Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) i Østfold stiller spørsmål ved Fredrikstad kommunes prosess i behandling av søknaden om et skianlegg på Veum. Søknaden er vedtatt med dispensasjon og ingen berørte interesser har fått uttale seg.

Fredrikstad kommune tillater etablering av et skianlegg innenfor markagrensa. Vi vet at arbeidet med en markaplan er startet opp, og ett av temaene her er formelt vern av markagrensa. Er det slik å forstå at sterke krefter har dyttet på for å få vedtatt planen for et skianlegg før et formelt vern blir innført?

 

En bymark er noe annet enn en hundremeterskog.

FNF Østfold er i utgangspunktet positiv til at det stimuleres til økt bruk av marka som en folkehelse-fremmende faktor. Men dette anlegget underminerer intensjonen om å bevare bymarker rundt de store byene først og fremst for å sikre befolkningen tilgang til natur, og ikke idrettsanlegg.

En bymark er noe annet enn en hundremeterskog og bør ha en viss størrelse for å fylle sin funksjon. Når situasjonen er slik som den allerede er med små fragmenterte arealer, blir det spesielt viktig å ikke bruke arealene opp på idrettsanlegg.

Forum for natur og friluftsliv

  • Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organisasjoner på fylkes- nivå.
  • Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene. 
  • Representerer følgende frivillige organisasjoner i Østfold: Naturvernforbundet i Østfold, DNT Vansjø, DNT Indre Østfold, DNT Nedre Glomma, Tistedalen Friluftslag, Norges Jeger- og Fiskerforening Østfold, 4H Østfold, Norsk Ornitologisk Forening Østfold, Oslofjordens Friluftsråd og Østfold Botaniske Forening.

Både fylkesmannens miljøvernavdeling og Fredrikstad kommune, ved Miljø og landbruk, har blitt bedt om innspill til søknaden. Kommunen velger å gi dispensasjon fra LNF-formålet, hvilket betyr at saken behandles uten høring blant berørte brukere.

Virksomhet Miljø og Landbruk i Fredrikstad kommune peker på at anlegget kommer i konflikt med andre interesser avdelinga skal ivareta, og ønsker at mindre konfliktfylte alternativer bør utredes. Anlegg plassert innenfor markagrensa oppfattes som negativt av den kommunale naturforvaltningen.

De peker blant annet på at skogen, hvor anlegget planlegges, har stor produksjonsevne. Investeringer gjort her, med beplantning og opparbeiding, vil være bortkastet, og de minner om at avdelingen tidligere har nevnt dette området som ugunstig for omdisponering.

Miljøvernavdelinga til fylkesmannen peker på at brukerne av marka er mange, og en sammensatt gruppe. Tiltaket vil berøre flere enn de som normalt varsles om en dispensasjonssøknad. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser, ifølge lovverket.

Rammene for et slikt anlegg med asfaltering og produksjon av kunstsnø er heller ikke i tråd med retningslinjer for tilrettelegging av friluftsliv.