Hvaler-rådmannen forsvarer uttalefristen i skolesaken

Kommunalsjefen for oppvekst avviser på vegne av rådmann Dag Willien Eriksen beskyldninger om at Hvaler kommune har opptrådt ulovlig og ikke fulgt fylkesmannens pålegg i skolesaken. Nedleggingstruede Floren skole i bakgrunnen. Arkivfoto Trond Thorvaldsen

Kommunalsjefen for oppvekst avviser på vegne av rådmann Dag Willien Eriksen beskyldninger om at Hvaler kommune har opptrådt ulovlig og ikke fulgt fylkesmannens pålegg i skolesaken. Nedleggingstruede Floren skole i bakgrunnen. Arkivfoto Trond Thorvaldsen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunalsjef Line Klavestad Hansen i Hvaler skriver at det er tatt hensyn til ferietiden i fristen for å uttale seg om sammenslåing av barneskolene. – Med lenger frist vil det først måtte velges nye foreldre- og elevrådsrepresentanter.

DEL

Leserbrev 

Rådmannen har registrert en del spørsmål og usikkerhet knyttet til prosessen videre i skolestruktursaken. Fra enkelte stilles det spørsmålstegn ved tilliten til både rådmannen og hans administrasjon. Hvaler kommune beskyldes blant annet for å opptre ulovlig og ikke følge fylkesmannens vedtak og pålegg.

Med dette ønsker Hvaler kommune å bringe på det rene at både rådmannen og hans administrasjon til enhver tid har til hensikt å spille med åpne kort, opptre korrekt og følge myndighetenes pålegg i alle prosesser og utredninger som rådmannen er ansvarlig for.

I fylkesmannens vedtak om å oppheve kommunestyrevedtaket av 14. desember 2017 (bygging av ny, felles barneskole i nær tilknytning til ungdomsskolen) skriver fylkesmannen at saken sendes tilbake til Hvaler kommune for ny behandling med følgende begrunnelse:

■ De faglige utredningene som lå til grunn for saken som ble behandlet i desember 2017 var tilstrekkelig til å fatte vedtaket. Årsaken til at vedtaket ble kjent ugyldig var at det hadde gått for lang tid siden forrige høring i saken – 2015.

■ Hvaler kommune bes i tillegg ved ny behandling å vurdere hensynet til barnets beste jf. menneskerettsloven § 2, nr. 4 og barnekonvensjonens artikkel 3, nr.1.

Rådmannens vurdering var at det var viktig å få høringen ut nytt og senest tre uker før skolene stenger for sommeren.

Fylkesmannens vedtak sier samtidig at vedtaket er lovlig innholdsmessig fordi vedtaket ikke kommer i konflikt med materielle regler i gjeldende lovverk. Videre fastslår fylkesmannen at kommunestyret hadde den nødvendige kompetansen og myndigheten til å fatte vedtaket om bygging av ny barneskole på Rød

På bakgrunn av dette og i tråd med kommunens delegeringsreglement har rådmannen bestemt seg for følgende prosess frem mot ny behandling av saken om skolestruktur i kommunestyret:

1. Saken om ny barneskole i nær tilknytning til ungdomsskolen ble etter anbefalingen i fylkesmannens vedtak sendt ut på ny høring til ulike instanser i Hvaler kommune. Rådmannen har fulgt anbefalingene fra Udirs rundskriv om hvilke organer og interessegrupper som bør få uttale seg i slike saker, ref. fylkesmannens vedtak. Rådmannens beslutning om å legge saken ut på høring er i prinsippet en invitasjon til å delta i en viktig debatt om fremtidig skolestruktur. Samtidig er det en anledning for berørte parter til å få referert sine synspunkter for kommunestyret.

2. Hvaler kommune har utvidet den anbefalte høringsfristen fra Justis- og beredskapsdepartementets retningslinjer med to uker; fra åtte til ti uker. Høringen ble sendt ut 5. juni og fristen for å sende inn høringsuttalelser er satt til fredag 17. august.

Hvaler kommune har registrert noe bekymring knyttet til at høringen er lagt ut midt i tiden for ferieavvikling. Rådmannens vurdering var at det var viktig å få høringen ut nytt og senest tre uker før skolene stenger for sommeren. På den måten kan eksisterende FAU-er og elevråd få tid til å utforme høringsuttalelser i saken allerede nå. Eventuelt kan de også legge til rette for møter før og etter fellesferien som normalt er tre-fire uker. Om høringsfristen hadde blitt forlenget til ut i september ville det medføre at nye foreldrerepresentanter og elevrådsrepresentanter måtte på plass midt i siste del av høringsperioden.

3. På bakgrunn av høringen skrives saken med en tydeliggjøring av hvordan hensynet til barnets beste er vurdert i tråd med barnekonvensjonen. Deretter sendes saken til ny, politisk behandling i midten av september.

Avhengig av vedtaket etter ny politisk behandling i september kan det bli aktuelt å sende ut en ny høring om eventuell endring av lokal forskrift om skolekretsgrenser i Hvaler kommune i løpet av høsten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags