Østfold har mange teknologibedrifter. Felles for de alle er kreativ innsats med mål om bedre klimaløsninger, gode nyheter for folks hverdag. Kort sagt bedre liv for alle. Skal vi henge med i den teknologiske utviklingen må flere jenter utdanne seg innen teknologi, både på yrkesfag, fagskoler og universiteter og høyskoler.   

Verden er i endring. Vi står ovenfor store, globale utfordringer innen helse, urbanisering, miljø og klima. Og det skjer fort. I Norge står vi i en betydelig endring drevet av nedgang i petroleumssektoren og en teknologirevolusjon der mennesker og intelligente IKT-systemer blir sammenkoblet på nye måter.  Skal vi møte disse utfordringene, trengs stor grad av nytenkning eller innovasjonskraft om du vil. Det er derfor viktigere enn noen gang at norsk arbeidsliv leder an i kunnskap om og bruk av teknologi.

Bedrifter i Østfold er allerede godt i gang med dette. De utvikler stadig nye løsninger, men konkurransen er tøff, enten det gjelder treforedling annen kjemisk industri eller utvikling og bruk av ny digital teknologi. Skal Østfold og Norge ta en sterkere posisjon i utviklingen fremover, trenger vi enda flere kloke hoder og dyktige hender som velger teknologiutdanning. Vi trenger også flere studieplasser innen disse fagene.

I Norge i dag erdet kun 17 prosent av alle de som uteksamineres fra norske universitet og høyskoler som har studert matematikk, naturfag og teknologi. Det er langt lavere enn i land vi liker å sammenligne oss med som Sverige, Finland og Tyskland. Dette til tross for at NHOs medlemsbedrifter skriker etter denne kompetansen.

Bakgrunn:

  • Fredag arrangerer NHO seminaret  Jenter og teknologi på Quality Hotel Sarpsborg.
  • Mer enn 200 har meldt seg på arrangementet som handler om å øke interessen for realfag hos jenter.
  • NHO sitt kompetansebarometer viser et skrikende behov for teknologi- og IKT-utdannende.
  • (Kilde: NHO)

 

Skal vi få opp andelen teknologer, og få de beste hodene og hendene, må vi rekruttere talenter fra hele befolkningen. Men i dag er jenteandelen i flere av disse utdanningene svært lav. For eksempel er bare 16 prosent av ingeniørstudentene ved Høgskolen i Østfold jenter, mens landsgjennomsnittet er på 21 prosent. I yrkesfaglige utdanninger som elektro, teknikk og industriell produksjon og bygg- og anleggsfag er tallene betydelig lavere. Innenfor fagområdet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag ved fagskolene er bare seks prosent av studentene kvinner.

Samfunnet er tjent med at andelen jenter innenfor teknologi og realfag økes på alle nivåer i utdanningssystemet. For å få til dette må vi motivere flere til å vurdere en slik retning.  Vi har de siste årene sett en sakte bevegelse i riktig retning, men tempoet er for lavt og vi kan ikke slå oss til ro med dette.  Jenter i ungdomsskolen og deres foreldre har lite kunnskap om teknologiutdanninger og jobbmuligheter innenfor teknologi. Det haster det å gjøre noe med.

Skal vi få flere jenter til å velge teknologifag må de møte disse fagene tidlig i skoleløpet. Barn og unge bør få bruke sin kreativitet og skaperevne til å løse problemer og lære hvordan teknologiske produkter blir til allerede fra tidlig alder. Hos oss i Østfold har bedriftene vært en pådriver for eksempelvis Inspiria som nettopp har til hensikt å fremme interessen for realfag og entreprenørskap i for unge.

Nå trenger et krafttak i skolen for å sikre at alle barn i grunnskolen skal få undervisning i teknologi og koding. Det krever større investeringer i etter- og videreutdanning hos lærere og investeringer i teknologiske utstyr.

Skal vi få flere jenter til å velge teknologifag, må vi som er foreldre sette oss godt inn i de mulighetene som finnes i dag og vi må rådgi våre unge håpefulle til å ta framtidsrettede valg, til tross for at disse mulighetene er fremmede eller ukjente for egen del.

I en nylig undersøkelse NHO har gjennomført sier et flertall av foreldrene med barn i ungdomsskolen at det er viktig for samfunnet at flere jenter velger utdanning innen teknologi, men at de trenger mer informasjon om utdanninger innen teknologi og hvilke yrker dette kan føre til, for å kunne ta stilling til om dette er noe for sitt barn.

Utdanning.no, vilbli.no, rollemodell.no osv. gir god informasjon om utdanningsmulighetene som finnes i Norge. På alle nivåer i utdanningssystemet.

Skal vi få flere jenter til å velge teknologifag må karriereveiledningen som skjer i skolen i dag fornyes.

 

Skal vi få flere jenter til å velge teknologifag må karriereveiledningen som skjer i skolen i dag fornyes. Veiledningen må i større grad kunne gis digitalt. Unge som trenger veiledning om utdanningsvalg må settes i stand til å ta informerte valg i et arbeidsliv i endring. Det setter krav til at karriereveiledningen er oppdatert på kompetansebehovet hos arbeidslivet. Karriereveiledningen må også bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked.  

Skal vi få flere jenter til å velge teknologifag trenger vi å synliggjøre flere gode rollemodeller. Fra forskning vet vi at gode rollemodeller er viktige når det gjelder jenters valg av realfagsutdanning. I Østfold har vi tatt med oss tre jenter på vår konferanse Jenter og teknologi - som alle er motiverte til å studere teknologi fordi de vil bidra til å skape en bedre verden. Østfold sine bedrifter ønsker flere.