Fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Østfold,Nina Frydenlund skriver i et innlegg i FB: «Vi vet at arbeidet med en markaplan er startet opp, og et av temaene her er formelt vern av markagrensa.»

Fredrikstad kommune fikk sin markaplan i 1985. Her ble markagrensa fastlagt og marka ble vernet. Markaplanarbeidet ble gjort som et samarbeid mellom Fredrikstad og Rolvsøy kommuner. Dette arbeidet var faktisk et foregangsarbeid. Fredrikstad/Rolvsøy var blant de første kommunene i landet som fastsatte markagrenser og sikret dem gjennom en plan.

Takket være en meget klar og konsekvent holdning til markagrensa fra kommunens politikere og takket være at Fredrikstad Skiklubb har vært en aktiv vakthund, er faktisk markagrensa den samme i dag som i 85. Markagrensa er i dag en del av arealdelen til kommuneplanen.

Området innenfor markagrensa er i kommuneplanen satt av til landbruks-, natur- og friluftsformål. Marka er markert som et område spesielt viktig for friluftslivet. Det Fredrikstad kommune har invitert til nå, er en rullering (revisjon) av markadelen av kommuneplanen.

Det er synd dere har valgt denne saken til å markere dere som aktør. Det er feil sak.

Fredrikstad Skiklubb har arbeidet i 120 år for å tilrettelegge for friluftsliv generelt og ski- og orienteringsaktiviteter spesielt. Marka og skogsområdene våre er idrettsanlegget for ski og orientering. Med den klimasituasjonen vi er i nå, er det nødvendig å lage kunstsnø for å kunne tilby barn- og ungdom et tilbud om grunnleggende skiferdigheter og Fredrikstad-folk generelt en mulighet for å gå på ski i nærmiljøet.

Det er mange brukere i et markaområde. Det er folk som lufter hunden, noen er ute med hest, andre på sykkel, mange mosjonerer på forskjellige måter, noen går på jakt, noen titter etter fugler, andre går tur på jakt etter sjeldne planter, noen driver skogdrift, noen er på tur med barnehagen eller skolen. Det er mange typer brukere og aktiviteter. Marka vår er stor og flott og det er plass til alle disse aktivitetene. Vi har foreslått å lage et anlegg som tilrettelegger for skiaktiviteter både med tradisjonelle ski og med rulleski.

Etter vårt syn er dette en friluftsaktivitet. Aktiviteten ligger altså innenfor det formålet marka er sikret for. Vi arbeider for å tilrettelegge marka for flest mulig friluftsaktiviteter. Rulleski er blitt en meget utbredt mosjonsidrett. Rulleskibrukerne er i dag henvist til trafikkerte veier. Vi mener de fortjener en skogstrasé uten biltrafikk.

Det fortjener også rullestolbrukere som har meget begrensede muligheter for mosjon i marka i dag. Vi har valgt en lomme helt i utkanten av marka for dette tiltaket. Lommen er begrenset av område for boligbebyggelse på to kanter og et aktivitetsområde/parkering og barnehage på den tredje siden og lysløypa til Skihytta på den fjerde siden.

Nina Frydenlund skriver: «FNF Østfold er i utgangspunktet positiv til at det stimuleres til økt bruk av marka som en helsefremmende faktor.»

Min påstand er: Det gjør dere ikke med dette utspillet. Utspillet vil begrense friluftsbruken av marka. Det vil bli mindre skiløping i marka og rulleskiløpere får ikke noe alternativ til å slåss om plass på trafikkerte veier. Det samme gjelder de som vil trene med en rullestol.

  • AVSTEMNING NEDERST PÅ SIDEN: Det planlagte skianlegget blir et godt tilskudd til friluftslivet i Fredrikstad.

FNF Østfold er en spennende, ny aktør. Det er synd dere har valgt denne saken til å markere dere som aktør. Det er feil sak. Skal dere bli tatt på alvor som seriøs aktør, krever det større grundighet og bedre undersøkelser før dere gjør et slikt offentlig utspill. Jeg tror også dere burde forhørt dere bedre blant medlemsmassen deres.