Sykepleiermangelen er en lenge varslet krise. Stadig kommer nye tall fra SSB og Nav som viser en økende sykepleiermangel. Det bekymrer både arbeidsgivere og politikere. Tross stor bekymring, skjer det lite. Unnfallenheten er stor.

Når Norge mangler lærere, er regjeringen raskt ute med å iverksette både hurtigvirkende og langsiktige tiltak, som nedskriving av studielån og lønn under videreutdanning. Lærerutdanningen har blitt masterutdanning både for å styrke kompetansen og statusen for læreryrket. Og det har effekt!

Når Norge mangler sykepleiere, finnes verken evne eller vilje til å iverksette virkningsfulle tiltak. For å bøte på sykepleiermangelen foreslås økte helgejobbing og mer belastende turnuser. Og det foreslås avkortet sykepleierutdanning. De fleste sykepleiere betaler selv for videreutdanning. Mange får ingen lønnskompensasjon for det. Etter årets lønnsoppgjør tjener sykepleiere i sykehus nesten 50.000 kroner mer per år enn kollegaene i kommunene. Det har gitt kommunene enda større rekrutteringsutfordringer.

Sykepleiermangelen kan og må løses – det krever handling fra både lokale arbeidsgivere og fra regjeringen.

God sykepleie handler ofte om de komplikasjonene som aldri oppsto eller som ble fanget opp på et tidlig tidspunkt, slik at det ikke ble så alvorlig som fryktet. God sykepleie kan bøte på alvorlig sykdom. Mangelfull eller dårlig sykepleie kan gjøre byrden større.

Kommunenes ansvar er å sikre trygge og forsvarlige helsetjenester. En stor og økende sykepleiermangel truer pasientsikkerheten. Mange deler Sykepleierforbundets bekymring; Helsebarometeret 2018 viser at 82 prosent av befolkningen mener mangelen på sykepleiere går på bekostning av pasientsikkerheten.

Hva gjør så regjeringen for å rekruttere og beholde landets mest etterspurte yrkesgruppe? I revidert nasjonalbudsjett fikk høyskoler og universitet totalt 100 nye studieplasser på landets sykepleierutdanning. Bare Kommune-Norge trenger 4.000 nye sykepleierårsverk hvert år. I tillegg er det et stort behov for flere sykepleiere i sykehus. Årlig utdannes ca. 3.500 sykepleiere. Det dekker knapt avgangen fra yrket. Samtidig nytter det ikke å utdanne flere, hvis vi ikke klarer å holde på dem. En av fem sykepleiere slutter i yrket.

I tillegg til puslete tiltak fra regjeringen, er planlagte tiltak for å rekruttere nok sykepleiere fraværende i de fleste kommunene. Fortsatt tilbyr de fleste arbeidsgiverne minstelønn og deltidsstillinger.

Kommunene trenger hjelp fra regjeringen for å løse sykepleiermangelen. Derfor har Sykepleierforbundet etterspurt en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere. Den må ta for seg utdanningskapasitet både på bachelor- og videreutdanningsnivå. Og den må ta for seg studiefinansiering samt sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår.

Sykepleiermangelen kan og må løses – det krever handling fra både lokale arbeidsgivere og fra regjeringen. Vi trenger et sykepleierløft.

Les også

Alle pasienter og pårørende som sier du gjør en viktig jobb er god grunn til å bli sykepleier