Tannhelsetjenesten har blitt en brikke i kommunereformen, og pasientene må betale prisen. Vi risikerer at dagens robuste system splittes opp i mindre fagmiljøer med svekket kompetanse. Kommunene har ulike forutsetninger for å drive tannhelsetjenesten, og det gir et lappeteppe av ulike løsninger for å få det til. Heldigvis kan Stortinget fortsatt sette foten ned. Alt avhenger av KrF og V.

Den norske tannhelsemodellen er en suksess. Fylkeskommunene har i dag ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Det ansvaret har de løst godt. Vi har god dekning av tannleger i hele landet, også av spesialister. Vi har resultater i verdensklasse, og utviklingen fortsetter: Stadig færre barn og unge har hull i tennene.

Her i Østfold har vi de siste 15 årene hatt reduksjon i antall hull i tennene. Hos 18-åringene en reduksjon på 15 prosent og hos 12-åringene hele 30 prosent reduksjon. Østfold ligger under landsgjennomsnittet i antall tenner med karieserfaring. Dette er et resultat vi bør være stolte av!

Bakgrunn:

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannhelsetjeneste til:

 • Barn og ungdom under 18 år.
 • Psykisk utviklingshemmede.
 • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesyklepleie. Det kreves at den langtidssyke eller uføre må ha vært, eller forventes å være, i hjemmesykepleien eller på institusjon i minimum tre måneder.
  Ungdom på 19 og 20 år, mot 25 prosent egenandel.
 • Personer med en lidelse som hadde medført institusjonsplass eller hjemmesykepleie dersom ikke andre, eksempelvis ektefelle,
  sønn/datter, nabo eller nær pårørende, hadde hjulpet. Det stilles krav til at hjelpen er av sykepleiefaglig art, og at det kreves 
  bekreftelse fra kommunen.
 • Personer med rusmiddelavhengighet som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Personer under legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • Innsatte i fengsel.

Nå risikerer vi at denne gode tjenesten brytes opp. Regjeringen har nemlig lovet kommunene nye oppgaver som et ledd i kommunereformen og foreslår derfor at kommunene skal ta over ansvaret for tannhelse.

Forslaget er et stort paradoks. En av de viktigste begrunnelsene for å gjennomføre en kommunereform, er ønsket om større og mer robuste fagmiljøer. Men når det gjelder tannhelse, vil man altså gå motsatt vei. På tannhelseområdet har fylkene allerede sørget for robuste fagmiljøer med god fagkompetanse. Regjeringen vil derimot splitte opp dagens 19 fagmiljøer til flere hundre nye, som vil bli alt annet enn robuste.

Svært mange kommuner er fortsatt altfor små til å ta dette ansvaret alene. Mange kommuner har ikke engang egen tannklinikk. Resultatet vil derfor bli et lappeteppe av ulike løsninger: Vertskommunesamarbeid, kjøp av private tjenester, og ikke minst mange interkommunale selskaper – nettopp det regjeringen ellers er opptatt av å unngå. Og på veien mister vi mye av den systemeffekten som har vært så viktig for å bringe norsk tannhelse dit den er i dag – i verdensklasse.

Stortinget har ikke gjort endelig vedtak i saken. Foreløpig har flertallet sagt at tannhelse kan overføres til kommunene dersom det blir mange nok sammenslåinger. Nå vet vi at premissen om store og robuste kommuner er ikke innfridd, selv om en del sammenslåinger er gjennomført. Det monner imidlertid ikke. Regjeringen sier også at kommunene vil få høyere kostnader enn fylkene har i dag. Disse ekstra utgiftene vil gå til ledelse og administrasjon, ikke til bedre tjenester.

En ny regionreform er i startfasen, der partiene leter etter oppgaver de nye fylkene kan løse. Vi har et forslag: La fylkene beholde ansvaret for tannhelse. De vil, og de har vist at de kan organisere gode tannhelsetjenester for innbyggerne. La dem fortsette med det. Det er best for befolkningen.

Folket er fornøyd. Tannhelsetjenesten scorer svært høyt når de som har vært til tannlegen blir spurt om tilfredshet med dagens tjeneste.

De fleste er enige om at dette er et særdeles dårlig forslag fra regjeringen. Et samlet fagmiljø har i høringsrunden gått imot forslaget. Det samme har kommunesektorens organisasjon.

Det hviler nå et tungt ansvar på partiene på Stortinget, og særlig på regjeringens støttepartier Kristelig Folkeparti og Venstre. Vil de virkelig ta sjansen på å bryte opp en velfungerende tannhelsetjeneste, og la pasientene betale prisen?