Gjennom lang tid har offentligheten blitt gjort kjent med en rekke kritikkverdige forhold knyttet til driften ved Sykehuset Østfold. Det er bra at avvik og denne type forhold avdekkes. Da kan man få gjort noe med det. Undertegnede har utfordret helseministeren på dette tidligere, men svaret er hver gang at dette skal håndteres av foretaket.

Helseministeren er øverste ansvarlige politiske myndighet, og ansvaret kan ikke delegeres.

Det siste forholdet som ble omtalt i media er en episode fra våren 2015 hvor et nyfødt barn døde på grunn av surstoffmangel. Avviket fra god praksis er så stort at det anses som uforsvarlig, skriver Helsetilsynet i sin rapport.

Samtidig som nyheten om dette tragiske dødsfallet ble kjent, kommer også nyheten om at Sykepleierforbundet melder at man er bekymret for arbeidssituasjonen på grunn av høyt sykefravær og at mange erfarne ansatte slutter. Dette vil igjen gå utover pasientsikkerheten.

Jeg deltok selv på et møte med sykepleiernes tillitsvalgte ved Kalnes i fjor. Vi må ta på alvor det som meldes fra de ansatte, og derfor er det viktig at vi lytter og følger opp.

Denne situasjonen som har vært beskrevet ved sykehuset siden oppstarten på Kalnes, bør vekke bekymring og medføre handling.

Derfor har jeg nok en gang tatt opp denne situasjonen med helseministeren. Jeg har stilt han følgende spørsmål og imøteser at han tar dette på største alvor:

Er helseministeren tilfreds med situasjonen knyttet til Sykehuset Østfold, basert på de kritikkverdige forholdene og avvikene som har blitt offentlig kjent, og vil statsråden ta initiativ til en tettere oppfølging fra ansvarlige politiske myndigheter?

Les også

Takk Kalnes og alle dine venner. Takk for jeg og min nyfødte datter har det bra!