Floren-rektor vil ha én skole: Det kan være at vi har oversett noe, men vi har ikke noe å skjule

– Noen av dere som leser dette har ikke tillit til at jeg vil barnas beste og noen av dere har ikke tillit til fag og beslutningsgrunnlag, skiver Øystein Myksvoll Lande i innledningen.

– Noen av dere som leser dette har ikke tillit til at jeg vil barnas beste og noen av dere har ikke tillit til fag og beslutningsgrunnlag, skiver Øystein Myksvoll Lande i innledningen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Floren-rektor Øystein Myksvoll Lande henvender seg til dem som ikke har tillit til fag og beslutningsgrunnlag i skolesaken. Les hans argumenter for hva som er barnas beste, mest ut fra pedagogikk, litt ut fra økonomi.

DEL

Leserbrev 

Som rektor er det min jobb å lage en skole til barnas beste på Hvaler ut i fra de tilgjengelige ressursene vi har. Jeg mener det er til barnas beste:

1. Å bygge en ny barneskole – av primært pedagogiske årsaker

2. Å samlokalisere barneskolene på Hvaler – av primært pedagogiske årsaker

3. Å plassere barneskolen på Rød, Asmaløy – av primært økonomiske årsaker

Beslutningsgrunnlag til barnas beste

Noen av dere som leser dette har ikke tillit til at jeg vil barnas beste og noen av dere har ikke tillit til fag og beslutningsgrunnlag. Det er selvsagt helt opp til deg. Vi bør stille spørsmål til fagpersoner som påvirker livene våre: Stiller legen riktig diagnose? Prøver bilmekanikeren å lure meg? Kan jeg egentlig utføre elektrikerjobben selv? Det kan være at vi som driver skolene på Hvaler har oversett noe essensielt, men jeg har i hvert fall ikke noe å skjule i beslutningsgrunnlaget mitt. I denne teksten vil jeg gjøre rede for alle de tre standpunktene over ut i fra mitt faglige perspektiv.

I stedet for å bruke budsjettene på å opprettholde strukturen kan vi heller bruke økte ressurser på å gi elevene et bedre skoletilbud med flere lærere.

Jeg har diskutert hva som gir best skole med Lene B. Fosser og Stine Kristiansen på Floren, med Tone Gunnersen og Mette Helgesen på ungdomsskolen, med Øystein Dolve og Mona Fjeldberg på Åttekanten, med Line K. Hansen på kommunenivå, og med Bjørn Tore Schulstad, Rita Wiborg, Astri Engblad, Svein Syversen og Tom Herman Lie av tidligere skoleledere på Hvaler. Slik jeg oppfatter det, har alle gitt råd til politikerne på Hvaler om at vi kan lage den beste skolen dersom vi bygger en felles barneskole (Faglige råd om hva som gir den beste skolen, ikke råd om samfunnsutvikling).

Å bygge nytt til barnas beste

Slik jeg oppfatter debatten, er både politikere og foreldre stort sett enige om at det er smart å bygge nytt. Det er uenighet om samlokalisering og plassering. Jeg vil likevel kort si noe om hvorfor jeg mener det er klokt å bygge nytt ut i fra forholdene på Floren.

Elever er forskjellige, klasserommene er like. Når vi bygger nytt har vi anledning til å bygge en skole som tar hensyn til at elever har ulike behov. Vi kan bygge områder for informasjonssøking, for formidling, for stillelesing, for gruppearbeid, for samarbeid med mer. Vi kan også sørge for å ha spesialrom tilpasset ulike aldersgrupper, og nok elevarbeidsplasser.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/sec3#KAP2-2

http://utdanningsforskning.no/artikler/pedagogikk-eller-mekanikk/ http://www.tonywagner.com/teaching-testing-skills-that-matter-most/ https://rummetssprog.dk/

Samarbeid krever tilpassede rom. Jeg ønsker at lærerne skal samarbeide best mulig. Ideelt sett skal lærerne har skjermede arbeidsplasser, med møterom, i nærheten av undervisningsområdene. Jeg ønsker også minst mulig gangareal og mest mulig læringsareal. Det er uhensiktsmessig å bruke mye tid på forflytninger. Ved å bygge nytt har vi best mulighet til å lage en skole for samarbeid.

Motivasjon gjennom utvikling. Jeg er opptatt av at elevene opplever utvikling. I dag har vi ingen skiller fra 1. til 7. trinn, og vi har ikke plass til alle trinnene i skolebygget. Ved å bygge nytt kan vi ha områder tilpasset de ulike hovedtrinnene og sørge for at elevene opplever utvikling og skifter rent byggmessig.

Bygg skaper miljø. Sanitærforhold, luftkvalitet, oppvarming, akustikk og design er alle forhold som påvirker elevenes miljø. Vi kan lettere oppnå forbedringer ved å bygge nytt. Vi kan også legge til rette for ulike innganger for ulike alderstrinn, oversiktlige garderober uten «mobbehjørner» og rene/urene soner.

Byggteknisk lønner det seg å bygge nytt. Deler av bygget vårt er 50 år gammelt. Opplegg for elektronikk og varme, rør og vann, ventilasjon og lyddemping er kladdvis utført. Vi har mye å tjene på å lage dette i moderne standard. Ved å bygge nytt kan vi også ta hensyn til universell utforming av alle rom.

Å samlokalisere barneskolene til barnas beste

Den største uenigheten går på om vi bør samlokalisere barneskolene. Jeg mener det er en rekke grunner til at vi bør gjøre dette. Jeg ønsker verken en mastodontskole eller en storskole, men en samlet barneskole på Hvaler. Jeg tror ikke at skoler blir bedre jo større de er, men erfaringene fra Floren og Hvaler ungdomsskole gjør at jeg anbefaler en toparallell skole på Hvaler.

Fleksibilitet gir rom for læring. En samlet Hvaler-skole vil ha to grupper pr trinn. Grunnressursen pr trinn øker fra én til to lærere. Dette gir oss noe mer fleksibilitet til å tilpasse elevgruppene for å bedre læringsutbyttet. Vi har også noe større mulighet til å sette sammen team av lærere rundt hver gruppe av elever. Dette er team som kontinuerlig reflekterer rundt egen praksis og samarbeidet om felles elever. Slik arbeider vi på Hvaler ungdomsskole og slik kan vi arbeide på et samlet barnetrinn. Dette er en fleksibilitet vi ikke har på barneskolene i dag. I ledelsesteori handler dette om å skape profesjonelle læringsfellesskap.

(Elstad, E. & Helstad, K. (2014). Profesjonsutvikling i skolen., Møller, J. & Ottesen, E. (2011). Rektor som leder og sjef., Aas, M. (2013). Ledelse av skoleutvikling. Oslo: Universitetsforlaget.)

Skal vi bygge en ny skole for elevene som går på Floren i dag etter nærskoleprinsippet, bør denne skolen selv uten samlokalisering plasseres på Asmaløy.

Profesjonalitet i bredere fagmiljø. Å skape profesjonelle læringsfellesskap skjer ikke av seg selv. Vi vet at det handler om ledelse, tid, utforskende samhandling, organisatorisk kontekst og bruk av ekstern kunnskap. Jeg mener at muligheten til å få det til blir bedre om vi samler den fagkompetansen vi har og organiserer oss i team rundt elevene. Jeg tror også et slikt miljø er positivt for rekruttering. Vi konkurrerer om å få tak i kvalifiserte lærere. Å kunne tilby et inkluderende og profesjonelt miljø, vil være et konkurransefortrinn for Hvaler-skolen. En positiv bieffekt er at vi kanskje også kan etablere et miljø med en høyere prosentandel menn.

https://forskning.no/2015/03/derfor-lykkes-noen-skoler

Elstad, E. & Helstad, K. (2014). Profesjonsutvikling i skolen. https://studenttorget.no/index.php?show=4518&expand=4518,4631&artikkelid=11911

Meningsfylt spesialpedagogikk. Hjelpen vi gir til barn som har læringsvansker i Norge har vært sterkt kritisert av et bredt sammensatt utvalg. Det det er enighet om, er at innholdet i spesialundervisningen må ha høy kvalitet og bli fulgt opp av dyktige fagpersoner. Å samle de spesialpedagogiske ressursene våre vil derfor kunne gi et bedre tilbud til de svakeste elevene våre.

Skal de samtidig kunne tilhøre det samme fellesskapet som andre Hvaler-barn, bør vi samlokalisere barneskolene.

https://www.inn.no/prosjektsider/sepu/nyheter/vil-revolusjonere-det-spesialpedagogiske-systemet

https://morgenbladet.no/ideer/2018/04/glemte-dere-forskningen-nordahl

Skolemiljø og skolestørrelse. Vi vet gjennom elevundersøkelsen at elevers trivsel ikke påvirkes av skolestørrelse. Vi kan derfor ikke hevde at elevene får et bedre miljø av å samle skolene. På samme måte er det ingen grunn til å hevde at de har det bedre på mindre skoler. Verken mobbing eller trivsel påvirkes av skolestørrelse alene. På Hvaler har vi likevel erfaring fra samlingen av ungdomsskolen at dette ga positive sosiale effekter. Flere elever har mulighet til å finne likesinnede i større kull, og mange har gode venner fra idrett og fritid som går på den andre skolen. Det å ha en god venn på skolen er svært viktig for å oppnå god læring.

