «Tiltaket innebærer innslag av nye arbeidstidsordninger og omprioritering av personell. Tiltaket kan medføre HMS-utfordringer og en opplevelse av standardreduksjon i tjenestetilbudet». Vi leser dette som at tjenestetilbudet til mennesker med nedsatt funksjonsevne vil bli svekket, men en reell vurdering av konsekvensene mangler.

Dersom det er slik at tjenestetilbudet faktisk svekkes, er dette svært alvorlig. På noen områder har det skjedd mange forbedringer som vi er redde skal forsvinne. Vi frykter blant annet at kostnader til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal reduseres.

Vi ber Fredrikstads politikere om å utvikle status og plan for levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Byer vi liker å sammenligne oss med har allerede kommet langt i dette arbeidet.

 

På andre områder har mennesker med nedsatt funksjonsevne opplevd flere svekkelser av sin situasjon de siste årene. Bostøtten er tatt vekk for mange som har nedsatt funksjonsevne og mange har også fått økte egenandeler på hjemmetjenester.

I stedet for at tilbud fjernes og blir dårligere burde de få økt kvalitet. Det er mye som må forbedres dersom mennesker med nedsatt funksjonsevne og funksjonsfriske skal ha samme muligheter i samfunnet. Dette er rettigheter både storting og norsk lovverk er tydelige på.

Nødvendig med levekårsundersøkelse og konkrete mål

Det kan virke som om posisjonen tenker at diskriminering og hjelpeløshet er gode strategier for mennesker med nedsatt funksjonsevne slik forslagene er nå. Det foreligger ingen plan med mål og tiltak for å bedre levekårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne som vi er kjent med.

I forslagene fra rådmann og posisjonen nevnes planer for kunstgress og kartlegging av trær i Gamlebyen. Vi ber Fredrikstads politikere om å utvikle status og plan for levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Byer vi liker å sammenligne oss med har allerede kommet langt i dette arbeidet. Vi håper at posisjonen mener alvor med at de vil at Fredrikstad skal være et åpent og inkluderende lokalsamfunn med plass til alle. Da må det gjøres endringer i forslaget de har lagt frem.

Les også

De usynlige lenkene – om BPA i Fredrikstad kommune