«Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring», står det i opplæringsloven.

Nesten halvparten av lærernesvarer i en undersøkelse at de ikke har kompetanse til å håndtere saker eller avdekke hendelser, og en tredel sier de mangler tid og ressurser.

På skoler hvor de har yrkesgrupper med mer sosialfaglig bakgrunn, er det bedre trivsel. Dette kan være barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, terapeuter, barnevernspedagoger eller skoleassistenter. Disse er sentrale i arbeidet med å forebygge, avdekke, håndtere og følge opp saker som dreier seg om sosiale spørsmål, slik at lærerne kan konsentrere seg om å legge godt til rette for læring av fag. Dette betinger et godt samarbeid.

Trivsel og læringhenger sammen. Og det er mange oppgaver andre enn læreren kan ivareta:

■ Organisere trivselsskapende aktiviteter sammen med elevene.

■ Være ute sammen med elevene i friminuttene og knytte relasjoner og regulere atferd.

■ I samarbeid med læreren gjennomføre tiltak i klassen som fremmer samhold.

■ Organisere vennegrupper/faddergrupper på skolen.

■ Ha veiledningssamtaler med dem som føler seg utenfor.

Skolene har i dag stort handlingsrom når det gjelder organisering av skolehverdagen. De økonomiske rammene er for mange skoler imidlertid svært begrenset og bidrar til at de lovpålagte oppgavene prioriteres foran grunnleggende helsefremmende tiltak.

Tall fra Ungdata viser at rundt en tredel av ungdommene våre sliter med dårlig selvbilde og har depressive symptomer. Da blir det forebyggende arbeidet rundt trivsel og helse svært viktig, og behovet for et sterkt lag rundt eleven blir tydelig.

Med flere aktører på skolen blir koordineringen viktig. Ansvaret må konkretiseres og det må etableres sikkerhetsrutiner som ivaretar kunnskap om og relasjonen til eleven. Det er også viktig at de ulike profesjonene samspiller godt med foresatte.

Kjære elev, lykke til med et nytt skoleår, vi ser deg.

Les også

Ungdom trenger hjelp til å takle stress