Fredrikstad og Sarpsborg har mål om null-vekst i personbiltrafikken. Vi vil at du skal ta frem sykkelen og la bilen stå. I en ny plan for hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg foreslår vi en rekke tiltak for å få flere til å sykle, men tenker vi riktig?

Sarpsborg kommune har vedtatt å legge planen ut på høring i seks uker. I Fredrikstad har flere utvalg behandlet planen og anbefalt det samme, og det foreslås at formannskapet vedtar å legge den ut på høring. Tilsvarende vedtak forventes gjort i fylkeskommunen. En samordnet høringsperiode vil vare ut oktober.

I høringsperioden ønsker vi innspill til alle deler av planen. Det kan være synspunkter på traseene som er valgt, hvorledes anleggene bør utformes, hvor er det problemer i dag, prioriteringer og ellers alt annet i planen. Vi kan love at alle høringsinnspill vil bli seriøst vurdert, men kan ikke love at alt vil bli tatt til følge i planen. Selv om ikke alt blir tatt inn i planen, kan innspillene være viktige i senere arbeid med tilrettelegging for sykling.

Vi vil høre om tiltakene som er foreslått kan få deg til å ta frem sykkelen.

 

Tilrettelegging for sykling skal gjøre at det oppleves som lett og trygt å sykle i Nedre Glomma-regionen, både for de som allerede er syklister og de som ønsker å bli det. Planen skal bidra til at det er attraktivt å sykle, og at flere får lyst til å ta fram sykkelen de har, eller til og med får lyst til å kjøpe en ny sykkel.

Sykkelveinettet skal «invitere» til sykling. Anleggene skal dessuten bidra til å nå målet om null-vekst i personbiltrafikken og at veksten i persontrafikk skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Sykkelveinettet skal også være tilpasset for bruk av elektrisk sykkel som gjennomgående har større hastighet enn en vanlig sykkel. Innspill fra innbyggerne i regionen på alt som kan gjøre planen bedre for å oppnå dette, er derfor viktig.

Det er mange oppfatninger om hvorledes en plan for hovedsykkelveinettet bør utformes. Planen som nå legges ut på høring, er ingen detaljplan, men viser hvorledes hovedsykkelveiene prinsipielt skal utformes. Detaljplanlegging må gjøres før manglende anlegg skal bygges eller utbedres. Selv om planen ikke skal være en detaljplan, kan det allikevel være interessant å få synspunkter på hvorledes detaljer bør utformes.

Planen omfatter det som skal være et hovedsykkelveinett. Dette er et «overordnet» sykkelveinett som skal binde bydeler sammen med hverandre og med sentrum, og det skal binde disse områdene sammen med andre viktige målområder som arbeidsplass­konsentrasjoner, skoler, rekreasjonsområder, kollektivknutepunkter med fergeleier og større handelsområder. I tillegg til hovedsykkelveinettet er det et stort og omfattende lokalt sykkelveinett i byene som ikke blir berørt i denne planen.

I planen ses Fredrikstad og Sarpsborg kommuner under ett. Målet er at vi skal få et samordnet nett i regionen, uavhengig av kommunegrensen mellom byene. Bak planen står Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens Vegvesen som alle er store veieiere og ansvarlige for utbygging av god og sikker framkommelighet for syklende og gående langs veiene som de enkelte eier.

Økonomien kan begrense hvor mye det er anledning til å få gjennomført. Planen vil imidlertid være et godt grunnlag for å få økonomiske midler til planlegging og bygging av sykkelveier.

I høringsperioden vil det bli arrangert folkemøte i hver av byene. Der vil det bli orientert nærmere om planen, det vil bli muligheter til å stille spørsmål og treffe de som har arbeidet med planen. Vi vil høre om tiltakene som er foreslått kan få deg til å ta frem sykkelen. Høringsutkastet legges ut på kommunenes, fylkeskommunens og Statens vegvesens hjemmeside.