200 nye boliger – viktig for trivsel og læring

Skal stå klart høsten 2016: De nye studentboligene kommer på tomten til gamle Kråkeby barnehage. Låven på Bjølstad gård til venstre.Illustrasjon: Griff Arkitektur

Skal stå klart høsten 2016: De nye studentboligene kommer på tomten til gamle Kråkeby barnehage. Låven på Bjølstad gård til venstre.Illustrasjon: Griff Arkitektur

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

I Fredrikstad er det studentboliger til 5,8 prosent av studentene. Det er for lavt, fastslår Rita Hirsum Lystad.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Studentboliger er et utdanningspolitisk virkemiddel for å sikre lik rett til utdanning. Studenter trenger trygge og forutsigbare rammer for å trives og å lære. Derfor er studentboliger et av de viktigste tilbudene, ved siden av det faglige, ved en utdanningsinstitusjon.

Nye studenter til HiØ. Et nytt semester ved Høgskolen i Østfold (HiØ) har startet. Ved siden av å ha fått en studieplass ved HiØ så opplever dessverre mange studenter et problem med å finne seg bolig. Hva gjør det med studenten? Studenter er i en krevende studiesituasjon, og de er i en lære- og dannelsesprosess. De møter faglige, sosiale og praktiske utfordringer som skal løses – og mange flytter for første gang hjemmefra uten et etablert nettverk rundt seg. Det er mye som skal læres og erfares – også det å bo. Å få tilbud om studentbolig er derfor viktig for at studenten skal mestre sin nye studie- og livssituasjon.

Kapasitet og utbyggingstakt. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det bør bygges minst 3000 studentboliger årlig frem til målet om 20 prosent dekning er nådd. Per i dag har SiØ en dekningsgrad på 5,8 prosent i Fredrikstad. Det er for lavt. Derfor er det behov for å bygge studentboliger i Fredrikstad slik at vi kan nærme oss en dekningsgrad opp mot 20 prosent som er det nasjonale målet.

Vi arbeider nå aktivt med å kunne starte bygging av flere studentboliger i nærheten av campus. Vi har et mål om at ca. 200 nye studentboliger skal stå ferdig høsten 2016. Det er realistisk med et godt samarbeid med Fredrikstad kommune. Dette bidrar også til å frigjøre private utleieboliger til andre som trenger det i boligmarkedet i Fredrikstad.

Studentboliger er et supplement til det øvrige boligmarkedet, og det må være et mål å ha en god balanse mellom ulike type boliger i et boligmarked. Fredrikstad kommune har satt dette på dagsorden gjennom sin boligpolitiske handlingsplan.

Studentvelferd. Studentsamskipnader har ansvar for studentvelferden ved det enkelte lærested. Det er hjemlet i lov om studentsamskipnader, og studentboliger er et av flere tilbud innen studentvelferdsområdet. Studentsamskipnadens tjenester skal være et supplement til tilbud i samfunnet for øvrig. Kunnskapsdepartementet yter årlig tilskudd til bygging av studentboliger, og konkurransen om disse tilskuddsmidlene er stor.

Tilskuddet bidrar til å redusere byggekostnadene for et byggeprosjekt og derav reduseres husleien – som igjen påvirker husleienivået på det private markedet. Et tilfredsstillende antall studentboliger tilgjengelig virker dermed prisjusterende i det private utleiemarkedet. Det er en fordel for studentene – enten om de bor i en studentbolig i regi av en studentsamskipnad eller leier hos en privat utleieaktør.

Helhetlig læringsmiljø. Det er et mål at SiØs studentboliger skal gi et bidrag til det helhetlige læringsmiljøet for studentene ved Høgskolen i Østfold. Det helhetlig læringsmiljøet er totaliteten av fysiske forhold, planer, lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, vurderingsformer, sosiale relasjoner og holdninger til læring – altså alle faktorer som kan påvirke studentenes læring.

Studentboliger som tiltak. Studentboliger er et av flere tiltak som bidrar til det helhetlige læringsmiljøet. SiØ arbeider for å tilby konkurransedyktige, trygge og gode boforhold. Det betyr at vi må bygge tilpassede boliger for studenter til en lavest mulig husleie. SiØs rolle er å hjelpe studenten gjennom å ha studentboliger tilgjengelig, sørge for at bomiljøet er godt og å støtte og hjelpe de med praktiske forhold.

Konkret handler dette om å ha en korrekt leiekontrakt som ivaretar studentenes rettigheter og plikter, at vi samarbeider med studentene om et trivelig bomiljø, at vi har et planmessig vedlikehold, stiller krav til renhold, tilbyr en vaktmestertjeneste, arbeider med sikkerhet og at vi bidrar til et studentsosialt miljø og samlingspunkt på eller i nærheten av campus. Eller rett og slett å være et medmenneske når det trengs.

Studentene er en ressurs i lokalsamfunnet. De lever sine liv som alle andre med både rettigheter og plikter. Dette borgerperspektivet er et viktig element i studentsamskipnadens virksomhet – og også for studenten som bor. Vi ser at studentene er opptatt av hverandres ve og vel, og de tar ansvar.

En studentsamskipnad har en videre rolle enn kun å være en utleieaktør. Det betyr at vi skal stille krav og bidra ved uheldige omstendigheter, og veilede studentene fram til gode løsninger. Vår erfaring er at god dialog og samarbeid fungerer best – som også er en god læring på veien i en dannelsesprosess.

Del av et totalt boligmarked. På den ene siden har studentboliger i regi av en studentsamskipnad sine styrker ved at målet er å bidra til en forutsigbar og trygg studiesituasjon. På den annen side er studentene en like mangfoldig gruppe mennesker som øvrige innbyggere i et lokalsamfunn. Vi har single, par og studenter med barn som har ulike behov. Det private utleiemarkedet er derfor viktig for å imøtekomme alle behov studentene har for bolig.

SiØ er opptatt av at studenten skal lykkes både med sin utdanning og som menneske. Når vi får tilbakemelding fra studenter som forteller oss at SiØ var viktig – eller avgjørende for at de klarte å mestre sin studie- og livssituasjon – ja, da har vi virkelig lykkes i vårt arbeid. I dette arbeidet er studentboliger et vesentlig bidrag for å bidra til trivsel og læring og sikre lik rett til utdanning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken