Gå til sidens hovedinnhold

Står fast ved feilinformasjon om mobbing, politikerne bør beklage

Artikkelen er over 2 år gammel

Per Christian Olsen fastholder at kommuneadministrasjonen i siste møte feilinformerte politikerne i Oppvekstutvalget om tiltak for mobbede barn. – For barnas del bør politikerne beklage, skriver han.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Mundahl skriver i tilsvaret til meg at hun i sine notater ikke har utformet noe om skolens aktivitetsplikt. Hun beklager også hvis hun i møtet i Oppvekstutvalget var uklar om aktivitetsplikt. Mundahl var ikke uklar i møtet. Hun var derimot helt klar i sitt svar til representanten Anita Vik på hennes spørsmål om aktivitetsplikten var brutt i noen saker.

Mundahl svarte at «kommunen har ikke brutt aktivitetsplikten i noen saker» og hun tilføyde: «kommunen har gjort det som er forventet». Hva Mundahl har i sine notater til møtet vet ikke jeg. I saksfremlegget til møtet står det: «Samtlige saker etter oppll § 9 A-4 og § 9 – A-5 er fulgt opp med tiltaksplaner, slik regelverket krever». Grunnen til at jeg hevder at feilinformasjonen er bevisst, skal jeg forklare med noen fakta. Siden både etatssjef Mundahl og konst. kommunalsjef Bekker var til stede i møtet, har de begge et ansvar.

Den etterfølgende feilinformasjonen kan tyde på at det også finnes et holdningsproblem som det bør tas tak i.

I en sak jeg har opplysninger om, fattet Utdanningsdirektoratet vedtak den 11.05.18, der det står: «Vi mener at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten. I denne saken er det tiltaksplikten som ikke er oppfylt etter opplæringsloven. For å sikre gjennomføring av vårt vedtak varsler vi om at vi vil pålegge Fredrikstad kommune en tvangsmulkt på 10.000 kroner per dag dersom kommunen ikke overholder fristen 14.06.2018».

I den samme saken skriver Mundahl i et brev den 28.08.18: «Både Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet har konkludert med at skolens aktivitetsplikt er oppfylt.» Hun opplyser at det ikke er grunnlag for en beklagelse til barnet for mangelfull hjelp, slik det er søkt om.

Bekker følger opp dette med et brev den 07.09.18 der hun skriver: «Kommunalsjef Arne Rekdal Olsen og kommuneadvokaten er orientert om saken og svaret. Det betyr at seksjonsledelsen står bak svaret. Videre forfølgelse av kravet må eventuelt skje rettslig.»

Utdanningsdirektoratet skriver et brev i saken til Fredrikstad kommune den 07.09.18. Brevet ble sendt direkte til Mundahl og Bekker på e-post og SMS den samme dagen. Kommunen blir i brevet kraftig irettesatt for ikke å ha forstått direktoratets avgjørelse i deres vedtak av 11.05.18. I brevet fra direktoratet står det: «Det er ingen tvil om at kommunen ikke oppfylte aktivitetsplikten i denne saken. Kommunen har derfor ikke grunnlag for å skrive at aktivitetsplikten var oppfylt.» Direktoratet opplyser at Fylkesmannen i Østfold blir kontaktet for videre oppfølging av kommunen.

Jeg mener fortsatt at den 12.09.18, da Oppvekstutvalget hadde sitt møte, måtte de to lederne være kjent med Utdanningsdirektoratets vedtak av 11.05.18 og brevet fra direktoratet av 07.09.18., nemlig at tiltaks- og aktivitetsplikten ikke er oppfylt i alle saker. Jeg tviler meget sterkt på om noen som var til stede på dette møtet fikk med seg at kommunen hadde forsømt seg i alvorlig grad. I min verden er dette uttrykk for feilinformasjon.

Ut fra det som fremkommer i vedtak og brev fra Utdanningsdirektoratet, må lederne ha visst at det de la frem ikke var i samsvar med fakta. Jeg har opplysninger i én sak – hva som kan ligge av feil i andre saker, har ikke jeg kunnskap om.

Som mangeårig ansatt i offentlig forvaltning i kommune, fylke og stat og borger i Fredrikstad kommune er jeg kritisk til at administrasjonen ikke gir fullstendig informasjon til det politiske nivået. Like kritisk er jeg til at kommunen ikke har hatt nødvendig kompetanse i en alvorlig sak. Den etterfølgende feilinformasjonen kan tyde på at det også finnes et holdningsproblem som det bør tas tak i.

Mundahl skriver i sitt innlegg at «kommunen må tilstrebe å bli enda bedre i både det forebyggende arbeidet og i behandlingen av konkrete saker». Det er jeg enig i. For å lykkes med dette er det min erfaring at medarbeidere og organisasjon må gjennomsyres av en holdning om å erkjenne egne feil og ikke tildekke dem. Jeg synes Mundahl og Bekker gjør som Bøygen sa til Peer Gynt; gå utenom vanskelighetene du møter.

Vi har en kommuneadministrasjon som så langt ikke vedkjenner seg egne feil. Derfor oppfordrer jeg politikerne i Oppvekstutvalget om å beklage mangelfull hjelp til de barna som har måttet bytte skole på grunn av opplevd mobbing. En slik beklagelse vil plassere ansvaret der det hører hjemme, dvs. hos de voksne. Derigjennom kan barnas opplevelse av egen skyld forhåpentligvis bli noe redusert.

Les også

Politikere oppbrakt etter kritikk i saker om mobbing og spesialundervisning: – En sak for kontrollutvalget

Kommentarer til denne saken