Budsjettforhandlingene er over, og landet vil få et godt budsjett også neste år. Frps største seier i budsjettet, ved siden av å få flere inn i arbeidslivet, var å sikre den såkalte bilpakken. At Frp kjempet en innbitt kamp i forhandlingene for ikke å åpne bilpakken, betyr i praksis at bilistene neste år vil få flere hundre millioner kroner i lavere avgifter. For Frp er det viktig å huske at de fleste utenfor Oslo har behov for bilen. Det er derfor fornuftig å kutte istedenfor å øke bilavgiftene, selv om partiene på venstresiden mener at avgiftene må økes.

Bilister er vanlige folk, selv om det kan se ut til at noen politikere noen ganger glemmer dette faktum. Derfor mener Frp at vi må bygge mer vei, raskere. I alle Frps statsbudsjetter er vei og jernbane prioritert. Vi mener det er viktig at folk kommer seg raskt til og fra jobb, og har derfor økt samferdselsbudsjettet med 50 prosent.

Altså, det har aldri blitt asfaltert så mye som det gjøres nå, det har aldri blitt satset mer på jernbane enn i dag og vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane går ned for første gang på flere tiår. Vi er glade for at Frp i regjering bygger landet sammen med gode veier og bedre togsett og jernbanelinjer. Vi er enda gladere for at Østfold som et, relativt sett, folkerikt fylke, blir godt prioritert i samferdselsbudsjettet for 2017.

De som har kjørt veien til svenskegrensa ved Töcksfors vet at den veien er ganske kronglete i dag. Regjeringen foreslår derfor å overføre 130 millioner kroner over statsbudsjettet til utbygging av E18 i indre Østfold for å få ferdig veien i 2017. Videre mener Fremskrittspartiet at firefelts vei er bedre enn tofelts vei, og foreslår derfor 200 millioner kroner til riksvei 110.

Fremskrittspartiet er opptatt av at folk skal ha gode reisetilbud, og at dersom flere skal reise med toget eller bussen framfor med bilen, så må det gjøres ved at kollektivtilbudet blir bedre og ikke ved at bilistene straffes. Derfor foreslår regjeringen forbedringer både på veiene i Østfold og på Østfoldbanen, blant annet 130 millioner til arbeid på jernbanen. Østfold vil også få godt over 50 millioner kroner til å utbedre kollektivtransporten, noe som viser at Fremskrittspartiet vil bruke gulroten fremfor pisken dersom flere skal reise kollektivt.

Vi har også tro på at Østfolds Oslo-pendlere vil få en mer forutsigbar hverdag i 2017. I dag er det slik at omtrent hvert femte tog på viktige pendlerstrekninger rundt Oslo er forsinket i rushtiden. Det gamle og utdaterte signalanlegget er hovedårsaken til forsinkelsene. Det blir i 2017 satt av midler til å reparere og vedlikeholde signalanlegget for å forhindre forsinkelser.

I Sarpsborg er det mange, også barn og unge, som sykler til Høysand i Skjerbergkilen for å bade på somrene. Problemet er at det ikke er sykkelvei på strekningen og biler kjører gjerne ganske fort på slettene. I statsbudsjettet for 2017 legges til grunn midler til oppstart av gang- sykkelveg på strekningen Sandbakken – Skjeberg. Det er viktig med gang- og sykkelveier for at de unge spreke skal være aktive og mobile i byen på en trygg måte.

Å bygge bedre veier er samfunnsøkonomisk lønnsomt ved at vi får mer igjen for hver krone vi bruker på veibygging. Et annet argument vi mener er relevant, er at dårlige og ineffektive veier skaper mye irritasjon i hverdagen. Vi mener at politikere skal bry seg om hverdagen til folk flest, og da hjelper det med raske firefeltsveier fremfor ineffektive, svingete tofeltsveier.

Frp skal fortsette å bygge mer vei og jernbane og vi vil jobbe for at Østfold blir godt prioritert i nasjonal transportplan og i de årlige budsjettene.