Vi kan ikke tro at det som skjer i Europa ikke angår oss her hjemme. Om vi snur ryggen til energisamarbeid med EU, får det konsekvenser for norsk industri, for Østfold og for bedrifter i fylket vårt som Becour. Om Norge skal innlemme EØS-avtalens rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke, er nå til behandling i Stortinget. I europeisk sammenheng er Norge en stor energinasjon. Europa er Norges viktigste marked for naturgass og eksporten representerer enorme inntekter til landet vårt. Næringsliv i Østfold og resten av landet trenger like konkurransevilkår som resten av Europa, vi trenger å konkurrere i det samme markedet. Og det er nettopp dette mye av tredje energimarkedspakke handler om.

Hvis videre deltagelse i energisamarbeid med Europa stoppes i Stortinget, kan vi bli koblet av energisamarbeidet i EU, som vi har vært en del av i en årrekke. Hvis Norge mister innflytelse på dette området kan det få store konsekvenser både for brukere og produsenter av energi i Norge, og dermed for store deler av næringslivet.

Vår tilknytning til EUs energimarked er også nært knyttet til samarbeidet vi har med EU om å redusere klimagassutslippene.

 

Den norske kraftforedlende industrien har sørget for at det vært et innenlands marked for det meste av kraften som produseres i Norge. Industrien nyter godt av god tilgang på ren kraft, kraftprodusentene nyter godt av store kunder som etterspør kraft og østfoldingene nyter godt av verdiene som skapes. Slik har det vært og slik vil det fortsatt bli. EUs andre energimarkedspakke som vi alt har innført har ikke hemmet dette. Det vil heller ikke den tredje energimarkedspakke gjøre.

Produksjon av fornybar energi er verdiskapning i seg selv. Å stå utenfor ACER er skadelig for fornybar-næringen i Norge. Dette er en næring som skaper titusenvis av arbeidsplasser og som bidrar til verdiskapning i veldig mange av landets kommuner. Det er også en næring som gir store verdier tilbake til samfunnet. Med det ressursgrunnlaget Norge har er dette også en næring med et stort vekstpotensial. Men det forutsetter et tett europeisk samarbeid å kunne utløse dette verdiskapingspotensialet. Å knytte seg til ACER er et av flere ledd i å kunne ta de grønne ressursene Norge har i bruk og skape arbeidsplasser for fremtiden.

Vår tilknytning til EUs energimarked er også nært knyttet til samarbeidet vi har med EU om å redusere klimagassutslippene. Disse to politikkområdene er gjensidig avhengige. Utslippene kommer i hovedsak fra energibruk, energi vi bruker hjemme, til transport og til å produsere varer og tjenester. Klimautfordringene løses globalt, ikke lokalt.

Østfold er en del av verden. Derfor håper vi at våre politikkere ikke lar seg skremme, men sier ja til energisamarbeid med resten av Europa. Hadde dette vært truende for norsk kraft og norsk industri hadde aldri NHO, Energi Norge og Norsk Industri gått med på å sette egne medlemmer og egen industri i fare.

Hvis Norge mot formodning velger å stå utenfor ACER vil det være en isolasjonslinje som kun skader norske interesser. Norge er en del av Europa og det er noe vi nyter godt av. Europeisk samarbeid bidrar til arbeidsplasser og næringsutvikling, ikke minst på energiområdet

Vi kan ikke gjemme hodet i sanden og stenge døren når klima- og energipolitikken i Europa tas et skritt videre. Da må vi ha en hånd på rattet for å sikre våre interesser og arbeidsplasser. Da må vi være med.