Vi ønsker en grunnskole det går gjetord om. Sannsynligheten er langt større med én skole

Bjarte Bjønnes refererer tall som viser at det fødes 18 barn i Hvaler dette året. Av disse sogner 16 til Floren skole (til venstre) på Kirkøy og bare to til Åttekanten på Vesterøy.

Bjarte Bjønnes refererer tall som viser at det fødes 18 barn i Hvaler dette året. Av disse sogner 16 til Floren skole (til venstre) på Kirkøy og bare to til Åttekanten på Vesterøy.

Av

Bjarte Bjønnes, uavhengig og toppkandidat for Hvaler styrbord, viser til fødselstall som er dramatisk for Hvaler. Det kan om noen år blir en førsteklasse med bare to elever ved Åttekanten skole.

DEL

Leserbrev

Senterpartiets representant i kommunestyret på Hvaler Hans Hermann Utgård hevder i sitt leserbrev i Fredriksstad Blad sin nettutgave 7. september at ansatte og administrasjon i Hvaler kommune tenker egen arbeidsplass og økonomi for å samle skolene på Hvaler. Dette opplever jeg som direkte feil. Fra ansatte i Hvalerskolen er det gitt mange gode argumenter for å samle ressursene på en felles skole. Argumentasjonen er i all hovedsak gitt ut i fra en faglig tilnærming, og et mål om at alle elevene skal ha en best mulig hverdag gjennom hele grunnskolen i Hvaler kommune.

Det er svært beklagelig at en kommunestyrerepresentant gir et bilde av at de som ønsker en felles skole mener dette kun på bakgrunn av økonomi. Ledere, lærere, spes.ped.-team, foresatte og politikere for den saks skyld, peker på fordeler med en skole som for eksempel bedre forhold for ordinær undervisning tilpasset en skolesektor i utvikling, sterkere pedagogiske og spesialpedagogiske miljøer, større tilstedeværelse av helsesøster, mer rettferdig fordeling av ressurser hvor barna på Hvaler har den samme lærertettheten, bedre SFO-tilbud osv.

Det er svært viktig at vi legger til rette for at barnefamilier eller fremtidige foreldre enten ønsker å forbli boende på Hvaler eller flytte til Hvaler. Dette skal vi gjøre ved å tilby en enda bedre grunnskole.

I likhet med Utgård synes jeg for øvrig høringsuttalelsene i skolesaken er som forventet. Det er et ønske om å samle skolen. Foresatte har gjennom uttalelser fra SU-utvalg i ungdomsskole, barneskole og barnehage gitt et tydelig signal om at de ønsker å samle skolen. Det er all grunn til å tro at dette er av hensyn til deres eget barns beste, og de mener at dette best kan ivaretas gjennom å samle skolene på Hvaler.

Utgård peker i sitt leserinnlegg på at satsingen på tilflytting av barnefamilier på de østre øyene blir illusorisk dersom man samler barneskole på Rød. Nå har det vært en langvarig trend i elevtallsutviklingen på Hvaler at stadig flere elever ved Floren kommer fra Asmaløy. Situasjonen i dag er at nesten 60 prosent av elevene ved Floren er bosatt vest for Løperen.

Slik det ser ut nå vil barnekullet født i 2018 for hele Hvaler kommune være 18 barn. Dette er et svært lavt tall, og alarmerende for den demografiske utviklingen på Hvaler. Av de 18 barna som fødes, er det etter hva jeg har fått opplyst to stykker som sokner til Åttekanten skole. Å bevare dagens skolestruktur medfører altså om noen år en 1. klasse med to elever dersom ikke tilflyttingen tiltar dramatisk.

Barn født i 2018 må sies i all hovedsak å være påtenkt før et flertall i kommunestyret i desember 2017 ønsket å samle barneskolene på Hvaler. Dagens skolestruktur med tre skoler kan på bakgrunn av dette ikke sees på som et opplagt argument for å bevare bosetting av barnefamilier på verken østre eller vestre øyer.

De siste års barnekull på Hvaler er som tidligere nevnt svært små og som representant i kommunestyret på Hvaler mener jeg det er svært viktig at vi legger til rette for at barnefamilier eller fremtidige foreldre enten ønsker å forbli boende på Hvaler eller flytte til Hvaler. Dette skal vi gjøre ved å tilby en enda bedre grunnskole på Hvaler. En grunnskole det går gjetord om langt utenfor kommunens grenser. Sannsynligheten for å oppnå dette er, etter min mening, langt større ved å samle skolene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags