Et besøk i Stjernehallen fikk meg til å sjekke tobakkslovgivningen. Den er ganske så klar: 

§ 22. Forbud mot tobakksreklame

Alle former for reklame for tobakksvarer er forbudt. Det samme gjelder røkeutstyr, tobakksimitasjoner og tobakkssurrogater.

I tillegg bet jeg meg merke i følgende lov:

§ 23. Forbud mot tobakkssponsing

Alle former for tobakkssponsing er forbudt.

Med tobakkssponsing forstås i denne lov enhver form for offentlig eller privat bidrag til et arrangement, en virksomhet eller en person med den hensikt eller den direkte eller indirekte virkning å fremme salget av tobakksprodukter.

Årsaken til at jeg måtte sjekke lovverket var at det på den ene kortveggen over tribunene, og i vantet bak det ene målet, henger reklame for en bedrift som selger e-sigaretter (som dekkes av lovforbudet). 

Det er mulig Stjernen Hockey ikke har fått med seg at det har vært forbud mot tobakksreklame i Norge siden 1975. Eller det kan være at de støtter seg til §8 for å få inn sårt tiltrengte sponsorpenger (§ 8. Unntak fra forbudet mot tobakksreklame

I den utstrekning et forhold vil rammes av reklameforbudet i tobakksskadeloven § 22, herunder bestemmelsene i forskriften her, gjøres følgende unntak:

1. Annonsering eller annen opplysning i trykt skrift om etablering av ny spesialforretning for tobakksvarer, med angivelse av utsalgets navn, sted og åpningstider samt vareutvalg, begrenset til følgende betegnelser: Sigaretter, sigarer, røketobakk, skråtobakk, tobakk, snus, råtobakk, sigarettpapir, sigarettrullere, piper. Opplysningene kan bare gis i skrift og farge som vanlig ellers i vedkommende annonse eller trykt skrift og uten illustrasjoner. Tilsvarende gjelder ved eierskifte av utsalget).

Uansett årsak til at det henger reklame for e-sigaretter i Stjernehallen har Stjernen Hockey og Stjernehallen et moralsk ansvar for hvilken type sponsorer de velger å profilere. At det reklameres for en bedrift som selger tobakk og tobakksprodukter (e-sigaretter) på et sted hvor det så å si daglig organiseres barneidrett, er ikke bra.

Norges Idrettsforbund (som Stjernen Hockey er en del av) har et sett verdier de har bygget sin institusjon på, en av disse verdiene sier: «Deltagelse i idrett skal gi gode vaner for en varig sunn og helsefremmende livsstil.» Dette skurrer litt når barn (barn kan lese fra de er sju år) ser (leser) reklame for e-sigaretter mens de trener.

Om Stjernen Hockey ikke er klar over de helseskadelige effektene ved bruk av tobakk og tobakksprodukter, kan en kjapp telefon til Statens tobakksskaderåd være å anbefale. 

Jeg håper at Stjernen Hockey snarest fjerner reklamen og sier opp sitt sponsorforhold med den aktuelle bedriften. For å bøte på noe av skaden de eventuelt kan ha gjort, burde Stjernen Hockey gi en sum tilsvarende sponsorstøtten til barneavdelingen på Radiumhospitalet eller tilsvarende. Stjernen Hockey bør også gi en unnskyldning til alle barn og unge som har måttet trene med tobakksreklame langs vantet, spesielt gjelder det de barna som i tillegg er passive røkere i eget hjem.

Men først og fremst hadde det vært interessant å høre et tilsvar på hvorfor Stjernen Hockey velger å profilere en bedrift som utildekket reklamerer for salg av e-sigaretter.