I kjølvannet av nyheten om at Fredrikstad kommune må tilbakebetale 17.3 millioner kroner til Skatt øst (14,9 mill. tilbakebetaling av mva. + 2,4 mill. i tilleggsavgift), spekuleres det i forskjellige fora (kommentarfelt på nettaviser, etc.). om dette dreier seg om korrupsjon. Det vil vi avvise.

Formålet med å bruke anleggsbidragsmodellen har vært å stimulere til vekst og utvikling av Fredrikstad-samfunnet. Gjennom å la utbyggerne nyte godt av kommunens avgiftsposisjon får utbygger i praksis fritak fra mva. (innebærer at prosjektet blir billigere). Dette var en ordning som har stor utbredelse i Kommune-Norge. Det understrekes at kommunen ikke har hatt noen økonomiske fordeler av å benytte ordningen.

Skatt øst har heller ikke rettet noen form for korrupsjonsanklage mot kommunen etter sitt bokettersyn.

Skatt øst baserer sitt vedtak på at Fredrikstad kommune ikke har vært reell byggherre i prosjektene hvor ordningen ble tatt i bruk. En forutsetning for å praktisere anleggsbidragsmodellen på riktig måte, og dermed rettmessig kunne kreve momskompensasjon, er at kommunen er reell byggherre med det ansvar det innebærer. Dette gjelder utbyggingsprosjekter hvor private utbyggere har krav om å bygge kommunal infrastruktur som vann og avløp, vei og parkområder som siden skal kostnadsfritt overføres kommunen. Hvis kommunen hadde bygd dette selv, ville den fått fritak for merverdiavgift.

Hadde Fredrikstad kommune valgt å benytte en annen modell for momskompensasjon, justeringsretten, ville kommunen også rettmessig kunne fått overført justeringsretten fra private utbyggere når den kommunaltekniske infrastrukturen var ferdigstilt og overført kommunen, selv uten at kommunen har vært involvert i prosjektet som byggherre. Dette betyr at merverdiavgiften ville blitt tilbakeført fra staten over en tiårsperiode til kommunen og deretter til utbyggerne. Kommunen arbeider nå med å få tilbake deler av de 14,9 millionene etter denne modellen.