https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/elevundersokelsen-2016---hovedrapporten.pdf https://forskning.no/samfunn-barn-og-ungdom-samfunnskunnskap-skole-og-utdanning/2015/04/sann-far-vi-god-skole-mener

Samlokalisering og stordriftsfordeler. Vi vet at det er vanskelig å få tak i kvalifiserte lærere. Ved fravær bruker vi derfor i stor grad overtid for lærere som er ansatt i skolen. Dette sikrer lærere som kjenner elevene og skolens organisasjon. En større enhet gir bedre robusthet ved fravær. Videre vil vi kunne gi et bedre SFO-tilbud ved å samle elevene. På samme måte som i fag, kan SFO-tilbudet profesjonaliseres i større grad. Vi kan nyte godt av stordriftsfordeler ved matlaging og innkjøp. Vi kan i større grad enn nå tilby aktiviteter som i dag får for få deltakere, og organiseringa legger til rette for å kunne tilby en heldagsskole dersom det er ønskelig. Samarbeid med lokale idrettslag og kulturskole er mye lettere om alle barna er på samme sted.

Økonomisk er det ingen tvil om at vi drifter dyrt i dag, og de siste tre årene har vi måttet spare ca. fire prosent hvert år. Jeg har måttet kutte i elevenes ordinære undervisning ved Floren med 1,5 lærerstilling til tross for at vi har fått flere elever. Jeg er derfor glad for at tilhengerne av dagens struktur er engasjerte og sier at de vil finansiere en god skole i dagens struktur. Problemet er at dette er svært dyrt og hvor lenge vil engasjementet vare?

Stordriftsfordeler vil kunne kutte i skoleledelse, ledelse av SFO, skjevfordeling av ressurser til små klasser, merkantil ressurs og flere andre områder. I stedet for å bruke budsjettene på å opprettholde strukturen kan vi heller bruke økte ressurser på å gi elevene et bedre skoletilbud med flere lærere.

Enkelte stiller spørsmål til hvordan vi kan spare penger når ansatte har rettigheter til å beholde jobbene sine. De neste fem årene må vi erstatte 12-14 lærere i Hvaler-skolen som er over 60 år. Innsparingene vil derfor kunne skje relativt raskt ved naturlig avgang. En skal heller ikke se bort fra at enkelte selv velger å slutte i en slik prosess. Det kan for eksempel være aktuelt for skoleledere som mister sine stillinger.

https://www.nrk.no/sorlandet/bruk-av-ufaglaerte-laerervikarer-oker-1.12320147 https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/

Å plassere skolen på Rød, Asmaløy, til barnas beste

Hovedårsaken til å plassere en ny skole på Asmaløy, er å benytte oss av de anleggene som allerede er der. Samler vi skolene, og plasserer den på Rød, kan vi unngå å bygge en rekke spesialrom og ikke minst, gymsal. Det er også fordeler knyttet til tomtekostnader og regulering. Plasseringen på Rød er derfor hovedsakelig av økonomiske årsaker. Men å spare byggekostnader gir bedre kommuneøkonomi som igjen øker sannsynligheten for å få budsjetter til å drifte en god skole.

Et annet perspektiv ved plassering er nærskoleprinsippet. Jeg ser at flere tar til orde for at vi må bygge en ny skole på Floren for å bevare nærskolen. Fakta er at flertallet av våre elever kjører buss gjennom tunellen. Dette skoleåret er det 94 av 176 elever. Skal vi bygge en ny skole for elevene som går på Floren i dag etter nærskoleprinsippet, bør denne skolen selv uten samlokalisering plasseres på Asmaløy.

En samlet barneskole til barnas beste

Uavhengig av skolestrukturen er det min oppgave å jobbe for en skole til barnas beste. Dette handler ikke om å være tilhenger av stor eller liten skole eller om at skolene er dårlige i dag, men om hvilke forutsetninger jeg mener kan gi den beste skolen for barna framover.

Mitt faglige råd til politikerne i Hvaler er å samlokalisere barneskolene ved å bygge en ny barneskole på Rød, Asmaløy. Det samme rådet har en rekke skoleledere gitt politikerne i Hvaler i lang tid. Jeg ser det som en fordel at dette alternativet i tillegg er billigst å bygge og billigst å drifte.

(Dette innlegget er skrevet av meg alene og ut i fra forholdene på Floren skole. Fylkesmannen stiller spørsmål til om «kommunen har utredet tilstrekkelig om hensynet til barnets beste er ivaretatt» i vedtaket om å bygge en ny barneskole på Hvaler.)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags