Olympiatoppens filosofi er «Sammen om de store prestasjonene». Det er nå etablert et historisk samarbeid mellom Fredrikstad Fotballklubb, Stjernen hockey, Fredrikstad Ballklubb, Fredrikstad idrettsråd, Friskis&Svettis, Wang Toppidrett og Olympiatoppen Øst for å se på hvordan vi i fellesskap kan utnytte ressursene best mulig gjennom bedret samarbeid og ved å etablere et idrettens kraftsenter på Værste-området. Andre aktører vil også bli invitert til å bidra i prosessen.

Fredrikstad og Østfold står nå fremfor en unik mulighet gjennom utviklingen som skjer på Værste-området. Det er flere store, og parallelle prosesser som kan gi synergieffekter gjennom utviklingen av området, og som er fulgt opp med en rekke vedtak;

■ Bystyret i Fredrikstad vedtok å lokalisere Arena Fredrikstad på Værste.

■ Fylkestinget vedtok å etablere ny Frederik II videregående skole med tilhørende idrettsfasiliteter, samlokalisert med Arena Fredrikstad på Værste.

■ Østfold Idrettskrets innstilte på Fredrikstad og Værste-området, overfor Olympiatoppen sentralt, for etablering av nytt regionskontor Olympiatoppen Øst i Østfold.

Kortreist kunnskap

Værste-området er sentrumsnært, og med byferger, gangavstand til kollektivknutepunkt og annen infrastruktur, vil området være en sentral del av byutviklingen i Fredrikstad i årene fremover. Kunnskapsbedrifter, helseaktører og høyere utdanning innenfor et lite geografisk område gir potensial av unik karakter. I tillegg vil man på området ha tilbud om utdanningsløp fra 8. klasse til fullført høyere utdanning. Summen av dette gir idretten en unik mulighet til å hente ut synergier og skape et idrettscluster som vil bygge attraktivitet og omdømme; ikke bare for Fredrikstad – men også for Østfold!

Vi velger å se på det etablerte samarbeidet som unikt og historisk i Fredrikstad-idretten.

 

Idrettens kraftsenter

Klubbene ønsker gjennom det etablerte samarbeidet å konkretisere og hente ut de potensielle synergieffektene for området. Foreløpig kaller vi det: «Idrettens kraftsenter på Værste». Målsettingen er å skape et idrettslig løft for Fredrikstad-idretten. Samarbeidet skal føre til mer stabil drift og forutsigbare rammer for idretten, som igjen vil kunne gi økt attraktivitet, omdømmebygging og gode rollemodeller for Fredrikstad by.

For å lykkes med dette arbeidet, har vi etablert en styringsgruppe med tilhørende arbeidsgrupper innen sport, administrasjon, marked, samt skole og utdanning. Gruppene arbeider med å konkretisere samarbeidsområder på tvers av de involverte aktørene, på kort, mellom og lang sikt. Samarbeidet skal fra første stund ha praktisk nytteverdi. Eksempler på dette er:

■ Felles treningsfasiliteter og kontorfasiliteter med tilhørende sosiale rom.

■ Felles administrative, markedsmessige og økonomiske funksjoner.

■ Felles faglige tjenester innenfor idrettsmedisin, fysisk trening og testing.

■ Økt fokus på sosialt engasjement, folkehelse, fysisk aktivitet for voksne, forebygging av frafall i ungdomsidretten og fellestjenester innenfor SFO, leksehjelp og matservering etter skoletid.

Et felles samlingspunkt

Det er ønskelig å etablere en felles arena på tvers av idrettsanlegg og miljøer som skal fungere som «idrettens hjerte» på Værste-området. Dette vil danne grunnmuren i Idrettens kraftsenter og i lys av den kommende anleggsutviklingen, er det naturlig å tenke en samlokalisering med en interkommunal idrettshall med tilhørende basishall, kontorfasiliteter og sosiale rom.

Vi velger å se på det etablerte samarbeidet som unikt og historisk i Fredrikstad-idretten. Det er inspirerende og engasjerende å se hvordan vi på kort tid har kommet frem til en felles plattform for å utvikle og løfte idretten i byen; fra toppidrett til breddeidrett, fra konkurranseidrett til ikke-konkurranseidrett, fra folkehelse til toppidrett.

Kraften, engasjementet og samarbeidet som nå er etablert inspirerer oss til å skape et idrettscluster av nasjonal karakter, og realisere de synergieffektene som kommunens politikere, fylkespolitikere, idrettskretsen og Olympiatoppen har pekt på gjennom sin satsning på Værste-området.