Gå til sidens hovedinnhold

Skolesjefen tilbakeviser at det dreier seg om bevisst feilinformering

Artikkelen er over 2 år gammel

Etatsjef skole i Fredrikstad kommune tilbakeviser i denne samtidige imøtegåelsen av Per Christian Olsens innlegg at hun bevisst har feilinformert politikerne i oppvekstutvalget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Opplæringslovens § 9 A sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen subjektive opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende for når det skal settes inn tiltak. Regelverket som skal sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø ble endret fra 1. august 2017. I Oppvekstutvalgets møte 12.09.18 fikk utvalget i sak 16/3342 informasjon om saker knyttet til oppll § 9 A i skoleåret 2017/2018.

Med det nye regelverket er aktivitetsplikten innskjerpet. Det innebærer krav om å følge med, varsle, undersøke, iverksette tiltak og lage aktivitetsplan. Etatsjef skole har ved ulike anledninger understreket overfor skolene at terskelen for å sette i gang tiltak og lage aktivitetsplan skal være lav. Vi ser at noen saker løses raskt, mens andre må arbeides med over lang tid. En aktivitetsplan skal ikke avsluttes før eleven opplever å ha det trygt og godt på skolen.

Det at en elev får en aktivitetsplan, er ikke ensbetydende med at eleven har blitt utsatt for krenkelser som for eksempel mobbing. Opplevelsen av at skolemiljøet ikke er trygt og godt, trenger ikke nødvendigvis tilsi at andre elever er involvert. Sakene fra forrige skoleår omfattet et bredt spekter av årsaker:

Fra engstelse for en utrygg skolevei eller manglende mestringsfølelse i et fag, til konflikter og samspillsutfordringer og til grove krenkelser som blant annet mobbing. Det dreide seg om enkelthendelser eller gjentakelser, i skoletiden eller på fritiden, fra nåtid eller forhold tilbake i tid. Felles for alle sakene var at eleven ikke opplevde at skolemiljøet her og nå var trygt og godt.

Fylkesmannen i Østfold har i løpet av skoleåret 2017/18 gitt Fredrikstad kommune vedtak i fem § 9 A-saker. I vedtakene gir Fylkesmannen skolene pålegg om tiltak som skal bidra til at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal gjennomføres og følge opp saken. I utvalgets møte informerte jeg videre om at Fredrikstad kommune har fulgt opp vedtak fra Fylkesmannen og UDIR innen frister som er satt.

Jeg har gått igjennom mine notater til møtet i Oppvekstutvalget 12.09.18. Det er ikke der utformet noe om aktivitetsplikten, slik det er hevdet i debattinnlegget. Underveis i møtet ble det stilt oppfølgingsspørsmål til administrasjonen.

Hvis jeg i svar på disse spørsmålene har vært uklar rundt begrepet aktivitetsplikt, beklager jeg det på det sterkeste. Jeg vil derfor tilbakevise at informasjon i møtet dreier seg om en bevisst feilinformering av Oppvekstutvalgets medlemmer fra administrasjonens side.

Fredrikstad kommune ser det som svært beklagelig at ikke alle elever i våre grunnskoler opplever et trygt og godt skolemiljø. Kommunen erkjenner at dette er belastende for barnet og for de som står barnet nærmest.

Særlig er det bekymringsfullt når situasjonen vedvarer over tid. Kommunen må tilstrebe å bli enda bedre i både det forebyggende arbeidet og i behandlingen av konkrete saker.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.