Fredrikstad-skolen mot 2020: Elevene skal trives godt og lære mye  

Utdannelse og dannelse : Ambjørnrød skole 2013, Othilie Munch, Christian Lundberg, Olav Blixøen-Olsen og Jonas Wamberg Madsen får hjelp av lærer Fredrik Ranum.

Utdannelse og dannelse : Ambjørnrød skole 2013, Othilie Munch, Christian Lundberg, Olav Blixøen-Olsen og Jonas Wamberg Madsen får hjelp av lærer Fredrik Ranum. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

– Evnen til å lære og bearbeide kompleks informasjon blir avgjørende for å kunne følge med i et profesjonelt landskap som er i kontinuerlig endring, skriver skolesjef Marit Mundahl idet Fredrikstad-skolen planlegger for de neste årene.

DEL

Kronikk 

Frem til 2020 skal læreplanene fornyes og gjøres mer relevante for fremtiden. På planleggingsdagen 10. november skal ansatte i Fredrikstad-skolen få inspirasjon til å fortsette arbeidet med å skape skolehverdager der elever opplever mestring og lærelyst – og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer.

«Tilpasningsevne, viljen til å lære og forståelse for at livet endres konstant blir viktig i morgendagens arbeidsmarked», sa teknologileder og bedriftsrådgiver Silvija Seres da hun holdt foredrag på «Kompetanseforum Østfold» tidligere i høst. Hun er opptatt av at endringene skjer stadig raskere og sier at det må få konsekvenser for skole og arbeidsliv. Silvija Seres mener at evnen til å lære og bearbeide kompleks informasjon blir avgjørende for å kunne følge med i et profesjonelt landskap som er i kontinuerlig endring. Hun fremholder også betydningen av å kunne orientere seg effektivt i uoversiktlige og tvetydige situasjoner, være kreativ og kommunisere godt på tvers av faglig mangfold.

Stortinget har vedtatt at innholdet i skolen skal fornyes for å i større grad kunne gi barn og unge gode vilkår for å utvikle verdier, kunnskaper og holdninger. Dette har stor betydning i deres liv, både i oppveksten og som et utgangspunkt for videre utdanning og aktiv deltagelse i arbeids- og samfunnsliv.

En ny overordnet del av læreplanen er allerede vedtatt. Den nye overordnede delen utdyper verdiene i skolen. Planen skal ligge til grunn for det elevene skal lære, og for deres utvikling og danning. Frem til høsten 2020 skal gjeldende læreplan for grunnskole og videregående opplæring fornyes. Utdanningsdirektoratet leder dette arbeidet og det legges opp til åpne prosesser med mulighet for å medvirke, blant annet gjennom bloggen http://udirbloggen.no/fagfornyelsen/.

De store spørsmålene er:

■ Hvordan skal Fredrikstad-skolen utvikles på en måte som best mulig legger til rette for at elevene skal oppleve mestring og lærelyst i sin skolehverdag?

■ Hvordan kan elevene samtidig rustes for å mestre utfordringene som møter dem i morgendagens samfunn?

For å møte utfordringene i dagens og fremtidens samfunn må våre elever bli bedre på å forstå begreper, metoder og sammenhenger. Det gjelder innenfor et fag og på tvers av kunnskapsområder. Dybdelæring er derfor blitt et sentralt tema i forbindelse med læreplanfornyelsen. Dette er også tema når lærerne i Fredrikstad-skolen samles til planleggingsdag fredag 10. november.

Professor Sten Ludvigsen ledet det regjeringsoppnevnte utvalget som har lagt grunnlaget for læreplanfornyelsen. Han sier dette om dybdelæring: «Vi vil at elevene skal kunne forstå temaer og problemstillinger som går på tvers av fag- og kunnskapsområder. Dette krever at læreren jobber tettere sammen med eleven.»

Professor Ludvigsen mener også at innsikt i egen læring og selvregulering er en forutsetning for å kunne tilegne seg ny kunnskap. Dette må ligge som et fundament for alt vi gjør. Elevene skal få hjelp til å planlegge, gjennomføre og evaluere læringsaktiviteter, både på egen hånd og i samspill med andre. http://magasinet.udir.no/skole/vil-ruste-elevene-for-morgendagen/

Skolens oppdrag handler om mer enn faglig utvikling. Skolen skal gi elevene både utdannelse og dannelse! Faglig kunnskap og skolens dannelsesoppdrag utfyller hverandre. Skolen skal også bidra til at elevene får et godt liv privat og som deltager i samfunnet. Skolen formålsparagraf sier bl.a. følgende: «Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.» fra oppl § 1–1. Demokrati og medborgerskap er derfor ett av tre tverrfaglige tema som skal prioriteres i skolen og som skal vektlegges i flere fag. De to andre tverrfaglige områdene er bærekraft og folkehelse/livsmestring.  

Mange barn og unge sliter med selvbilde, usikkerhet og sosiale relasjoner. En del barn har hatt opplevelser som tar vekk oppmerksomhet og kapasitet til å lære og være i samspill med andre. Som ansatte i skole og SFO må vi derfor bli enda bedre på å oppdage barn som blir utsatt for omsorgssvikt av ulike slag. På planleggingsdagen 10. november skal ansatte i SFO få kompetanseheving i nettopp dette tema. Det er ett av flere tiltak skoleetaten gjør for å kunne stå bedre rustet til å ivareta ansvaret vi har for elevenes psykososiale utvikling.

Som skolesjef er jeg opptatt av at elevene har en skolehverdag med passe blanding av utfordring og mestring. Det er viktig å ha noe å strekke seg mot og få erfaring med at hardt arbeid gir resultater og mestring. Det å utvikle elevenes «stayer-evne» er viktig, her og nå og for fremtiden.

I Fredrikstad-skolen har vi derfor sagt at mestring og lærelyst skal være kjernen i alt det vi gjør. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt. Det er viktig i skolehverdagen og det gir grunnlag for å møte fremtidens muligheter og utfordringer. Vi som jobber i Fredrikstad-skolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

Kilder/bakgrunnsinformasjon:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags