Funksjonshemmede med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i Fredrikstad vil ikke godta å bli diskriminert. Så politikere, hjelp oss før det er for sent. Reager før kommunen innfører en BPA som går på tvers av hva Stortinget mente da de rettighetsfestet BPA fra 1. januar 2015.

Før sommeren måtte Fredrikstad kommune trekke utlysningen av BPA tilbake. Årsaken var ramaskrik fra funksjonshemmede i Fredrikstad og Hvaler og ikke minst fra Hovedorganisasjonen Virke. Kommunen forsøkte å gå på tvers av Stortingets intensjon med BPA, de ville av en eller annen merkelig grunn lage sine egne regler. Da ble det bråk.

Nå har administrasjonen i Fredrikstad kommune hatt lang tid på å forberede en ny utlysning hvor leverandører kan søke om å bli tilretteleggere. Men det er mange ugler i mosen her. Rådet for funksjonshemmede i Fredrikstad hadde nylig møte. I dette møtet avga de en enstemmig innsigelse til rådmannens forslag til budsjett. Vi er kjent med at rådet ble kontaktet av administrasjonen, som hadde ønske om å redigere i rådets uttalelse. Hvorfor det? Hva skal man med et Råd for funksjonshemmede, om ikke dette skal få uttale seg på selvstendig grunnlag?

Et annet punkt som gjør oss redde, er at administrasjonen bevisst forsøker å gå under radaren med innholdet i den nye BPA-utlysningen. Innholdet i denne utlysningen bestemmer hverdagen og levekårene for alle funksjonshemmede i Fredrikstad og Hvaler. Detaljene her er altså helt avgjørende for om funksjonshemmede i våre to kommuner vil få de samme rettighetene som funksjonshemmede i andre norske kommuner, eller om vi skal bli diskriminert.

Administrasjonen har foreslått at rådet skal få en orientering om innholdet i neste utlysning. Det kan vi ikke finne oss i. Vi vil at rådet skal få fullt innsyn i alle detaljer, for så å ha mulighet til å kommentere forslagene.

Fredrikstad kommune ønsket i forrige konsesjonsutlysningen å diktere hvilke oppgaver våre personlige assistenter skal kunne utføre. Hvor blir det av brukerstyringen da? Brukerstyringen er den avgjørende bærebjelken i BPA (Brukerstyrt personlig assistanse).

Nå forsøker vi å få våre lokale politikere til å engasjere seg i saken. Vi har personlig kontaktet våre politikere via «Politikertorget» og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen, om hva vi risikerer om rammene fra forrige konsesjonen, som ble trukket, blir forsøkt snikinnført.

Brukerombudet er orientert og nå forventer vi at BPA i Fredrikstad ikke saneres, men opprettholder den standarden vi kjenner fra tidligere. Kommunen må forholde seg til Norsk Standard nr NS 8435 som nylig er revidert pr. 01.11.2017.

Da BPA ble rettighetsfestet, ble det utarbeidet et rundskriv:

«Brukerstyrt personlig assistanse: BPA er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. For personer i denne situasjonen betyr BPA mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Rettighetsfestingen av BPA er begrunnet i et ønske om å sikre mennesker med stort behov for praktisk bistand en større mulighet til å ta ansvar for eget liv og egen velferd.»

I et brev fra Stortinget høsten 2014 kunne vi lese: «Rettighetsfestingen er en del av regjeringens arbeid med å følge opp intensjonen i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.»

Stortinget hadde forstått at BPA er et frigjøringsverktøy. Vi som har BPA og som lever med «skoen på» er veldig glad for dette perspektivet og hadde håpet at denne delen av kampen var over. Vi er klar over at et rundskriv vil veie ulike hensyn opp mot hverandre med mulighet for ulike tolkninger, men vi synes likevel rundskrivet gir flere muligheter enn begrensninger, så lenge man legger et menneskerettighetsperspektiv til grunn.

Til deg som leser dette: Flere kommuner i Grenland forbereder også utlysning av BPA. I Grenland foreslår man å innføre meldeplikt for funksjonshemmede om de er mer enn fem dager ute av landet eller mer enn sju dager ute av kommunen.

Ville du som leser dette hatt en slik hverdag? Hvilke andre grupper i samfunnet ville myndighetene våget å innføre en tilsvarende meldeplikt? Om Fredrikstad velger å kopiere Grenland kommunene, vet vi ikke. For administrasjonen i Fredrikstad vil jo ikke åpent fortelle!

Til slutt en oppfordring til politikere i Fredrikstad: Oppretthold Brukerstyrt personlig assistanse slik vi kjenner fra de siste 12 årene. Det har fungert bra gjennom alle disse årene. Bry dere, fordi dere ønsker at innbyggere med funksjonsnedsettelse skal likestilles med andre borgere.