Hvorfor tar noen livet sitt?

Verdensdagen for selvmordsforebygging har som motto å akseptere hva det er å være et menneske. – Dette er ment å fokusere på medmenneskelighet, toleranse, og interesse for både våre nærmeste og for mennesker vi i alminnelighet omgås, skriver Olav Kolstad.

Verdensdagen for selvmordsforebygging har som motto å akseptere hva det er å være et menneske. – Dette er ment å fokusere på medmenneskelighet, toleranse, og interesse for både våre nærmeste og for mennesker vi i alminnelighet omgås, skriver Olav Kolstad.

Av

– Ved nærmere samtale vil de fleste selvmordsforsøkere fortelle at ønsket om å få hjelp er det sterkeste, skriver Olav Kolstad. Han mener det er et kjempestort behov for større åpenhet om selvmord.

DEL

Leserbrev

Spørsmålet i tittelen har forfulgt menneskeheten gjennom alle tider – og som har vært gitt mange svar og forklaringer, rasjonelle som irrasjonelle. Vitenskapen har gjort store framskritt når det gjelder fysisk helse, folk lever lengre og er tilsynelatende friskere enn noen gang. Men når vi kommer inn på psykisk og sosial helse, råder det adskillig større usikkerhet om velferdssamfunnet har greid å skape lykkeligere mennesker.

Verdensdagen for selvmordsforebygging er den 10. september og vil i Østfold bli markert i Fredrikstad tirsdag den 12. september på Høgskolen i Østfold, avdeling for helse og velferd. Arrangementet er åpent for publikum og går på dagtid.

Her vil vi løfte fram noen tanker og fakta om selvmord som et viktig samfunnsproblem. Hvert år registreres det mellom 500 og 600 selvmord i Norge. Det er vanlig å anta at det er ti ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. I 2015 var det 400 selvmord blant menn og 190 blant kvinner, det tilsvarer 15 selvmord per 100 000 menn og sju per 100 000 kvinner. Kilde: Norgeshelsa.no

Disse tallene har vært ganske stabile gjennom de siste 40 år, og synes å være relativt lite påvirket av velstandsøkningen i samme periode. Menn dominerer i selvmordbildet, men interessant å merke seg er at av de mellom 4000 og 6000 selvmordsforsøk helsetjenesten behandler årlig, er det mer enn tre ganger så mange kvinner som menn!

Det er altså vanlig å anta at det er om lag ti selvmordsforsøk for hvert selvmord. Selvmordsforsøk er en type villet egenskade, hvor formålet i større eller mindre grad er å avslutte eget liv. For mange er det et uttrykk for ønske om hjelp til forandring av problemer som oppleves mer eller mindre uløselige.

Det er vanlig å oppgi både ønske om hjelp og tanker om å dø, og ved nærmere samtale vil de fleste selvmordsforsøkere fortelle at ønsket om å få hjelp er det sterkeste.

Sannsynligvis kan vi anta at i kvinnekulturen er det større grad av åpenhet rundt psykiske plager enn i mannsdominerte kulturer.

Slik statistikken forteller, er det altså grunn til å tro at jenter/kvinner i større grad får hjelp enn gutter/menn. Det viser da at hjelp nytter, men hva årsakene til at kvinner i større grad hjelpes enn menn, er antakelig ikke uten videre enkelt å forklare. Sannsynligvis kan vi anta at i kvinnekulturen er det større grad av åpenhet rundt psykiske plager enn i mannsdominerte kulturer. Kvinner vil da lettere enn menn oppsøke hjelp, og som en følge av dette, vil hjelpeapparatet i større grad bli kompetente til å hjelpe kvinner enn menn. Åpenhet synes altså å være en viktig forebyggingsfaktor.

Selvmord angår de fleste av oss. Hvis vi går ut fra at hvert selvmord og selvmordsforsøk berører minst ti personer i den nærmeste familie/vennekrets, og at det er ca. 5000 selvmord/selvmordsforsøk årlig, vil de personer som direkte berøres av det årlig være anslagsvis 50 000 mennesker. Ser vi dette i et livsperspektiv, vil innpå tre millioner mennesker bli direkte berørt av dette i løpet av livet, bare i lille Norge. Det er altså et kjempestort behov for større åpenhet om selvmord.

Åpenhet og forståelse vil også kunne lette presset og skyldfølelsen for mange av de som hvert år direkte berøres av dette. Selvmord er fortsatt et betydelig tabu-område. Sammensatte årsaker: Forskning rundt selvmord, viser at det er liten sammenheng mellom såkalt psykiske lidelser (les sykdom) og selvmord. Den samme forskningen viser også at forbruket av psykofarmaka i befolkningen har liten sammenheng med selvmordsratene. (Folkehelseinstituttet og Zahl og medarbeidere 2010), dog med unntak av bipolar affektiv lidelse som kombinert med rus, viser seg som en alvorlig risikofaktor.

Det er altså andre og mer allmennmenneskelige forhold som betyr mest for hvorvidt mennesker forsøker på, eller faktisk tar sitt eget liv: En utsatt gruppe er pasienter som har nevrologiske sykdommer med gradvis og langsom utvikling av degenerative kroppslige symptomer, men med bevarte kognitive evner. Det er også sterke tegn på at kroniske smertetilstander gir økt selvmordsrisiko.

Selvmordsforskning viser at årsakene til selvmord er sammensatte: negative livshendelser i form av fysisk, psykisk og seksuelt misbruk i oppveksten, tap av ektefelle og andre brudd i nære mellommenneskelige forhold, tap av arbeid eller sosial posisjon eller andre hendelser som føles ærekrenkende. I tillegg kan sviktende selvfølelse, perfeksjonisme, høye krav til egne ytelser, sviktende evne til å løse problemer i konflikter med andre mennesker, lav toleranse for psykisk press og opplevd indre ensomhet ha betydning.

Mottoet for årets verdensdag er AKSEPT AV HVA DET ER Å VÆRE MENNESKE! Dette er ment å fokusere på medmenneskelighet, toleranse, og interesse for både våre nærmeste og for mennesker vi i alminnelighet omgås. Det er å bry seg om arbeids- og klassekameraten, venninna/vennen, naboen og mennesker vi har rundt oss i nærmiljøet.

Det handler også om å vise positiv omtanke og handlinger i forhold til nye landsmenn og mennesker vi vet ikke har det så godt, som står utenfor arbeidsliv og skole. La dette være et motto som vi kan ta med oss uansett utfallet av valget 2017!

Bakgrunn selvmord

På programmet for tirsdagens seminar ved Høgskolen i Østfold står blant annet:

Foredrag ved Torill Stokkan som selv har mistet en sønn i selvmord.

Selvskading og selvmordsgrubling blant ungdom. Hva kan gjøres for å forebygge og behandle?

Arbeid med psykisk helse ved elevtjenesten for videregående skoler i Sarpsborg.

LEVE Østfold er et fylkeslag som tilhører LEVE = Landsorganisasjon for etterlatte etter selvmord.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags