I april søkte Solid-gruppen om Fredrikstad kommunes tillatelse til å bygge nytt hovedkontor for vår virksomhet. Vi ønsker å bygge et nyskapende og klimavennlig plusshus som skaper mer energi enn det forbruker gjennom året. Dette kan vi få til ved å isolere særdeles godt, senke forbruket til et minimum, varme og kjøle bygget gjennom borehull i grunnfjellet og installere solcellepaneler på taket.

Utfordringen er at Solids adresse ligger innenfor Fredrikstad Fjernvarmes konsesjonsområde. Det betyr at vi må legge inn fjernvarme, uansett om vi vil eller har bruk for dette. Fjernvarme er flott på mange måter, spesielt i sentrumsområder. Energi fra søppel kan brukes til oppvarming. Men ekspertene er uenig i hvor klimavennlig det er, om man sammenligner med et bygg som kan lage fornybar energi selv.

Vi mener kort sagt at dersom man lager mer strøm enn man bruker via fornybar solenergi, så må det være det beste for miljøet.

Vi kan ikke gå inn på alle sider av miljøaspektet her, men vi mener kort sagt at dersom man lager mer strøm enn man bruker via fornybar solenergi, så må det være det beste for miljøet. Fjernvarme ble utviklet i en tid da alternativene var få, og bergvarme, solcellepaneler og vindmøller knapt var å se. Teknologien og klimaarbeidet har kommet langt, og det finnes gode alternativer. Fremtidens bygg vil i mindre grad være knyttet opp mot eksterne energikilder og enorme rørnett.

Slik begrepet «plusshus» er definert i dagens standarder, er det ikke praktisk mulig å få sertifisert et plusshus dersom man bruker fjernvarme. Alle solcellepanelene som må til for å kompensere for energien fra fjernvarme ville ikke få plass på tomten. Det er heller ikke mulig å få det beste statlige energimerket ved kun å bruke fjernvarme.

Kommunen kan gi fritak fra plikten til å etablere fjernvarme dersom det foreslås en energiløsning som er miljømessig bedre enn fjernvarme. Da saken etter et halvt års saksbehandling endelig kom opp i planutvalget, var skuffelsen vår stor. Kommunen velger helt bevisst å ikke ta stilling til miljøaspektet i det hele tatt. De sier at hensynet til økonomien i fjernvarmeselskapet betyr mer enn klimaet.

Fjernvarmeselskapet forsvarer sitt syn med at vi kan bygge solceller, bergvarme og fjernvarme i samme bygg. Dette blir i alle fall ikke klimavennlig, gitt alle materialene og arbeidene som skal til. Man kan ikke bekoste flere oppvarmingssystemer i parallell, det blir som å kreve at elbiler også skal ha en bensinmotor i bagasjerommet. Mellom linjene betyr dette at så lenge vi betaler mange hundre tusen for fjernvarmerør inn i bygget vårt, så trenger vi ikke bruke dem!

Les også

Bare pliktig til å koble seg til fjernvarme, ikke å bruke den

Paradoksalt nok så er det ikke fjernvarme tilgjengelig på Valle. Fjernvarmeselskapet vil bruke strøm for å varme opp vannet de skal selge til vårt bygg, og har en ikke en konkret plan om å bygge ut fjernvarme til området. Den mengden energi vi trenger til oppvarming i vårt bygg tilsvarer under det fire gjennomsnittlige norske eneboliger bruker i strøm. Vi mener at rørene inn til oss vil aldri lønne seg for fjernvarmeselskapet å bygge, selv i et langsiktig perspektiv. Her skal altså prinsippene råde på bekostning av miljøet og effektivitet.

Denne saken har egentlig kun tapere. Og det største taperen er klimaet. Trist, men sant.

Kommunen signaliserer med en slik praksis at de ikke ønsker plusshus i Fredrikstad. Dette er byen ganske alene om. For eksempel så bygger Oslo kommune, Europas miljøhovedstad 2019, nå sju barnehager som plusshus, også innenfor fjernvarmeområdet. Asker kommune fikk sitt første kommunale plusshus i fjor.

I retningslinjene for fritak er ikke økonomi et grunnlag, kun miljø. Men det eneste kommunen faktisk argumenterer med selv, er nettopp økonomi og støtte opp om et fjernvarmeselskap som ble etablert med gode formål, men hvor løsningene ikke lenger lar seg forsvare i alle områder.

Solid-gruppen bygger 500–600 boliger i året, foruten skoler og andre offentlige bygg. Vår legitimitet overfor profesjonelle og miljøbevisste byggherrer over hele Østlandet blir svekket når vi må tilpasse oss et utdatert regime, og bygge dårlige miljøbygg etter krav fra Fredrikstad kommune. Denne saken har egentlig kun tapere. Og det største taperen er klimaet. Trist, men sant.