Gå til sidens hovedinnhold

Det må være utfordrende for en lege å dokumentere at en så kortvarig konflikt har gått over i en sykdomstilstand som gjør Raja ute av stand til å arbeide

Artikkelen er over 2 år gammel

– Det er først når ubehaget har rukket å gå over i en tilstand som kan betegnes som sykdom og personen er ute av stand til å utføre sitt arbeid, man er syk i lovens forstand, skriver advokat Hans Thomas Revhaug.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstres Abid Raja var raskt ute med å sykemelde seg etter at han hørte sin sjef Trine Skei Grande i fri mundur. Har det blitt en metode for norske politikere å sykmelde seg når det blåser litt på toppene?

I Norge er vi heldige og mister ikke betalingsevnen dersom vi ikke er i stand til å utføre vårt arbeid på grunn av sykdom eller skade. Vi har en ordning som tar vare på mennesker som i en sårbar situasjon ikke klarer å utøve inntektsgivende arbeid – vi har krav på sykepenger

Sosiale forhold

Grunnvilkåret for å ha krav på sykepenger er at det må foreligge en sykdom eller skade som er årsaken til at du er ute av stand til å utføre ditt arbeid. Loven inneholder ingen definisjon av begrepet «sykdom». På en annen side er loven tydelig på at «arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger»

Det kan virke som om det i arbeidslivet har etablert seg en idé om at konflikt med arbeidsgiver eller andre kollegaer på jobben kan gi grunnlag for sykepenger. Advokater som arbeider med arbeidsrett kjenner seg sikkert igjen i uttalelsen fra den ansatte om at «jeg går og sykemelder meg» når de opplever det tungt å gå på jobben på grunn av interne konflikter. Lovens utgangspunkt er som nevnt at konflikter med arbeidsgiver ikke gir grunnlag for sykepenger.

Dersom Keshvari ikke ønsket å være på jobb etter at forholdet ble oppdaget, ville det naturlige være å be om permisjon (ulønnet) eller ta ut ferie.

Litt kjeft og sykmelding

I retningslinjene til folketrygdloven § 8–4 heter det: «Når det foreligger en konflikt på arbeidsplassen, er det vanligvis forbundet med sterkt ubehag å møte de personer som er motparter i konflikten. Det vil da være mye som taler for at et fravær i en slik situasjon skyldes dette ubehaget. Vedkommende kan i så fall være fullt ut i stand til å utføre et arbeid, og er således ikke «arbeidsufør på grunn av sykdom.» For at det skal kunne utbetales sykepenger, må det dokumenteres både at det omtalte ubehag har gått over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen setter vedkommende ut av stand til å utføre sitt arbeid. Allmenne problemer i forbindelse med konflikter på arbeidsplassen er ikke arbeidsuførhet i folketrygdlovens forstand.»

Slipper unna

Aftenposten avdekket at stortingspolitiker Mazyar Keshvari har levert uriktige reiseregninger til Stortinget og med dette mottatt ytelser han ikke hadde krav på. Er det hold i Aftenpostens funn, har han bedratt sin arbeidsgiver, jf. straffelovens § 371. Etter hva jeg har klart å lese ut fra mediene, har Keshvari erkjent deler av de faktiske forholdene.

Når forholdet oppdages ble naturlig nok politi, presse og Stortinget nysgjerrige på hva som hadde skjedd. Jeg vil anta Keshvari opplevde det som ubehagelig å bli konfrontert med Aftenpostens opplysninger og stilt til veggs av spørrende journalister. Kort tid etter at forholdet ble oppdaget ble Keshvari sykemeldt fra sitt verv som stortingspolitiker.

Det kan være grunn til å stille spørsmål ved om Keshvari på dette tidspunkt oppfylte grunnvilkåret i folketrygdloven, nemlig ved at han var arbeidsufør på grunn av sykdom. Som nevnt er det først når ubehaget har rukket å gå over i en tilstand som kan betegnes som sykdom, og at denne sykdommen setter vedkommende ut av stand til å utføre sitt arbeid, man er syk i lovens forstand.

Koster flesk

Det gikk kort tid fra forholdet ble oppdaget til Keshvari ble sykemeldt og det er tvilsomt om ubehaget har rukket å materialisere seg i en sykdom. For Keshvari var det sikkert behagelig å bli sykemeldt og derved slippe å svare på spørsmål. Han slipper til og med å gjennomføre avhør hos politiet, (i motsetning til alle narkomane og alkoholikere som hver helg går gjennom politiavhør i sterke smerter og psykoselignende tilstander på grunn av abstinenser. Det er ingen lege i arresten som kan sykemelde dem).

I Norge har vi etablert et system hvor arbeidstager som bedrar sin arbeidsgiver kan «sykemelde seg» når forholdet oppdages. De første 16 dagene dekkes sykepengene av arbeidsgiver (som er bedratt). Deretter dekkes utgiften av staten. Som skattebetaler mener jeg det er grunn til å være kritisk til denne praksisen og bruk av penger.

Dersom Keshvari ikke ønsket å være på jobb etter at forholdet ble oppdaget, ville det naturlige være å be om permisjon (ulønnet) eller ta ut ferie.

Grande neste?

Denne uken meldte Hegnar.no at stortingsrepresentant Abid Raja er sykemeldt etter at Venstre-lederen Skei Grande hadde kommet med stygge karakteristikker av ham. Slik jeg forstår faktum ble han sykemeldt kort etter at ordene falt.

Også her kan det være grunn til å stille spørsmål ved om grunnvilkåret for sykemelding er oppfylt. Konflikten med Grande er i seg selv ikke tilstrekkelig og jeg antar det er utfordrende for en lege å dokumentere at en så kortvarig konflikt har gått over i en sykdomstilstand som gjør Raja ute av stand til å utføre arbeid. Det er mulig han trengte en «timeout» og summe seg litt, men skal arbeidsgiver og skattebetalerne betale for dette?

Det «fine» med å bli sykemeldt er at ingen kan stille deg spørsmål. Verken om saken eller grunnlaget for sykemeldingen. Det er nok å vise til legens beslutning.

I mediene fremstår det som om Skei Grande er skyld i at Raja er sykmeldt. Naturlig nok kaster pressen seg over henne og ønsker forklaringer og svar på sine spørsmål. At dette oppleves som ubehagelig og stressende for Skei Grande er lett å forstå. For å slippe unna spørsmålene kan hun kanskje sykemelde seg?

Les også

Abid Q. Raja varsler «alvorlige konsekvenser»

Kommentarer til denne saken